PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Bakalářský studijní obor Dřevařství je uceleným prvním stupněm vysokoškolského vzdělání. Bakalářské studium má připravit absolventy schopné zastávat odbornou technickou činnost při řízení pracovišť podniků orientovaných na zpracování trvale obnovitelné suroviny -- dřeva. Vzdělání podmiňuje udělení živnostenského oprávnění a podnikání v EU. Absolventi jsou připraveni vykonávat řídící, technické, výrobní, obchodní nebo administrativní činnosti při zpracování dřeva, v prvovýrobě, stavebně-truhlářské výrobě, ve výrobě dřevostaveb, při výrobě bytového nábytku a nábytku veřejných interiérů a jiných činnostech. Možné je uplatnění jako: mistři, vedoucí provozů, výrobní technologové, administrativa výroby, inspektoři kvality, v poradenství obchodu, v odborném školství, v řemeslných službách. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou a připravuje studenty ke studiu v magisterských studijních oborech. Interdisciplinární studium je charakterizováno komplexní aplikací nových technických poznatků ve vztahu k ostatním disciplínám. Studium je završeno státní zkouškou a obhajobou závěrečné práce.
Materiál, výroba, lidi a okolní prostředí jsou při studiu pojímány jako jeden celek, jehož různé problematiky spolu vzájemně souvisí a ovlivňují se. Absolvent získá i praktické dovednosti, naučí se porozumět technologickým a pracovním postupům užívaným v praxi. Teoretická a praktická část je úzce provázána a předvedena na špičkově vybavených pracovištích, laboratořích, dílnách a zkušebnách, na Školním lesním podniku v Křtinách. Praxe jsou konány a exkurzně jsou navštěvovány i jiné závody.

CÍL STUDIA

Cílem studia je dosáhnout odborné vzdělání techniků v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje. Měřítkem úspěšnosti nejsou již jen technické, spotřební a ekonomické atributy výrobku, ale zejména zdraví spotřebitele, stav životního a pracovního prostředí, energetické vstupy výroby a materiálů, likvidace odpadů a výrobků po spotřebě. Výuka postihuje projektování výrobků, výrobní procesy, jejich řízení a uplatnění produktů v procesu spotřeby a bydlení. Cílem vzdělání je dosažení nového způsobu myšlení, které je nezbytnou potřebou pro interdisciplinární chápání problematiky a aplikace nových poznatků z jiných oborů. 
Bakalářský studijní obor Dřevařství je otevřen jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

 

Dřevařské inženýrství
Stavby na bázi dřeva

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky