Obor Lesní inženýrství

Studijní program:  Lesní inženýrství
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk:  čeština
 

Popis oboru

Koncepce studijního programu vychází z komplexního pojetí lesnictví, od základních znalostí lesních ekosystémů, přes hospodářskou úpravu lesů, rozvoj a aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření, znalosti o produkci lesa a využívání jeho produkčních možností, mimoprodukčních funkcích a systémové ochraně přírody, včetně lesnických činností v chráněných územích, až po základní znalosti o ekonomickém pojetí výrobních faktorů v lesním hospodářství, včetně psychologie a sociologie pro management lidských zdrojů a lesnické politiky. Znalosti získané ve stěžejních předmětech jsou v rámci volitelných předmětů rozšířeny, například o problematiku hospodaření v chráněných územích ČR, specifické poznatky o boreálních, temperátních, subtropických a tropických lesních ekosystémech a podmínkách hospodaření v lesích mimo území ČR atd. Při výuce jsou posluchači vedeni k osvojení si i nadnárodního chápání lesů, lesního hospodářství, lesnických organizačních struktur, ochrany přírody a taktéž mezinárodního obchodu s dřívím. Shrnujícím posláním studia je připravit absolventy, kteří budou schopni vykonávat náročné a vysoce odborné profesní funkce na různých úrovních státních podniků a institucí, komunálních, soukromých a jiných podnikatelských subjektů, fyzických osob, jakož i rozpočtových a příspěvkových subjektů a nevládních organizací, jejichž činnost je více či méně spojena s lesem, lesním hospodářstvím a ochranou přírody u nás i v zahraničí. V současné době je akreditována a vyučována prezenční i kombinovaná forma magisterského studia.