Manipulační řády

Kalendář akcí

 • Datum konání: Pá, 3. 12. 2021
 • Čas konání: 09.00-11.30
 • Pořadatel: LDF MENDELU

Odborný seminář pořádá Česká společnost krajinných inženýrů – ČSSI, z.s. ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. 

Obsah semináře:

 • Seminář je zaměřen na povinnosti vlastníka nebo správce stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a sestavení Manipulačního řádu podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Obsah jednotlivých kapitol a obsah údajů jednak pro vodní díla sloužící ke vzdouvání a užívání vody, a jednak pro suché nádrže.
 • Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

Program: 

Ing. Stanislav Žatecký, VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Diskuse

Organizační pokyny:

 • Seminář se koná v on-line prostředí v době 9:00–11:30 hod a účastníkům bude zaslán odkaz a pokyny pro připojení. (Do přihlášky uvést e-mail přihlašované/ho.)
 • Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte nejpozději do 30. listopadu 2021 na adresu: sokolova@volny.cz, tel. 602 446 979
 • V organizačních záležitostech kontaktujte Ing. Jitku Fialovou, MSc., Ph.D., jitka.fialova@mendelu.cz, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Zemědělská 3, 613 00 Brno.
 • Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou platbou.
 • Vložné je potřeba uhradit fakturou, která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Platba v hotovosti bohužel není možná.
 • Vložné na seminář činí 400 Kč (pro členy ČSKI 300 Kč) cena je konečná, v ceně jsou zahrnuty organizační výdaje.
 • Počet účastníků není limitován.
 • Začátek semináře je plánován na 9:00, prosíme všechny přihlášené, aby se připojili nejpozději v 8:45.
 • V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací, ale je možné po domluvě s organizátorem za sebe určit náhradníka.
 • Bylo požádáno o přidělení bodů v systému celoživotního vzdělávání České komory architektů.
 • Závazná přihláška

LDF MENDELU

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU