Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi studia budou mít uplatnění ve výrobě nábytku, v poradenských službách, v obchodech s nábytkem, v projekčních kancelářích a dalších oblastech tvorby interiéru. Absolventi architektury nebo absolventi obchodních a ekonomických škol nemají dostatečné vzdělání v oboru tvorby nábytku. Absolventi dřevařských oborů jsou výhradně orientováni na zpracování dřeva, materiálů a výrobní technologie.
V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto oborech a to nejen u velkých prodejců a distributorů nábytku, ale i u menších výrobních firem. Nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Výrobci nábytku či jejich zájmová sdružení začínají budovat vlastní prodejní sítě, kde vedle specializovaných ekonomicky vzdělaných odborníků potřebují pracovníky s navrhovaným zaměřením. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách.

Absolventi bakalářského stupně studia oboru mohou pokračovat v dalším studiu v příbuzných oborech na vysokých školách v zemích Evropské Unie. 
INTERIÉR - NÁBYTEK - ČLOVĚK - DESIGN. Studium těchto vztahů je spolu se souvisejícími disciplínami realizováno souběžně s příbuznými obory v bakalářském a magisterském univerzitním studiu. Studium nábytku není na rozdíl od současných vysokoškolských programů výhradně technické, humanitní či umělecké, ale je zejména interdisciplinární, neboť je to z hlediska přívětivé funkce interiéru, tvorby nábytku a pohody člověka nezbytné.

 

 

CÍL STUDIA

Studenti získávají znalosti v oblasti kreativní tvorby, trendů v zařizování interiérů a designu nábytku. Společně s teoretickými a praktickými poznatky v oblasti materiálů, technologií výroby, ekologie, managementu, ekonomie a výstavnictví. Součástí studia je i rozšířená jazyková průprava. Studenti si mohou během studia volit profilaci v modulech zaměřených na: VÝROBU NÁBYTKU, DESIGN NÁBYTKU A PRODEJ NÁBYTKU. 
Bakalářské studium je rozvrženo do délky 3 let (tj. 6 semestrů) zakončené státní zkouškou - titul Bc. Přijímací řízení je prováděno formou testů rozumových schopností na úrovni vzdělání absolventů středních škol.

  • Teoreticko - kreativní modul (Tvorba nábytku)
    Obsahuje teoretickou průpravu východisek tvorby, filozofii bydlení a životního stylu, historii nábytku a spotřebních předmětů, poznatky o výstavnictví, reklamě a poradenství v tomto odvětví. Praktická výuka se odehrává formou ateliérové práce.
  • Materiálově - technologický modul (Výroba nábytku)
    Zabývá se základními znalostmi o struktuře a složení dřeva, technologickými aspekty výroby a konstrukcí nábytku a dalších interiérových prvků. Součástí je i okruh předmětů zabývajících se využitím počítačové techniky a systémů CAD a CAM v oblasti zpracování návrhové, technické a výrobní dokumentace a procesu výroby.
  • Manažersko - ekonomický modul (Prodej nábytku)
    Bude profilovat komplexní výbavu pro uplatnění absolventů v obchodě. Současně bude založen i okruh znalostí pro oblast sociálních a individuálních potřeb zákazníků, tj. vytvoření předpokladů pro chápání specifické úlohy bydlení a veřejného interiéru. Návazně budou rozšířeny i ekonomické znalosti. Studenti budou seznámeni se základy projektového řízení, základy veřejného a soukromého práva a návazně na to s problematikou práce v podnikání.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Každý uchazeč o studium bakalářského studijního programu Nábytek musí v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) absolvovat test Obecných studijních předpokladů, a to alespoň jednou.
Nejlepší dosažený výsledek se každému uchazeči automaticky vkopíruje do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví Scio, a na základě toho stanovené pořadí uchazečů. K NSZ se uchazeč přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese http://www.scio.cz/nsz,
případně telefonicky na čísle +420 234 705 555. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ ani k přijímacím zkouškám neposílá.

Od povinnosti konat NSZ budou osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního průměru do 2,0 včetně. Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení v pololetí posledního roku studia na střední škole.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA LDF

Nábytkové inženýrstvíDřevařské inženýrství.

STUDIJNÍ PLÁN