Obor European Forestry

Studijní program: European Forestry
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
 

POPIS OBORU

Dvouletý magisterský studijní program European Forestry je zajímavý jak svou formou, tak svým obsahem. Sestává se z plně anglicky vedené výuky, to jest přednášek, laboratorních cvičení, diskusních seminářů, projektů a exkurzí. Vlastní výuka se neorientuje pouze na tradiční lesnictví, ale přesahuje také do problematiky ekologie, ochrany přírody a trvale udržitelného hospodaření v krajině s důrazem na sledování nejaktuálnějších trendů.

CÍL STUDIA

Cílem studijního programu je naplnění zájmu studentů o oblast lesnictví, ochrany přírody a získání teoretických i praktických manažerských dovedností. Osvojení těchto znalostí, intenzívní jazyková příprava a orientace v mezinárodním prostředí předurčuje absolventa tohoto programu k uplatnění v řídící sféře v Forest Based Sector (a příbuzných oborech) vně i mimo Evropskou unii.

PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa vychází z dosažení konkrétních kompetencí ve smyslu The European Qualifications Framework pro lesního inženýra připraveného řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství. Profil absolventa je navíc výrazně obohacen střetáváním praktických zkušeností a teoretických poznatků předcházejících bakalářských studií ve zcela odlišných národních kontextech. Nedílnou součástí studia je odborná praxe.
Státní závěrečné zkoušky sestávají ze čtyř okruhů otázek: 
Forest Ecosystems and Forest Ecology from European perspective 
Silviculture and Stress Ecology at European scale 
European Forest Economics and Policy 
Forest Planning and Forest Technologies at the EU and the Pan-European levels 
Součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je také obhajoba diplomové práce.
Diplom absolventa je specificky formulován pro zdůraznění širšího kontextu moderního lesnictví a činí z jeho nositele velmi atraktivního budoucího zaměstnance jak národních, tak nadnárodních lesnicky orientovaných společností a organizací územní samosprávy v jeho domovině i v zahraničí.
Absolventi tohoto programu mohou dále pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Tematické okruhy přijímacího řízení budou vycházet ze znalostí na bakalářském stupni pro tyto obory:
1. Ekologie lesa
2. Obnova a ochrana lesů
3. Technika základních výrobních procesů v lesním hospodářství
4. Správa lesního hospodářství