Obor Krajinářství

Studijní program: Krajinářství
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů: 30
Navazující studijní program: Krajinné inženýrství (prezenčně)
 

Co čekat od oboru Krajinářství?​

V kostce: Krajinářství = technika + příroda + ekonomie (3v1). To také umožňuje širokou uplatnitelnost v praxi. ​

Krajinářství nabízí spojení biologických, technických a ekonomických disciplín aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí. Obor připravuje odborníky na péči o krajinné prostředí a jeho složky, ochranu přírody a krajiny, územní plánování, pozemkové úprav, ekonomiku a legislativu životního prostředí, projekční a realizační krajinné aktivity.

Předměty v prezenční formě
 

Proč Krajinářství?​

 • Ochrana krajiny​
 • Územní plánování​
 • Ekonomika a legislativa životního prostředí​
 • Tvorba technických výkresů​
 • Navrhování úpravy vodních toků​
 • Tvorba map, zpracování dat​
 • Řešení malých pozemních staveb​
 • Satelitní snímkování, GIS​

Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

Absolventi jsou schopni vykonávat odborné profesní funkce na všech úrovních státní správy resortních institucí, i v projekčních a prováděcích organizacích, jejichž činnost souvisí s využíváním krajiny a péčí o ni.​

 • Ochrana přírody a krajiny - AOPK ČR, SCHKO, správy NP ​
 • Státní správa - odbory životního prostředí, obce s rozšířenou působností​
 • Střediska environmentální výchovy​
 • Správa vodních toků - Povodí, s.p., ZVHS, LČR, s. p.; ​
 • Management krajiny - pozemkové fondy, katastrální úřady, projekční a realizační firmy​

Absolvent oboru Krajinářství má v případě splnění zákonných podmínek možnost získat autorizační oprávnění podle zákona č. 357/2008 Sb. jako autorizovaný technik v oborech: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" a "Stavby pro plnění funkce lesa". ​

Absolvent má také možnost usilovat o autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků EIA dle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Resortní autorizace (např. pozemkové úpravy, IPPC, územní plánování a jiné) jsou dalšími možnými stupni profesní nadstavbové specializace.​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​

Kraj1