PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Studijní program Krajinářství na úrovni bakalářského programu je založen na syntéze biologických, technických a ekonomických disciplín, aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí.Připravuje odborníky na výkon činností v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správy ochrany přírody a krajiny, územního plánování, pozemkových úprav, ekonomiky a legislativy životního prostředí, projekčních a realizačních krajinných aktivit. Absolventi jsou schopni vykonávat odborné profesní funkce na všech úrovních státní správy resortních institucí, i v projekčních a prováděcích organizacích, jejichž činnost souvisí s využíváním krajiny a péčí o ni.

CÍL STUDIA

Absolventi bakalářského studijního programu získají během tříletého studia standardní přehled v ekologických, biologických, technických a ekonomických disciplínách, souvisejících s celou problematikou komplexní péče o krajinu a její složky.Jednotlivé výukové předměty jsou koncipovány tak, aby studenti získali široké teoretické i praktické znalosti v synergickém pojetí bakalářského studia. Praktické znalosti si studenti osvojí při cvičeních a odborných exkurzích, které jsou v přímé návaznosti na přednášenou problematiku. Absolventi budou schopni vykonávat odbornou činnost na různých úrovních státní správy resortních institucí, v rámci komunálních a soukromých podnikatelských subjektů, právnických a fyzických osob, jejichž činnost je spojena s krajinou a hospodařením v ní (ve sféře ochrany přírody a krajiny např. AOPK ČR, SCHKO, správy NP, státní správa -- odbory ŽP, obce s rozšířenou působností, střediska environmentální výchovy; ve správě vodních toků např. Povodí, s.p., ZVHS, LČR, s. p.; v managementu krajiny např. pozemkové fondy, katastrální úřady, projekční a realizační firmy). Základním cílem bakalářského studia je příprava absolventů pro praxi i pro následné studium magisterského studijního programu Krajinné inženýrství.Absolvent oboru Krajinářství má za splnění zákonných podmínek možnost získat autorizační oprávnění podle zákona č. 357/2008 Sb. jako autorizovaný technik v oborech: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" a "Stavby pro plnění funkce lesa". Absolvent má rovněž možnost získat autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků EIA dle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Resortní autorizace (např. pozemkové úpravy, IPPC, územní plánování a jiné) jsou dalšími možnými stupni profesní nadstavbové specializace.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

NAVAZUJÍCÍ KRAJINÁŘSKÉ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

Krajinné inženýrství

STUDIJNÍ PLÁN

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky