Studijní program: EUROPEAN FORESTRY

Specializace:  Není
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  Angličtina
Počty přijímaných studentů:   20
 Podat přihlášku
  

 

Popis studijního programu:

Studijní program je zaměřený na získání teoretických poznatků současného stupně poznání v lesnických disciplínách na panevropské úrovni, na zvládnutí jejich aplikace do podmínek konvenujících s obecným zaměřením lesního hospodářství nebo blízkých aplikačních disciplín (ochrana přírody, mezinárodní obchod s dřívím apod.) jak zemí EU (z hlediska víceméně homogenního legislativního prostředí) tak ostatních zemí Evropy, a na rozvinutí individuálních schopností absolventů k samostatné tvůrčí činnosti.

 

Předměty v prezenční formě
 

Profil absolventa:

Profil absolventa vychází z dosažení konkrétních kompetencí ve smyslu The European Qualifications Framework (Final Report on Forestry Education in Europe 2012; www.eduforest.com) absolventa European Forestry, připraveného řešit biologické, technické a základní ekonomické úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství na bázi priorit Rady Evropské unie pro oblast lesnictví. Získaná odbornost připravuje absolventy na řídící, administrativní, kontrolní a plánovací pozice ve státní sféře ČR (Ministerstvo zemědělství), orgánech EU, nadnárodních a nevládních neziskových organizacích.

Profil absolventa akcentuje aktuální skutečnosti vyplývající ze strategií a společných směrnic Evropské unie ve vazbě na lesnictví a mezinárodních konvencí s dopadem na lesnictví v celé Evropě. Studijní program se tak zřizuje jak pro absolventy bakalářských studijních programů zahraničních vysokých škol v lesnictví a příbuzných oborech (např. Wood Industry, Enviromental Engineering, Agroforestry, Management of Renewable Resources), tak pro absolventy týchž oborů z České republiky, čímž bude navázáno na dlouhodobě prestižní postavení lesnictví v ČR i v Evropě.

Absolvent studijního programu European Forestry je schopen uplatnit své znalosti ve vazbě na diverzitu evropské krajiny. V době klimatických změn je potřeba vnímat Evropu jako kontinent s dlouhodobými srážkovými a teplotními extrémy ovlivňující lesní hospodářství a lesní ekosystém jako takový.  Absolvent je schopen použít odborných znalostí při řešení problémů, dovede na základě znalostí lesního objektu a zásad státní lesnické politiky posoudit funkční potenciál tohoto objektu a reálné, ekologicky a ekonomicky opodstatněné možnosti rozvíjení jeho požadovaných funkcí, vše při respektování principů udržitelného využívání přírodních zdrojů a zásad přírodě blízkého evropského lesního hospodářství. Absolvent ovládá způsoby stanovení peněžní hodnoty lesní půdy, lesních porostů a vyrobených statků lesního hospodářství, dovede vyjádřit újmy nebo škody na lesích včetně koncipování návrhů, projektů a řízení veškerých vyplývajících opatření, vedoucích k prevenci či snížení jejich účinků. Nedílnou součástí profilu absolventa je propojení odborných lesnických znalostí s aplikovanými znalostmi ekonomiky lesních podniků, principů managementu s akcentem na řízení lidských zdrojů, informačních systémů, obchodování s dřívím, znalostmi souvisejících právních předpisů.

Absolventi European Forestry mají široké uplatnění v sektoru lesního hospodářství, na všech úrovních státní a komunální správy lesů, zeleně, v oblasti ochrany přírody a krajiny a příbuzných oborech a na různých úrovních manažerských pozic. Velkým benefitem je studium v anglickém jazyce, což umožňuje studentům z ČR, ale i ze zahraničí uplatnit své znalosti nejen ve své rodné zemi. Studium tak nabízí možnost vykonávat činnost jako mezinárodní odborní specialisté v příslušných mezinárodních institucích jako jsou IUFRO, FAO, UNEP, IUCN, UNDP, WB, ICRAF, CIFOR, také v rámci certifikace přírodních zdrojů – PEFC, FSC aj.

Další možnosti uplatnění absolventů jsou:

  • celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace společné zemědělsko-lesnické politiky Evropské unie,
  • spolupráce na přípravě legislativních předpisů nezbytných pro řádnou implementaci vybraných opatření plánované společné lesnické politiky EU a národní lesnické politiky, které jsou v gesci oddělení koordinace cross compliance a spolupráce při ústní i písemné komunikaci s příslušnými orgány Evropské komise,
  • spolupráce na přípravě pozic České republiky na jednání Evropské komise a Rady v rámci společné lesnické politiky v oblasti kontroly podmíněnosti dotačních titulů a akčních plánů EU.

Cíle studia:

Cílem studijního programu je naplnění zájmu studentů o oblasti lesnictví, ochrany přírody a získání teoretických i praktických dovedností v oblasti udržitelného lesnictví. Osvojení těchto znalostí, intenzívní jazyková terminologická příprava a orientace v mezinárodním prostředí předurčuje absolventa tohoto programu k uplatnění v řídící sféře Forest Based Sector a příbuzných oborech v rámci středoevropského prostoru.

 

.