Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

POPIS OBORU

arb01Samostatný obor arboristika se etabloval v posledních cca 20 letech jako mezioborové odvětví lesnictví a okrasného zahradnictví. Jedná se o obor zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako "Urban Forestry" (městské lesnictví).

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Profil absolventa je založen na absolutoriu disciplín, směřujících k detailnímu poznání stromu a dřevin obecně, jako základního prvku nejen lesních ekosystémů, ale i výrazného determinantu volné krajiny i intravilánu obcí. Vedle základních průpravných předmětů zahrnuje studium podrobné poznání dřevin z taxonomického hlediska (včetně nejrozšířenějších kultivarů), základních ekofyziologických procesů, důkladné poznání poruch a chorob, včetně jejich diagnostiky, stability a mechanických charakteristik stromů, znalost příslušné legislativy, fungování podnikatelského subjektu, techniky a technologií používaných při péči o stromy a znalost problematiky koncepční správy dřevin ve městech.

Absolventi budou připraveni pro výkon analytických, hodnotících, projekčních, realizačních, správních a posuzovacích činností zejména:

  • ve státní, veřejné a komunální správě zeleně,
  • ve státních a soukromých subjektech, zabývajících se arboristikou na pozicích, kde je vyžadované vysokoškolské vzdělání,
  • ve státní správě a organizacích ochrany přírody,
  • v nižších pedagogických funkcích v učňovském školství,
  • ve výzkumu dřevin.

Absolventi jsou schopni posoudit jednotlivé funkce dřeviny, včetně determinace dysfunkcí způsobených abiotickými vlivy i biotickými činiteli a přijmout zásadní opatření ke zlepšení jejich stavu. Dále jsou absolventi schopni identifikovat a klasifikovat antropické vlivy na dřeviny i jejich společenstva a navrhovat v tomto smyslu příslušná koncepční opatření. Dosažené znalosti dovedou aplikovat v normativních, organizačních, projekčních, technických a technologických postupech v arboristice. Profil absolventa je dále doplněn znalostí nejméně jednoho světového jazyka.

CÍL STUDIA

Příprava absolventů, kteří budou schopni vykonávat odborné profesní funkce na různých úrovních státní správy a regionálních samospráv, komunálních a soukromých podnikatelských subjektů, organizací, právnických a fyzických osob, agentur a ústavů, jejichž činnost je zaměřena na péči o dřeviny, skupinové výsadby nebo jednotlivé významné stromy.

FORMA STUDIA

V současné době je akreditována a vyučována prezenční i kombinovaná forma tříletého bakalářského studia. Absolvent získá titul Bc. (bakalář).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

K úspěšnému přijetí studenta na obor je zapotřebí splnit všechny nezbytné administrativní požadavky a úspěšně absolvovat přijímací řízení složením testu Obecných studijních předpokladů (OSP).
 Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního průměru do 2,0 včetně. Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení v pololetí posledního roku studia na střední škole.