Studijní program: Arboristika

Specializace:

není

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční, kombinovaná

Vyučovací jazyk:

Čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

30/30 (prez./komb.)

Navazující studijní programy:

není

 Podat přihlášku

 

 

Co je Arboristika?

Bakalářské studium Arboristika připravuje absolventy pro plnění pracovních povinností s dostatečným teoretickým základem a odborným nadhledem včetně chápání souvislostí v oboru péče o dřeviny ve městech.

Absolvent získá širší teoretické znalosti biologie, biomechaniky, chemie, ekofyziologie a ekologie dřevin pro hlubší pochopení technologických postupů nutných při navrhování, provádění a kontrole pěstebních opatření v kontextu ochrany životního prostředí. Absolvent je schopen posoudit hlavní funkce dřevin a jejich porostů, včetně určení vlivu stresorů navozených abiotickými a biotickými činiteli. Dokáže navrhnout a provádět opatření, vedoucí k naplnění cílů péče o dřevinnou vegetaci prostřednictvím diferencovaných biotechnických postupů, tyto činnosti optimálně technologicky vybavit, ze strojně technologického řešení zvolit co nejpřiměřenější a zorganizovat technologické postupy, aby požadovaných účinků bylo dosaženo co nejefektivněji a s ohledem na ochranu životního prostředí. Absolvent je schopen praktického podnikání v oboru se základními znalostmi podnikové ekonomiky. 

Předměty v prezenční forměPředměty v kombinované formě
 

 

Proč Arboristika?​

 • Zelené město je skvělé místo pro život – a to díky tobě
 • Získáš praktické dovednosti v oboru péče o dřeviny ve městech, porozumíš stromům, technologickým a pracovním postupům – jak na pracovištích LDF, tak při praxích ve firmách
 • Naučíme tě, jak pracovat se stromy i s lidmi
 • Zvládneš navrhnout a realizovat postup péče o stromy, aby byly zdravé a krásné
 • Budeš umět založit a řídit arboristickou firmu
 • Během studia se budeš připravovat ve špičkových laboratořích i v terénu ve spolupráci s předními odborníky na péči o dřeviny – na univerzitě i v soukromé sféře

​Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

Absolventi s profilem arboristy mají široké uplatnění v oborech ochrana životního prostředí a správa majetku na všech úrovních státní a veřejné správy zeleně, v oblasti ochrany přírody a krajiny a příbuzných oborech a na různých úrovních manažerských pozic. Jde o rozmanité subjekty:

 • Orgány statní správy MZe a MŽP, Krajské úřady, magistráty, městské a obecní úřady.
 • Živnostníci v oboru.
 • Odborní pracovníci oblastních pracovišť Národního památkového ústavu v oblasti správy zámeckých parků.
 • V architektonických ateliérech a projekčních firmách společností jako odborní konzultanti, zabývající se dendrologickými průzkumy a návrhy plánů péče.
 • Soudní znalci se specializací Dendrologie, Ochrana přírody apod.

Cíl studia:

Výuka postihuje všechny aspekty praktické péče o dřeviny ve městech. Cílem vzdělání je naučit absolventa zhodnotit stav stávajících dřevin ve městech, navrhnout vhodnou péči o existující stromy a realizovat nové výsadby včetně následné péče. Absolvent bude znát nejenom technologické postupy, ale i legislativní rámec péče o dřeviny ve městech. Absolvent bude schopný pracovat na pozici zadavatele prací (správce zeleně) i jako subjekt prakticky pečující o dřeviny.