Věda a výzkum na LDF

 

Vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost je nedílnou součástí práce akademických pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně. Základním motivem vědy a výzkumu na LDF je společné aplikování poznatků biologických, technických a společensko-vědních disciplín v lesnictví, krajinářství a dřevařství, a rovněž uměleckých disciplín v nábytkářství, a to na úrovni základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Společným jmenovatelem těchto aktivit jsou široké aspekty managementu lesa i krajiny, produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, včetně technologií jeho zpracování, a uplatnění dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného energetického zdroje. Výsledky jsou aplikovány v lesnické, dřevařské, nábytkářské a environmentální praxi.

Tradičně je věnována pozornost studiu lesních ekosystémů a krajiny. Nově jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biomechaniky, aplikovány jsou komplexní výpočetní metody fyzikálních a biologických procesů, technologického transferu, modifikace vlastností přírodních materiálů a v oblasti průmyslového výzkumu problematika užitého designu v oblasti bydlení. V biologických disciplínách nachází uplatnění aplikace genetiky a molekulární biologie.

Je poskytována poradenská činnost v podobě expertíz a studií, organizujeme konference, semináře, výstavy, workshopy či kurzy. V rámci expertní činnosti spolupracují specialisté fakulty na koncepční činnosti rezortních ministerstev, na formulování priorit grantových agentur apod. Významná je úloha LDF jako koordinátora České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH). Výzkumnou základnu pro LDF představuje zázemí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, včetně jeho výzkumné stanice.

Výzkum na LDF MENDELU v Brně je financován vedle prostředků institucionálního výzkumu také projekty rezortních programů, národních a mezinárodních institucí, grantových agentur a národních i mezinárodních programů, které formulují požadavky a zadání pro výzkumná pracoviště. Stále významnější se stává smluvní výzkum. Ve vztahu k LDF MENDELU v Brně jsou jimi zejména:

  • Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST),
  • Grantová agentura České republiky (GA ČR),
  • Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV),
  • Česká rozvojová agentura (ČRA),
  • Technologická agentura České republiky (TA ČR),
  • Operační programy,
  • Zakázky resortních ministerstev,
  • Grantová služba Lesů České republiky s.p. (GS LČR),
  • Interní grantová agentura LDF (IGA LDF).

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky