POPIS OBORU

Obor poskytuje široce zaměřené přírodovědné, technické i socioekonomické základy orientované na oblast tropů a subtropů (TaS). Velký důraz je kladen na ekosystémový přístup při obhospodařování přírodních zdrojů tropů a subtropů. Absolvent bude schopen prakticky aplikovat šetrné postupy trvale udržitelného hospodaření v propojení s manažersko-administrativními dovednostmi střední úrovně managementu realizačních projektů a základními znalostmi postupů geograficko-informačních systémů, a přispět tak ke zlepšení produkce potravin, dřevních a nedřevních produktů a v konečném důsledku i reálnější ochraně ekosystémů -- při snížení tlaku na primární pralesy a chráněná území. Podstatnou součástí oboru je i rozvíjení manažerských znalostí a schopností absolventů s cílem úspěšného prosazení se v konkurzních řízeních.

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA


Oborové zaměření modeluje odborný profil absolventa tak, aby zvládnul základní biologické a technické principy pro obhospodařování a ochranu ekosystémů tropů a subtropů. Absolventi budou připraveni pro řízení rozvojových projektů v zemích tropického a subtropického pásma v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny, částečně i v zemědělské prvovýrobě. Absolventi mohou vykonávat uvedenou činnost jako mezinárodní experti (např. v rámci Organizace pro zemědělství a výživu OSN), jako pracovníci českých zastupitelských úřadů, humanitárních organizací apod. Dále se absolventi uplatní v ČR u firem zabývajících se zahraničním obchodem se zemědělskými komoditami, v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů. Rozsah vzdělání jim umožní i uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.

Všeobecné znalosti:

  • zvládnutí základů teoretických biologicko-technických disciplín
  • obsáhnutí vědomostí souvisejících s potenciálem managementu přírodních zdrojů v kontextu ochrany přírody a krajiny
  • zvládnutí základních teoretických informací o obecných mezinárodních a regionálních kulturních, politických, obchodních a socioekonomických souvislostech

Odborné znalosti:

  • praktické osvojení manažerských, socioekonomických a technických principů přípravy a administrace hospodářsko-environmentálních projektů různých měřítek (národní, regionální, rurální)
  • zvládnutí základních metodických postupů, taxonomických a klasifikačních systémů jednotlivých biologicko-technických nauk orientovaných na lesnictví, dále cíleně i na zemědělství (zahradnictví)
  • základní technologické znalosti ze zpracování dřevních, nedřevních lesních a zemědělských produktů
  • schopnost prakticky využít speciálních znalostí biologicko-technických limitů hlavních typů ekosystémů oblastí tropů a subtropů
  • schopnost komunikace a řízení kolektivu ve světových jazycích

CÍL STUDIA

Cílem studia je příprava odborníků pro hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí s důrazem na praktické zvládnutí biologických, technických a socioekonomických specifik daných geografických pásem. Výsledkem studia je získání takových znalostí a dovedností, které zajistí přímou možnost výkonu vlastního povolání v daných podmínkách.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA LDF

Absolventi budou moci pokračovat v navazujících magisterských studijních programech Lesní inženýrství, European Forestry (v angličtině) a zejména v připravovaném Agrolesnictví tropů a subtropů.

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky