Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi bakalářského stupně studia Lesnictví budou schopni vykonávat funkce odpovídající dosaženému vysokoškolskému vzdělání, například u těchto subjektů: Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., podnikatelské subjekty - dodavatelé lesnických služeb (lesní akciové společnosti), komunální a soukromé lesní majetky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, taxační kanceláře, orgány státní správy, správy národních parku, správy chráněných krajinných oblastí, ústavy a veřejně prospěšné organizace ochrany přírody a životního prostředí, výzkumné organizace, pozemkové úřady, katastrální úřady, obchodní podniky a jiné podnikatelské subjekty, odborná učiliště apod. Obor Lesnictví podléhá autorizaci, jejíž získání opravňuje absolventa bakalářského studijního oboru Lesnictví získat právo podnikat a provozovat hospodářskou činnost jako autorizovaný technik a stavitel v oboru "Stavby pro plnění funkcí lesa" podle zákona č. 224/2003 Sb. v platném znění. Současně se bakaláři mohou stát osobou odpovědnou za provádění výše uvedených staveb u právnických osob. Mohou získat oprávnění ke zpracování ucelených částí projektové dokumentace pod vedením autorizovaného inženýra a jsou způsobilí pro samostatné vedení stavby.

CÍL STUDIA

Cílem studia v bakalářském studijním oboru Lesnictví je připravit absolventy (bakaláře) ke studiu magisterskému. Jeho absolventi však budou zároveň schopni vykonávat odborné profesní funkce pro výkon dílčích analytických, hodnotících, realizačních, správních a posuzovacích činností na různých úrovních státních podniků a institucí, podnikatelských subjektu - dodavatelů lesnických služeb, komunálních a jiných podnikatelských subjektu, organizací, právnických a fyzických osob, jejichž činnost spojena s lesem a lesním hospodářstvím.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

K úspěšnému přijetí studenta na obor je zapotřebí splnit všechny nezbytné administrativní požadavky a úspěšně absolvovat přijímací řízení z předmětu matematika a biologie písemnou formou. Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního průměru do 2,0 včetně.
Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení v pololetí posledního roku studia na střední škole. V současné době je akreditována a vyučována prezenční i kombinovaná forma studia.

NAVAZUJÍCÍ LESNICKÉ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

Lesní inženýrství
European Forestry

STUDIJNÍ PLÁN