Z HISTORIE LDF MENDELU

Začátky a 20. léta

24. července 1919 byla usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ v Brně) s odborem hospodářským a lesnickým. Studium trvalo 4 roky a vyučovalo se česky. Brno se vzápětí stávalo známým centrem lesnické vzdělanosti.

Vlastní studium na lesnickém odboru  bylo zahájeno 27. října 1920. Zapsáno bylo prvních 208 posluchačů. Na školu přicházeli v prvních letech skvělí odborníci z praxe, kteří svými zkušenostmi a rozhledem získávali vážnost lesnickému učení. Propojením pedagogiky a výzkumu dosáhla škola již v počátcích významných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi.

V letech 1922-1924 přikročil Moravský zemský výbor k výstavbě budovy Zemských výzkumných ústavů zemědělských. V roce 1922 byl zřízen Školní statek (později Školní lesní závod, nynější Školní lesní podnik "Masarykův les" Křtiny) převodem adamovského velkostatku; školní statek o rozloze 11 000 ha výrazně posílil pozici lesnického školství v Brně. Od 1. ledna 1923 pak byl Školní statek předán lesnickému odboru VŠZ v Brně.

Nucené uzavření školy

17. listopadu 1939 došlo k narušení vývoje, vysoké školy uzavřeny německými okupanty. Činnost VŠZ v Brně byla obnovena 3. května 1945.

50. - 60. léta

1. září 1950 došlo k reorganizaci, vznikla fakulta lesnická se šesti katedrami a fakulta zemědělská se sedmi katedrami; ustaven byl směr ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně technologický. Převratné hospodářsko-politické a sociální změny na konci 40. a začátku 50. let vnesly do řízení a chodu VŠZ v Brně značnou nestabilitu. Politicky nepohodlní učitelé byli propouštěni a jejich místa byla obsazována aktivními členy Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa.

1. června 1952 byla Lesnická fakulta začleněna do svazku Vysoké školy stavitelství v Brně, studium se prodloužilo na pět let.

1. června 1956 byla fakulta opět vyňata ze svazku Vysoké školy stavitelství a znovu přičleněna k VŠZ v Brně. Ta byla přejmenována na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. O tři roky později se název školy opět upravil na VŠZ v Brně.

Roku 1960 byla zahájena výstavba kolejí v Brně na Kohoutově ulici. Dokončeny byly o pět let později. V letech 1964 - 1969 vydávali studenti časopis LEF reflektující i politické změny ve společnosti, díky čemuž byl zakázán.

70. - 80. léta

1970 byla zavedena nová organizace studia jako reakce na požadavek důsledné obsahové přestavby studia.

V roce 1971 se začal budovat Myslivecký výukový a vědeckovýzkumný areál v Lednici.

1986 došlo k úpravě učebního plánu a byla zahájena výstavba externího účelového pracoviště v Útěchově u Brna (dnes výroba stavebních konstrukcí ze sbíjených vazníků).

Listopadové události revolučního roku 1989 doprovázel vznik stávkového výboru studentů. Byly ustanoveny akademické rady fakult a akademické rady univerzity - jejich nástupcem jsou současné akademické senáty. Částečně bylo zrekonstruováno vedení univerzity, fakult, kateder, kolegií děkanů a rektora a vědeckých rad fakult a univerzity.

90. léta - současnost

V roce 1990 bylo zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.) a došlo k ustavení akademických senátů fakult a univerzity. O rok později byly katedry na fakultě přejmenovány na ústavy jako návrat k předválečné tradici. Součástí ŠLP Masarykův les Křtiny se stala Výzkumná stanice Křtiny (zaměřená na vývoj a výrobu lesnické techniky). Výuku zahájil samostatný program Dřevařské inženýrství.

V roce 1992 byla Státní zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně převedena do správy VŠZ v Brně jako její dřevařské výzkumné pracoviště. V daném roce byl také obnoven provoz studentského klubu Green (zal. 1969). O rok později byla Lesnická fakulta přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu.

Změna názvu proběhla také na úrovni univerzity. V rce 1995 se Vysoká škola zemědělská v Brně stala nově Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.

V roce 1996 byl ústavům dřevařského oboru předán do užívání dřevařský pavilon - budova T. O tři roky později byl do provozu uveden také pavilon dřevařské technologie - budova P.

V mezičase přibyl do nabídky studia samostatný program Krajinné inženýrství (od r. 1997).

V roce 2002 byla zahájena rekonstrukce budovy Lesnické a dřevařské fakulty (budova B). Obnovena byla v daném roce také činnost studentského časopisu LEF.

V následujících letech přibývaly nové studijní programy: Nábytkové inženýrství (2006), Stavby na bázi dřeva (2008), Arboristika a Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí (2009).

V roce 2010 se naposledy upravil název univerzity - název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) byl zkrácen na Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

V roce 2015 jsme otevřeli Výzkumné centrum Josefa Ressela v Útěchově, které se jako první v České republice zabývá výzkumem v oblasti dřeva.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU