Obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Studijní program:  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
Doba studia:  3 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů:  20
Navazující studijní program: Lesní inženýrství (prezenčně, kombinovaně),
Krajinné inženýrství (prezenčně)
 

Co ti přinese studium „tropů"?​

V kostce: získáš rozhled, schopnost vést tým i získat prostředky a prosadit projekt. Během studia počítej s účastí na výzkumných a humanitárních projektech.​

Získáš orientaci v přírodovědných, technických i socioekonomických základech s orientací na oblast tropů a subtropů (TaS).

Zvláštní důraz během studia klademe na ekosystémový přístup obhospodařování přírodních zdrojů tropů a subtropů.

Budeš schopen prakticky aplikovat šetrné postupy trvale udržitelného hospodaření, zvládat při tom manažersko-administrativními dovednosti důležité pro střední projektový management i základní postupy geograficko-informačních systémů.​

Můžeš tak přispět ke zlepšení produkce potravin, dřevních a nedřevních produktů a v konečném důsledku i reálnější ochraně ekosystémů.​

Předměty v prezenční formě
 

Všeobecné znalosti​

  • Základy teoretických biologicko-technických disciplín​
  • Management přírodních zdrojů v kontextu ochrany přírody a krajiny​
  • Základy kulturních, politických, obchodních a socioekonomických souvislostí​​

Odborné znalosti​

  • Manažerské, socioekonomické a technické principy přípravy a administrace hospodářsko-environmentálních projektů různých měřítek (národní, regionální, rurální)​
  • Základní metodické postupy, taxonomické a klasifikační systémy jednotlivých biologicko-technických nauk orientovaných na lesnictví a cíleně i na zemědělství (zahradnictví)​
  • Základní technologické znalosti ze zpracování dřevních, nedřevních lesních a zemědělských produktů​
  • Speciální znalosti biologicko-technických limitů hlavních typů ekosystémů oblastí tropů a subtropů​
  • Komunikace a řízení kolektivu ve světových jazycích​

Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

Absolventi jsou připraveni pro řízení rozvojových projektů v zemích tropického a subtropického pásma v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny, částečně i v zemědělské prvovýrobě - jako mezinárodní experti (např. v rámci Organizace pro zemědělství a výživu OSN), pracovníci českých zastupitelských úřadů, humanitárních organizací apod. ​

Dále se absolventi uplatňují v ČR ve firmách zabývajících se zahraničním obchodem se zemědělskými komoditami, v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů. ​

Rozsah vzdělání umožňuje i uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.