Obor Lesnictví

Studijní program: Lesnictví
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů: 90/30 (prez./komb.)
Navazující studijní program: Lesní inženýrství (prezenčně, kombinovaně)
 

Jaké při studiu získáš znalosti?​

 • zakládání a pěstění lesů​
 • ochranu lesa​
 • techniku a technologii výrobních postupů​
 • oceňování a využívání přírodních zdrojů​
 • ekonomika lesního hospodářství​

Předměty v prezenční formě

Předměty v kombinované formě
 

Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

 • Lesy České republiky, s. p.​
 • Vojenské lesy a statky, s. p.​
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesa ​
 • dodavatelé lesnických služeb (lesní akciové společnosti) ​
 • komunální a soukromé lesní majetky ​
 • taxační kanceláře​
 • pozemkové úřady​
 • katastrální úřady​
 • správy národních parku​
 • správy chráněných krajinných oblastí​
 • ústavy a veřejně prospěšné organizace ochrany přírody a životního prostředí​
 • výzkumné organizace​

Obor Lesnictví podléhá autorizaci, jejíž získání opravňuje absolventa podnikat a provozovat hospodářskou činnost jako autorizovaný technik a stavitel v oboru "Stavby pro plnění funkcí lesa" podle zákona č. 224/2003 Sb. v platném znění.​

Bakaláři se současně mohou stát osobou odpovědnou za provádění výše uvedených staveb u právnických osob. Mohou získat oprávnění ke zpracování ucelených částí projektové dokumentace pod vedením autorizovaného inženýra a jsou způsobilí pro samostatné vedení stavby.​​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​

udt09 udt10