Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Partneři

Dřevo je cesta progeCAD logo Dřevostavby

Trvá tři roky (resp. čtyři obor Design nábytku) a je ukončen státní zkouškou. Absolvent obdrží titul "Bc." (bakalář). Bakalářské studium připravuje studenty zejména pro praxi, mohou však pokračovat i v dalším navazujícím magisterském studiu


Orientační tématické okruhy k přijímací zkoušce:

 


Studijní program Arboristika

Obor Arboristika

Cílem studia je poskytnout nezbytné teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro péči o dřeviny v krajině a v urbanizovaném prostředí. Arboristika se zabývá navrhováním, prováděním, přebíráním a kontrolou prací souvisejících s péčí o dřeviny v mimolesním prostředí a jejich ochranou. Absolventi najdou uplatnění např. na místech manažerů soukromých a městských firem, jako odborní pracovníci na místech státní správy (orgány ochrany přírody) a samospráv (správy majetku), ve složkách státu jako je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká inspekce životního prostředí. Řada příležitostí je i v privátní sféře v oblasti arboristických a zahradnických firem.

Bližší informace o oboru Arboristika

Studijní program Design nábytku

Obor Design Nábytku

Nově akreditovaný čtyřletý studijní obor Design nábytku je cíleně zaměřen na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu. Zásadní důraz je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Díky tradici Česká republiky v oblasti průmyslové výroby nábytku získá absolvent široké uplatnění v praxi.

Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na magisterské úrovni v navazujících designérských oborech.

Bližší informace o oboru Design nábytku

Studijní program Dřevařství

Obor Dřevařství

Výuka postihuje projektování výrobků na bázi dřeva, výrobní procesy, jejich řízení a uplatnění produktů v procesech spotřeby a bydlení. Absolventi jsou připraveni vykonávat řídící, technické, výrobní, obchodní nebo administrativní činnosti při zpracování dřeva, v prvovýrobě, stavebně-truhlářské výrobě, ve výrobě dřevostaveb, v poradenství prodeje výrobků dřevozpracujícího průmyslu a souvisejících činnostech. Uplatnění naleznou ve státním či soukromém sektoru, v samostatném podnikání nebo v odborném školství.

Bližší informace o oboru Dřevařství

Studijní program Krajinářství

Obor Krajinářství

Absolventi získají detailní přehled v problematice hospodaření s krajinou, zejména v oblastech vodního hospodářství, pozemních staveb, zpracování dat v návaznosti na geoinformační systémy, geodézie, ekonomiky a legislativy životního prostředí. Studijní program připravuje odborníky, kteří budou schopni uplatnit své znalosti v různých stavebních a biologických činnostech souvisejících s ochranou a tvorbou krajiny, přírodního a životního prostředí ve státních i soukromých podnicích a organizacích.

Bližší informace o oboru Krajinářství

Studijní program Lesnictví

Obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Cílem studia je příprava odborníků pro hospodaření s přírodními zdroji v zemích tropického a subtropického pásma s důrazem na praktické zvládnutí biologických, technických a socioekonomických specifik daných oblastí. Absolventi se uplatní při přípravě a realizaci projektů v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny (částečně i v zemědělské prvovýrobě), ve službách, zpracovatelském průmyslu, ve školství všech úrovní, ale i při kontrolní činnosti apod. Rozsah vzdělání jim umožní také uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.

Bližší informace o oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Obor Lesnictví

Stěžejní profilací posluchačů je absolutorium základních a aplikovaných vědních disciplín, vycházejících z ekologického pojetí lesa, zahrnujících zakládání a pěstění lesů, integrovanou ochranu lesů a přírodního prostředí, myslivost, hospodářskou úpravu lesů, techniku a technologii výrobních postupů, oceňování a využívání přírodních zdrojů a ekonomiku lesního hospodářství. Potenciálními zaměstnavateli absolventů jsou subjekty spravujících státní i soukromé lesní majetky, podnikatelské subjekty, orgány státní správy, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí apod.

Bližší informace o oboru Lesnictví

Studijní program Nábytek

Obor Tvorba a výroba nábytku

Vzdělání je zaměřeno na oblast kreativní a konstrukční tvorby nábytku, užitných parametrů výrobků, nábytkového zbožíznalství a výrobních technologií, doplněné základními informacemi o řízení výroby, z oblasti prodeje nábytku a o vývoji a trendech v zařizování interiérů. Absolventi jsou schopni zastávat odborné technické funkce v oblasti tvorby a výroby nábytku, zastávat funkci nábytkářských odborníků ve státní správě nebo v obchodních organizacích, jejichž činnost je zaměřena na produkty nábytkářské výroby.

Bližší informace o oboru Tvorba a výroba nábytku

Studijní program Stavby na bázi dřeva

Obor Stavby na bázi dřeva

Absolvent získává znalosti materiálů, dovednosti o oborech technologie, konstrukce, bezpečnosti, pracovních postupů, výrobní ekologie, organizace a ekonomie. Absolventi mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti v konstrukčních a projekčních kancelářích malých a středních výrobních a realizačních firem, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí, realizace staveb i v odborném školství, v poradenské činnosti i ve službách a obchodě v dané oblasti tržního prostředí.

Bližší informace o oboru Stavby na bázi dřeva