POPIS OBORU

arb01Samostatný obor arboristika se etabloval v posledních cca 20 letech jako mezioborové odvětví lesnictví a okrasného zahradnictví. Jedná se o obor zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako "Urban Forestry" (městské lesnictví).

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Profil absolventa je založen na absolutoriu disciplín, směřujících k detailnímu poznání stromu a dřevin obecně, jako základního prvku nejen lesních ekosystémů, ale i výrazného determinantu volné krajiny i intravilánu obcí. Vedle základních průpravných předmětů zahrnuje studium podrobné poznání dřevin z taxonomického hlediska (včetně nejrozšířenějších kultivarů), základních ekofyziologických procesů, důkladné poznání poruch a chorob, včetně jejich diagnostiky, stability a mechanických charakteristik stromů, znalost příslušné legislativy, fungování podnikatelského subjektu, techniky a technologií používaných při péči o stromy a znalost problematiky koncepční správy dřevin ve městech.

Absolventi budou připraveni pro výkon analytických, hodnotících, projekčních, realizačních, správních a posuzovacích činností zejména:

  • ve státní, veřejné a komunální správě zeleně,
  • ve státních a soukromých subjektech, zabývajících se arboristikou na pozicích, kde je vyžadované vysokoškolské vzdělání,
  • ve státní správě a organizacích ochrany přírody,
  • v nižších pedagogických funkcích v učňovském školství,
  • ve výzkumu dřevin.

Absolventi jsou schopni posoudit jednotlivé funkce dřeviny, včetně determinace dysfunkcí způsobených abiotickými vlivy i biotickými činiteli a přijmout zásadní opatření ke zlepšení jejich stavu. Dále jsou absolventi schopni identifikovat a klasifikovat antropické vlivy na dřeviny i jejich společenstva a navrhovat v tomto smyslu příslušná koncepční opatření. Dosažené znalosti dovedou aplikovat v normativních, organizačních, projekčních, technických a technologických postupech v arboristice. Profil absolventa je dále doplněn znalostí nejméně jednoho světového jazyka.

CÍL STUDIA

Příprava absolventů, kteří budou schopni vykonávat odborné profesní funkce na různých úrovních státní správy a regionálních samospráv, komunálních a soukromých podnikatelských subjektů, organizací, právnických a fyzických osob, agentur a ústavů, jejichž činnost je zaměřena na péči o dřeviny, skupinové výsadby nebo jednotlivé významné stromy.

FORMA STUDIA

V současné době je akreditována a vyučována prezenční i kombinovaná forma tříletého bakalářského studia. Absolvent získá titul Bc. (bakalář).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

 

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky