Výzkumná témata, konference a další odborné aktivity

Základním motivem vědy a výzkumu na LDF je společné aplikování poznatků biologických, technických a společensko-vědních disciplín v lesnictví, krajinářství a dřevařství, a rovněž uměleckých disciplín v nábytkářství, a to na úrovni základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Společným jmenovatelem těchto aktivit jsou široké aspekty managementu lesa i krajiny, produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, včetně technologií jeho zpracování, a uplatnění dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného energetického zdroje. Výsledky jsou aplikovány v lesnické, dřevařské, nábytkářské a environmentální praxi.

Tradičně je věnována pozornost studiu lesních ekosystémů a krajiny. Nově jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biomechaniky, aplikovány jsou komplexní výpočetní metody fyzikálních a biologických procesů, technologického transferu, modifikace vlastností přírodních materiálů a v oblasti průmyslového výzkumu problematika užitého designu v oblasti bydlení. V biologických disciplínách nachází uplatnění aplikace genetiky a molekulární biologie.

Je poskytována poradenská činnost v podobě expertíz a studií, organizujeme konference, semináře, výstavy, workshopy či kurzy. V rámci expertní činnosti spolupracují specialisté fakulty na koncepční činnosti rezortních ministerstev, na formulování priorit grantových agentur apod. Významná je úloha LDF jako koordinátora České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH). Výzkumnou základnu pro LDF představuje zázemí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, včetně jeho výzkumné stanice.

Vybrané odborné aktivity:

Journal of Landscape Management

Odborný časopis publikující originální vědecké články, recenze a nové informace z oblasti tvorby a ochrany krajiny, vodního hospodářství, lesního hospodářství a lesního inženýrství. Časopis byl založen v roce 2010 a je vydáván 2x ročně.

http://www.utok.cz/node/129

Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin 

Rozsáhlá moderní publikace zachycující srozumitelnou formou vše podstatné o obecných vlastnostech půdy a o aplikaci pedologických poznatků v lesnické praxi. Autory jsou Dušan Vavříček a Aleš Kučera, kteří působí jako akademičtí pracovníci Ústavu geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruku v ruce (RaOP)

Mezinárodní vědecká konference RaOP je unikátní platformou pro prezentaci trendů v oblastech rekreačního využívání krajinného prostoru, vlivu hodnocení dopadu na životní prostředí, využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, environmentálního vzdělávání a nových trendů v oblasti rekreačního využívání krajiny.Je každoročně pořádaná Českou společností krajinných inženýrů a Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

http://utok.mendelu.cz/node/295

Právo v praxi krajinného inženýra (15.2. 2019)

Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranou aktuální právní úpravou stavebního zákona s ohledem na plánování, povolování a realizaci inženýrských staveb v krajině.Seminář pořádá Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU a Ústavem aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU ke 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně

Nové poznatky v introdukci dřevin (15. - 16. 2. 2019)

Mezioborová diskuse z rozmanitých úhlů pohledu – od hodnocení růstu přes péči a pěstování až po význam pro lesnictví a další využití.

International Symposium on Wild Boar and Other Suids

Jedná se o mezinárodní vědeckou konferenci, na kterou se sjíždí výzkumníci z celého světa, aby si vyměnili své aktuální poznatky týkající se biologie, ekologie a doprovodných životních projevů prasete divokého. 12. ročník konference v roce 2018 pořádala LDF Mendelovy univerzity v Brně. 

SilvaNet-Woodnet

Studentská vědecká konference každoročně pořádaná Radou Interní grantové agentury LDF MENDELU.

Expedice Mongolia

Jedná se o skupinu akademických pracovníků a studentů převážně z LDF Mendelu, kteří si dali za cíl prozkoumat a přiblížit světu unikátní a rychle mizející přírodu Mongolska. Jednou z priorit expedice je výzkum úbytku posledních reliktů horského permafrostu na světě nacházejícího se v málo prozkoumaných a těžce přístupných pralesních ekosystémech národního parku "Khan Khentii strictly protected area" na severu Mongolska u hranic s Ruskem. Dále se expedice zaměřuje na vyhledávání a hodnocení vhodných vodních zdrojů pro místní araty, průzkum dnes již mizejících unikátních modřínových pralesů a pedologicko-geologickému průzkum oblasti. 

http://mongolia.mendelu.cz/

Pomoc v rozvojových oblastech  protřednictvím projektů České rozvojové agentury (ČRA)

Kambodža - prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry and Environment RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která umožní budoucí společnou publikační činnost. Vědci a studenti Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie pracují  na zavedení praktického vzdělávání v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA se neprovádí. Vyučujícím z RUA jsou předávány ověřené výukové plány a postupy a je s nimi rozvíjena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

Kavkaz - podpora rozvoje lesnického hospodaření, rozvoj a prohloubení teoretických znalostí, rozvoj praktických dovedností včetně vybavení dendrometrickými měřicími přístroji, přes tablety využitelné při práci v terénu až po technické vybavení.Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci Agentury chráněných území Gruzie, lesníci v Národním parku v Tusheti a lesníci Chráněné krajinné oblasti Tusheti a také studenti lesnictví Zemědělské univerzity Gruzie. V oblasti Tušheti v Gruzii existuje několik chráněných území (národní park, přísná přírodní rezervace a chráněná krajinná oblast). Péče o ně měla doposud značné mezery: sházela inventarizace a zásady lesnického managementu (lesní hospodářský plán a lesnické mapy) a v neposlední řadě zejména technické vybavení.

Etiopie - ochrana zemědělského půdního fondu v zóně Kembata Tembaro spolu se současnou podporou zemědělské produkce místních drobných farmářů. Stěžejní aktivitou je vybudování zavlažovacího systému, doplněné o další protierozní opatření, která mají umožnit efektivnější hospodaření s dešťovou vodou. V rámci projektu byla také založena dvě pokusná pole o rozloze minimálně 2 500 m2, na nichž probíhají školení v režimu Farmer Field Schools. Ta následně poslouží místním farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik.

              - vytvoření udržitelného zemědělského a pastevního systému využívání přírodních zdrojů s využitím holistického přístupu. 

Jemen (Sokotra) - zvýšení úrovně a odbornosti VŠ výuky v Jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapojení vysokoškolských pedagogů MENDELU a podpory meziuniverzitní spolupráce.

                              - podpoření cílové skupiny obyvatel ostrova Sokotra ve snaze o zvýšení jejich potravinové bezpečnosti a nutriční kvality stravy a pomocí edukačních aktivit v oblasti drobného zemědělství zvýšit potravinovou a ekonomickou soběstačnost místní komunity.