Studijní program: Lesnictví

Specializace:

Lesnictví tropů a subtropů

Doba studia:

3 roky

Forma:

Prezenční

Vyučovací jazyk:

Čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

30

Navazující studijní programy:

Lesní inženýrství tropů a subtropů

 Podat přihlášku

 

Popis studijního programu:

Koncepce studijního programu Lesnictví vychází z komplexního pojetí lesnictví, které je postaveno na základních znalostech složek lesních ekosystémů (základní biologické a základní lesnické disciplíny – Lesnická geologie, Lesnická pedologie, Dendrologie, Lesnická botanika, Lesnická zoologie, Lesnická entomologie), které jsou pak využity v syntetických lesnických disciplínách (ekologie lesa, lesnické typologie). Na ně pak navazují vlastní odborné lesnické disciplíny (Ochrana lesa, Pěstění a zakládání lesů, Funkce lesů, Lesní technika a těžba, Zpřístupnění lesa) a vrcholová komplexní lesnická disciplína Hospodářská úprava lesů. Nezbytnou součástí komplexního vzdělání je orientace v právních normách, systému veřejné správy a znalost odvětvové softwarové nástrojové podpory. V základní úrovni i znalost odvětvové ekonomiky reprezentované základy lesnické ekonomiky a realizace hlavního produktu lesního hospodářství – dřeva. Student studijního programu Lesnictví pochopí vztah základních biologických disciplín, využití v syntetických lesnických disciplínách a dostane základní informace z odborných lesnických disciplín s pohledem k využití v hospodářské úpravě lesa.

Ve specializaci Lesnictví tropů a subtropů bude cílem studia vychovávat odborníky, připravené aplikovat základní metody středoevropského lesnictví, jehož základním cílem je zachovat dlouhodobou a trvalou produkci lesa, v podmínkách zejména rozvojových zemí tropů a subtropů.

Předměty v prezenční formě
 

Státní závěrečná zkouška se koná z těchto předmětů:

  1. Obnova a ochrana lesů (tématické okruhy navazující na předměty Zakládání lesů, Pěstění lesů, Lesnická entomologie, Základy ochrany lesů);
  2. Technika základních výrobních procesů v lesním hospodářství (tématické okruhy navazující na předměty Technika a technologie v lesnictví, Základní procesy těžby a dopravy dříví);
  3. Hospodářská úprava lesů a správa lesního hospodářství (tématické okruhy navazující na předměty Hospodářská úprava lesů, Fuznkce lesů, Základy lesnické politiky, Právní normy v LH, Základy lesnické ekonomiky);
  4. Geobiocenologická typologie a ekologie lesů tropů a subtropů (tématické okruhy navazující na předměty Geobiocenologie a lesniká typologie, Dendrologie s ekologií lesních dřevin, Dendrologie tropů a subtropů, Ekologie krajiny);

Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Lesnictví má znalosti základních biologických disciplín, kterými je schopen popsat složky lesního ekosystému především jejich edifikátory, disponuje znalostmi syntetických disciplín – ekologie lesa, lesnická typologie, kterými je schopen postihnout vazby lesního ekosystému a kterými je schopen popsat trvalé ekologické podmínky. V neposlední řadě absolvent má základní znalosti v odborných lesnických disciplínách, chápe jejich vzájemné vazby a neoddělitelnost v rámci lesnictví, a chápe celou technicko-biologickou podstatu lesnictví. Je schopen tyto základní a syntetické disciplíny uplatňovat v praxi. Chápe dynamiku lesních ekosystémů, včetně jejich historického ovlivnění člověkem, stupně přirozenosti, jejich stability a autoregulačních schopností. Je schopen determinovat faktory ohrožující jejich stabilitu i možnosti usměrňování přírodních a hospodářských procesů, vedoucí ke stabilnějšímu fungování lesních ekosystémů, jako významné součástí krajiny. Je schopen na základě hodnocení přírodních podmínek navrhnout principy hospodaření či péče o lesní ekosystémy volbou principů trvale udržitelného, resp. přírodě blízkého hospodaření při současném zajištění nezbytné míry hospodářské výkonnosti. Má znalosti právních předpisů lesního hospodářství, ochrany přírody a veřejné správy, a také znalosti o bezpečnosti práce při činnostech v lesním hospodářství. Má základní znalosti v úrovni podnikové lesnické ekonomiky a obchodu s komoditami lesního hospodářství.

Uplatnitelnost absolventů:

Uplatnitelnost absolventů specializace „Lesnictví tropů a subtropů“ je v zemích tropického a subtropického pásma v oborech lesního hospodářství, výzkumu, službách aj. nebo se mohou uplatnit v České republice u firem zabývajících se zahraničním obchodem s lesnickými komoditami, v oblasti dřevo-zpracovatelského průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů. Rozsah vzdělání jim umožňuje i dobré uplatnění v českém lesnickém prostředí.

 

.