Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

POPIS OBORU

Obor poskytuje široce zaměřené přírodovědné, technické i socioekonomické základy orientované na oblast tropů a subtropů (TaS). Velký důraz je kladen na ekosystémový přístup při obhospodařování přírodních zdrojů tropů a subtropů. Absolvent bude schopen prakticky aplikovat šetrné postupy trvale udržitelného hospodaření v propojení s manažersko-administrativními dovednostmi střední úrovně managementu realizačních projektů a základními znalostmi postupů geograficko-informačních systémů, a přispět tak ke zlepšení produkce potravin, dřevních a nedřevních produktů a v konečném důsledku i reálnější ochraně ekosystémů -- při snížení tlaku na primární pralesy a chráněná území. Podstatnou součástí oboru je i rozvíjení manažerských znalostí a schopností absolventů s cílem úspěšného prosazení se v konkurzních řízeních.

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA


Oborové zaměření modeluje odborný profil absolventa tak, aby zvládnul základní biologické a technické principy pro obhospodařování a ochranu ekosystémů tropů a subtropů. Absolventi budou připraveni pro řízení rozvojových projektů v zemích tropického a subtropického pásma v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny, částečně i v zemědělské prvovýrobě. Absolventi mohou vykonávat uvedenou činnost jako mezinárodní experti (např. v rámci Organizace pro zemědělství a výživu OSN), jako pracovníci českých zastupitelských úřadů, humanitárních organizací apod. Dále se absolventi uplatní v ČR u firem zabývajících se zahraničním obchodem se zemědělskými komoditami, v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů. Rozsah vzdělání jim umožní i uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.

Všeobecné znalosti:

  • zvládnutí základů teoretických biologicko-technických disciplín
  • obsáhnutí vědomostí souvisejících s potenciálem managementu přírodních zdrojů v kontextu ochrany přírody a krajiny
  • zvládnutí základních teoretických informací o obecných mezinárodních a regionálních kulturních, politických, obchodních a socioekonomických souvislostech

Odborné znalosti:

  • praktické osvojení manažerských, socioekonomických a technických principů přípravy a administrace hospodářsko-environmentálních projektů různých měřítek (národní, regionální, rurální)
  • zvládnutí základních metodických postupů, taxonomických a klasifikačních systémů jednotlivých biologicko-technických nauk orientovaných na lesnictví, dále cíleně i na zemědělství (zahradnictví)
  • základní technologické znalosti ze zpracování dřevních, nedřevních lesních a zemědělských produktů
  • schopnost prakticky využít speciálních znalostí biologicko-technických limitů hlavních typů ekosystémů oblastí tropů a subtropů
  • schopnost komunikace a řízení kolektivu ve světových jazycích

CÍL STUDIA

Cílem studia je příprava odborníků pro hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí s důrazem na praktické zvládnutí biologických, technických a socioekonomických specifik daných geografických pásem. Výsledkem studia je získání takových znalostí a dovedností, které zajistí přímou možnost výkonu vlastního povolání v daných podmínkách.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

K úspěšnému přijetí na obor je zapotřebí splnit všechny nezbytné administrativní požadavky a úspěšně absolvovat přijímací řízení z předmětů biologie a angličtina, které má písemnou formu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního průměru do 2,0 včetně. Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení v pololetí posledního roku studia na střední škole.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA LDF

Absolventi budou moci pokračovat v navazujících magisterských studijních programech Lesní inženýrství, European Forestry (v angličtině) a zejména v připravovaném Agrolesnictví tropů a subtropů.

 STUDIJNÍ PLÁN