Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU)

 

patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

Brno je univerzitním městem, kde působí jedna státní, pět veřejných vysokých škol se sedmadvaceti fakultami a šest soukromých vysokých škol. Počet studentů přesahuje 80 tisíc.

Díky ideální poloze ve středu Evropy je Brno vyhledávanou destinací a centrem vědy, výzkumu, inovací a také studia. 

Posláním Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně je zejména:

 

• svobodné vzdělávání a tvůrčí činnost ve všech oblastech lesnictví, krajinářství, dřevařství, staveb na bázi dřeva a nábytkářství;

• vzdělávání v akreditovaných programech – ve všech stupních a formách vysokoškolského studia; hlavním směrem je v lesnictví produkční ekologie v ekosystémovém pojetí, v dřevařství a nábytkářství vývoj materiálů, výrobků a technologií na bázi dřeva, včetně energetiky, v krajinářství pak krajinný  management jako nástroj, zajišťující rovnováhu kulturní krajiny (les) za současného využívání především obnovitelných zdrojů;

• provádění výzkumu v uvedených oborech se zaměřením na produkci a stabilitu lesních ekosystémů, zpracování a použití dřeva a dalších obnovitelných přírodních zdrojů při zachování stability produkce ve vyvážené krajině;

• působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti k lesu, dřevu a výrobkům ze dřeva, krajině a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, jako i k etice managementu.

Výzkumem a vzděláním podporujeme trvale udržitelný rozvoj společnosti

 

• trvale udržitelné obhospodařování lesa se zachováním všech jeho funkcí – ekologických, ekonomických a společenských

• citlivý přístup ke krajině a jejímu využití

• využívání dřeva jako unikátní obnovitelné suroviny

• uplatnění dřeva a materiálů na bázi dřeva při utváření zdravého a energeticky úsporného obytného prostředí člověka

Sledujeme nejaktuálnější trendy

 

• financování projektů v rámci operačních programů Evropské unie

• navázání spolupráce s aplikační sférou

• intenzivní spolupráce se zahraničními univerzitami

• studium v anglickém jazyce

• zapojování aktivit fakulty do technologických platforem, klastrů atd.

• provázaní výzkumu v rámci síťování prostředí

• možnost studenta sestavit výuku dle své představy

Připravujeme kvalitní absolventy

 

Cílem výuky na LDF MENDELU je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe.

Disponujeme laboratořemi i 10 000 hektary lesa

 

Nenahraditelné zázemí pro fakultní výzkum tvoří lesní porosty a související zařízení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) o rozloze více než 10 000 hektarů. ŠLP Křtiny má mimo jiné mnohaletou tradici v rozvoji estetické a rekreační funkce lesů. Jeho součástí je Lesnický Slavín – soubor volně rozmístěných památníků, které oslavují významné české lesníky.

.