Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Studijní program Krajinářství na úrovni bakalářského programu je založen na syntéze biologických, technických a ekonomických disciplín, aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí.Připravuje odborníky na výkon činností v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správy ochrany přírody a krajiny, územního plánování, pozemkových úprav, ekonomiky a legislativy životního prostředí, projekčních a realizačních krajinných aktivit. Absolventi jsou schopni vykonávat odborné profesní funkce na všech úrovních státní správy resortních institucí, i v projekčních a prováděcích organizacích, jejichž činnost souvisí s využíváním krajiny a péčí o ni.

CÍL STUDIA

Absolventi bakalářského studijního programu získají během tříletého studia standardní přehled v ekologických, biologických, technických a ekonomických disciplínách, souvisejících s celou problematikou komplexní péče o krajinu a její složky.Jednotlivé výukové předměty jsou koncipovány tak, aby studenti získali široké teoretické i praktické znalosti v synergickém pojetí bakalářského studia. Praktické znalosti si studenti osvojí při cvičeních a odborných exkurzích, které jsou v přímé návaznosti na přednášenou problematiku. Absolventi budou schopni vykonávat odbornou činnost na různých úrovních státní správy resortních institucí, v rámci komunálních a soukromých podnikatelských subjektů, právnických a fyzických osob, jejichž činnost je spojena s krajinou a hospodařením v ní (ve sféře ochrany přírody a krajiny např. AOPK ČR, SCHKO, správy NP, státní správa -- odbory ŽP, obce s rozšířenou působností, střediska environmentální výchovy; ve správě vodních toků např. Povodí, s.p., ZVHS, LČR, s. p.; v managementu krajiny např. pozemkové fondy, katastrální úřady, projekční a realizační firmy). Základním cílem bakalářského studia je příprava absolventů pro praxi i pro následné studium magisterského studijního programu Krajinné inženýrství.Absolvent oboru Krajinářství má za splnění zákonných podmínek možnost získat autorizační oprávnění podle zákona č. 357/2008 Sb. jako autorizovaný technik v oborech: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" a "Stavby pro plnění funkce lesa". Absolvent má rovněž možnost získat autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků EIA dle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Resortní autorizace (např. pozemkové úpravy, IPPC, územní plánování a jiné) jsou dalšími možnými stupni profesní nadstavbové specializace.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

K úspěšnému přijetí na obor je zapotřebí splnit všechny nezbytné administrativní požadavky a úspěšně absolvovat přijímací řízení z předmětů biologie a matematika, které má písemnou formu. Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního průměru do 2,0 včetně. Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení v pololetí posledního roku studia na střední škole.

NAVAZUJÍCÍ KRAJINÁŘSKÉ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

Krajinné inženýrství

STUDIJNÍ PLÁN