Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Partneři

Dřevo je cesta progeCAD logo Dřevostavby

Popis oboru

Profil absolventa studijního programu Krajinné inženýrství je definován získáním odborných znalostí v oblasti biologických, technických a ekonomických disciplín aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí. Připravuje odborníky na výkon činností v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správy ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství v krajině, územního plánování, pozemkových úprav, ekonomiky a legislativy v životním prostředí.

Za stěžejní všeobecné kompetence získané studiem magisterského stupně studia jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikace s odborníky v daném i příbuzných oborech, schopnost organizace a plánování. Absolventi jsou připraveni pro samostatné řešení odborných problémů a vedení řešitelských týmů ve všech oblastech krajinného inženýrství. Dále jsou schopni poskytovat odborné poradenství a samostatně podnikat v oboru krajinného inženýrství.

Ze získaných oborových kompetencí je to především schopnost zpracovávat projekty od technickoekonomických studií, až po realizační projekty různých úrovní. Jedná se zejména o projekty hydrotechnické, projekty účelových komunikací a staveb, dřevinné vegetace, projekty vztahující se k ochraně přírody a krajiny, včetně jejího rekreačního využití. Součástí získaných oborových kompetencí je také schopnost aplikace softwarových znalostí pro řešení problematiky krajinného inženýrství. Jedinečnost absolventů spočívá ve schopnosti praktické aplikace a smysluplného propojení znalostí z oborů technických a biologických v rámci řešení složité problematiky tvorby a ochrany krajiny.

Absolventi mohou najít uplatnění na různých úrovních státní správy jako referenti odborů životního prostředí, regionálního rozvoje, lesního a vodního hospodářství, územního plánování a stavebního řádu, správci územně informačních systémů. V rámci projekčních a realizačních firem mohou působit jako projektoví manažeři, odpovědní projektanti a vedoucí pracovníci nebo OSVČ v oblasti tvorby a ochrany krajiny. Na úrovni středního a vysokého školství mohou vyučovat předměty oborových disciplín.

Absolvent oboru Krajinné inženýrství má, za splnění zákonných podmínek, možnost získat autorizační oprávnění podle zákona č. 357/2008 Sb., jako autorizovaný inženýr v oborech: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" a "Stavby pro plnění funkce lesa" a jako autorizovaný projektant "Územních systémů ekologické stability" podle zákona č. 360/1992 Sb. Absolvent má rovněž možnost získat autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků EIA dle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Resortní autorizace (např. pozemkové úpravy, IPPC, územní plánování a jiné) jsou dalšími možnými stupni profesní nadstavbové specializace.