Obor Dřevařství

Studijní program: Dřevařství
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů: 40/20 (prezenčně/kombinovaně)
Navazující studijní programy: Dřevařské inženýrství (prezenčně, kombinovaně),
Stavby na bázi dřeva (prezenčně)
 

Co je Dřevařství? ​

Jde o interdisciplinární studium, aplikovány jsou nové technické poznatky ve vztahu k ostatním disciplínám. Materiál, výroba, lidi a okolní prostředí spolu vzájemně souvisí, ovlivňují se a proto jsou při studiu pojímány jako jeden celek. ​

Cílem studia je odborné vzdělání techniků v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje. Měřítkem úspěšnosti nejsou již jen technické, spotřební a ekonomické atributy výrobku. Roli hraje zejména zdraví spotřebitele, stav životního a pracovního prostředí, energetické vstupy výroby a materiálů, likvidace odpadů a výrobků po spotřebě. Benefitem vzdělání je dosažení nového způsobu myšlení, které je nezbytnou potřebou pro interdisciplinární chápání problematiky a aplikace nových poznatků z jiných oborů.

Předměty v prezenční formě

Předměty v kombinované formě
 

Proč Dřevařství?​

  • Dřevo je materiál budoucnosti​
  • Získáš praktické dovednosti, porozumíš technologickým a pracovním postupům – jak na pracovištích LDF, tak při exkurzích do firem​
  • Projektování výrobků, výrobní procesy, uplatnění produktů ​
  • Technologie a software​
  • Špičková pracoviště, laboratoře, dílny a zkušebny​

Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

  • Mistr, vedoucí provozu, výrobní technolog ​
  • Administrativa výroby, inspektor kvality ​
  • Poradenství, obchod ​
  • Odborné školství​
  • Oblast řemeslných služeb​

Absolventi jsou připraveni vykonávat řídící, technické, výrobní, obchodní nebo administrativní činnosti při zpracování dřeva, v prvovýrobě, stavebně-truhlářské výrobě, ve výrobě dřevostaveb, při výrobě bytového nábytku a nábytku veřejných interiérů a jiných činnostech. ​

Vzdělání podmiňuje udělení živnostenského oprávnění a podnikání v EU. ​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​

Dřev1 Dřev2