Obor Krajinné inženýrství

Studijní program: Krajinné inženýrství
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
 

Popis oboru

Profil absolventa studijního programu Krajinné inženýrství je definován získáním odborných znalostí v oblasti biologických, technických a ekonomických disciplín aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí. Připravuje odborníky na výkon činností v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správy ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství v krajině, územního plánování, pozemkových úprav, ekonomiky a legislativy v životním prostředí.

Za stěžejní všeobecné kompetence získané studiem magisterského stupně studia jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikace s odborníky v daném i příbuzných oborech, schopnost organizace a plánování. Absolventi jsou připraveni pro samostatné řešení odborných problémů a vedení řešitelských týmů ve všech oblastech krajinného inženýrství. Dále jsou schopni poskytovat odborné poradenství a samostatně podnikat v oboru krajinného inženýrství.

Ze získaných oborových kompetencí je to především schopnost zpracovávat projekty od technickoekonomických studií, až po realizační projekty různých úrovní. Jedná se zejména o projekty hydrotechnické, projekty účelových komunikací a staveb, dřevinné vegetace, projekty vztahující se k ochraně přírody a krajiny, včetně jejího rekreačního využití. Součástí získaných oborových kompetencí je také schopnost aplikace softwarových znalostí pro řešení problematiky krajinného inženýrství. Jedinečnost absolventů spočívá ve schopnosti praktické aplikace a smysluplného propojení znalostí z oborů technických a biologických v rámci řešení složité problematiky tvorby a ochrany krajiny.

Absolventi mohou najít uplatnění na různých úrovních státní správy jako referenti odborů životního prostředí, regionálního rozvoje, lesního a vodního hospodářství, územního plánování a stavebního řádu, správci územně informačních systémů. V rámci projekčních a realizačních firem mohou působit jako projektoví manažeři, odpovědní projektanti a vedoucí pracovníci nebo OSVČ v oblasti tvorby a ochrany krajiny. Na úrovni středního a vysokého školství mohou vyučovat předměty oborových disciplín.

Absolvent oboru Krajinné inženýrství má, za splnění zákonných podmínek, možnost získat autorizační oprávnění podle zákona č. 357/2008 Sb., jako autorizovaný inženýr v oborech: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" a "Stavby pro plnění funkce lesa" a jako autorizovaný projektant "Územních systémů ekologické stability" podle zákona č. 360/1992 Sb. Absolvent má rovněž možnost získat autorizaci ke zpracování dokumentace a posudků EIA dle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Resortní autorizace (např. pozemkové úpravy, IPPC, územní plánování a jiné) jsou dalšími možnými stupni profesní nadstavbové specializace.