Obor Arboristika

Studijní program: Arboristika
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů: 25/25 (prez./komb.)
Navazující studijní program: obor je prozatím bez přímé návaznosti, absolventi se mohou hlásit na navazující magisterské programy příbuzných oborů
 

Co je to Arboristika?​

V posledních cca 20 letech se obor etabloval jako mezioborové odvětví lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.).​

Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako "Urban Forestry" (městské lesnictví).

Předměty v prezenční forměPředměty v kombinované formě
 

Proč tě bude Arboristika bavit?​

 • Naučíš se posoudit jednotlivé funkce dřeviny, včetně determinace dysfunkcí způsobených abiotickými vlivy i biotickými činiteli a přijmout zásadní opatření ke zlepšení jejich stavu​
 • Budeš umět identifikovat klasifikovat antropické vlivy na dřeviny i jejich společenstva a navrhnout koncepční opatření​
 • Ovládneš technologie k plánování výsadeb​
 • Zvládneš praktickou péči o stromy i stromolezení​
 • Porozumíš nárokům a možnostem druhů stromů a keřů, budeš umět zhodnotit stav stromů​
 • Využiješ přitom nové přístroje i software​
 • To všechno doplníš znalostí světového jazyka​

Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

 • Absolventi jsou připraveni pro výkon analytických, hodnotících, projekčních, realizačních, správních a posuzovacích činností:​
 • ve státní, veřejné a komunální správě zeleně​
 • ve státních a soukromých subjektech​
 • ve státní správě a organizacích ochrany přírody​
 • v nižších pedagogických funkcích v učňovském školství​
 • ve výzkumu dřevin​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​