Studijní program: Stavby na bázi dřeva

Specializace:

Není

Doba studia:

3 roky

Forma:

Prezenční

Vyučovací jazyk:

Čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

120

Navazující studijní programy:

Stavby na bázi dřeva

 Podat přihlášku

 

 

Popis studijního programu:

Bakalářský studijní program Stavby na bázi dřeva je zaměřený na získání nezbytných teoretických, ale i praktických poznatků z oblasti navrhování a posuzování prvků, konstrukcí a staveb ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, které jsou založené na soudobé úrovni poznání v oboru.

Program reaguje na současné tendence a směry vývoje v pozemních stavbách (snižování celkové energetické náročnosti budov, snižování materiálové náročnosti staveb, vliv staveb na okolní prostředí, recyklace stavebních materiálů, ekologické stavění apod.). Studijní program je zaměřen nejen na problematiku aplikace dřeva a materiálů na bázi dřeva, ale i využití dalších stavebních materiálů a nových technologií ve stavebnictví.

 

Předměty v prezenční formě
 

Profil absolventa:

  • je schopen vypracovat projektovou dokumentaci staveb na bázi dřeva, v rozsahu odpovídajícímu rodinným domům,
  • má dostatečné znalosti pro výrobu nebo realizaci dřevostaveb v různých konstrukčních systémech,
  • je schopen provádět technický dozor nad realizací stavby,
  • je schopen provádět stavebně technické průzkumy dřevěných konstrukcí,
  • má znalost fyzikálních a mechanických vlastností stavebních materiálů, zejména dřeva a materiálů na bázi dřeva,
  • má znalosti technologií zpracování dřeva, nutné pro výrobu řeziva, konstrukčních dřevěných prvků a výrobků na bázi dřeva s využitím moderních postupů a techniky
  • zná možnosti využití přírodních stavebních materiálů z hlediska trvalé udržitelnosti výstavby,
  • je schopen odborně vést pracovní tým při výrobě a realizaci staveb s nosnou konstrukcí ze dřeva,

Cíle studia:

Studenti bakalářského studijního programu získají během tříletého studia potřebné znalosti aplikace dřeva a materiálů na bázi dřeva, ale i využití dalších stavebních materiálů a nových technologií ve stavebnictví. Jednotlivé výukové předměty jsou koncipovány tak, aby studenti získali široké teoretické i praktické znalosti. Praktické znalosti si studenti osvojí při cvičeních a odborných exkurzích, které jsou v přímé návaznosti na přednášenou problematiku.

Cílem studia je připravit flexibilní absolventy pro uplatnění v podnikání v malých a středních výrobních a realizačních firmách i ve funkcích specialistů na dřevěné konstrukce a využití dřeva a materiálů na jeho bázi v projekčních kancelářích, v přípravě výroby prvků a konstrukcí a realizace staveb i v odborném školství.

 

Stav1 Stav2 

.