PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi studia budou mít uplatnění ve výrobě nábytku, v poradenských službách, v obchodech s nábytkem, v projekčních kancelářích a dalších oblastech tvorby interiéru. Absolventi architektury nebo absolventi obchodních a ekonomických škol nemají dostatečné vzdělání v oboru tvorby nábytku. Absolventi dřevařských oborů jsou výhradně orientováni na zpracování dřeva, materiálů a výrobní technologie.
V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto oborech a to nejen u velkých prodejců a distributorů nábytku, ale i u menších výrobních firem. Nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Výrobci nábytku či jejich zájmová sdružení začínají budovat vlastní prodejní sítě, kde vedle specializovaných ekonomicky vzdělaných odborníků potřebují pracovníky s navrhovaným zaměřením. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách.

Absolventi bakalářského stupně studia oboru mohou pokračovat v dalším studiu v příbuzných oborech na vysokých školách v zemích Evropské Unie. 
INTERIÉR - NÁBYTEK - ČLOVĚK - DESIGN. Studium těchto vztahů je spolu se souvisejícími disciplínami realizováno souběžně s příbuznými obory v bakalářském a magisterském univerzitním studiu. Studium nábytku není na rozdíl od současných vysokoškolských programů výhradně technické, humanitní či umělecké, ale je zejména interdisciplinární, neboť je to z hlediska přívětivé funkce interiéru, tvorby nábytku a pohody člověka nezbytné.

 

 

CÍL STUDIA

Studenti získávají znalosti v oblasti kreativní tvorby, trendů v zařizování interiérů a designu nábytku. Společně s teoretickými a praktickými poznatky v oblasti materiálů, technologií výroby, ekologie, managementu, ekonomie a výstavnictví. Součástí studia je i rozšířená jazyková průprava. Studenti si mohou během studia volit profilaci v modulech zaměřených na: VÝROBU NÁBYTKU, DESIGN NÁBYTKU A PRODEJ NÁBYTKU. 
Bakalářské studium je rozvrženo do délky 3 let (tj. 6 semestrů) zakončené státní zkouškou - titul Bc. Přijímací řízení je prováděno formou testů rozumových schopností na úrovni vzdělání absolventů středních škol.

  • Teoreticko - kreativní modul (Tvorba nábytku)
    Obsahuje teoretickou průpravu východisek tvorby, filozofii bydlení a životního stylu, historii nábytku a spotřebních předmětů, poznatky o výstavnictví, reklamě a poradenství v tomto odvětví. Praktická výuka se odehrává formou ateliérové práce.
  • Materiálově - technologický modul (Výroba nábytku)
    Zabývá se základními znalostmi o struktuře a složení dřeva, technologickými aspekty výroby a konstrukcí nábytku a dalších interiérových prvků. Součástí je i okruh předmětů zabývajících se využitím počítačové techniky a systémů CAD a CAM v oblasti zpracování návrhové, technické a výrobní dokumentace a procesu výroby.
  • Manažersko - ekonomický modul (Prodej nábytku)
    Bude profilovat komplexní výbavu pro uplatnění absolventů v obchodě. Současně bude založen i okruh znalostí pro oblast sociálních a individuálních potřeb zákazníků, tj. vytvoření předpokladů pro chápání specifické úlohy bydlení a veřejného interiéru. Návazně budou rozšířeny i ekonomické znalosti. Studenti budou seznámeni se základy projektového řízení, základy veřejného a soukromého práva a návazně na to s problematikou práce v podnikání.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA LDF

Nábytkové inženýrstvíDřevařské inženýrství.

 

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky