PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi bakalářského stupně studia Lesnictví budou schopni vykonávat funkce odpovídající dosaženému vysokoškolskému vzdělání, například u těchto subjektů: Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., podnikatelské subjekty - dodavatelé lesnických služeb (lesní akciové společnosti), komunální a soukromé lesní majetky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, taxační kanceláře, orgány státní správy, správy národních parku, správy chráněných krajinných oblastí, ústavy a veřejně prospěšné organizace ochrany přírody a životního prostředí, výzkumné organizace, pozemkové úřady, katastrální úřady, obchodní podniky a jiné podnikatelské subjekty, odborná učiliště apod. Obor Lesnictví podléhá autorizaci, jejíž získání opravňuje absolventa bakalářského studijního oboru Lesnictví získat právo podnikat a provozovat hospodářskou činnost jako autorizovaný technik a stavitel v oboru "Stavby pro plnění funkcí lesa" podle zákona č. 224/2003 Sb. v platném znění. Současně se bakaláři mohou stát osobou odpovědnou za provádění výše uvedených staveb u právnických osob. Mohou získat oprávnění ke zpracování ucelených částí projektové dokumentace pod vedením autorizovaného inženýra a jsou způsobilí pro samostatné vedení stavby.

CÍL STUDIA

Cílem studia v bakalářském studijním oboru Lesnictví je připravit absolventy (bakaláře) ke studiu magisterskému. Jeho absolventi však budou zároveň schopni vykonávat odborné profesní funkce pro výkon dílčích analytických, hodnotících, realizačních, správních a posuzovacích činností na různých úrovních státních podniků a institucí, podnikatelských subjektu - dodavatelů lesnických služeb, komunálních a jiných podnikatelských subjektu, organizací, právnických a fyzických osob, jejichž činnost spojena s lesem a lesním hospodářstvím.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

NAVAZUJÍCÍ LESNICKÉ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

Lesní inženýrství
European Forestry

 

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky