Studijní program: Lesní inženýrství

Specializace:  Lesní inženýrství
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   60
 

Popis SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství:

Lesní inženýrství je velmi široce zaměřený aplikovaný obor, kde se uplatňují v péči o lesní ekosystémy znalosti biologické, technické i ekonomické. Vychází z dokonalého poznání lesních ekosystémů – jejich základních atributů, ze schopnosti posuzování jejich konkrétního stavu, rozpoznání jejich dynamiky a ekologických souvislostí, determinace faktorů ohrožujících jejich stabilitu i možností usměrňování přírodních a hospodářských procesů, vedoucích ke stabilnějšímu fungování lesních ekosystémů. Cílem je zajištění trvalého plnění všech ekosystémových služeb lesa (nejenom produkční).

 

Předměty v prezenční formě

Předměty v kombinované formě
 

 

Profil absolventa:

Absolvent je schopen použít odborných znalostí při řešení problémů v technologické činnosti lesního inženýra, dovede na základě znalostí lesního objektu a zásad státní lesnické politiky posoudit funkční potenciál tohoto objektu a reálné, ekologicky a ekonomicky opodstatněné možnosti rozvíjení jeho požadovaných funkcí, vše při respektování principů udržitelného využívání přírodních zdrojů a zásad přírodě blízkého lesního hospodářství.

Absolvent ovládá způsoby stanovení peněžní hodnoty lesní půdy, lesních porostů a vyrobených statků lesního hospodářství, dovede vyjádřit újmy nebo škody na lesích včetně koncipování návrhů, projektů a řízení veškerých vyplývajících opatření, vedoucích k prevenci či snížení jejich účinků. Nedílnou součástí profilu absolventa je propojení odborných lesnických znalostí s aplikovanými znalostmi ekonomiky lesních podniků, principů managementu s akcentem na řízení lidských zdrojů, informačních systémů, obchodování s dřívím, znalostmi souvisejících právních předpisů.

Absolvent dovede systémově navrhovat, projektovat, řídit a plánovat veškerá opatření, vedoucí k realizaci širokého spektra cílů lesního hospodářství prostřednictvím diferencovaných biotechnických postupů; tyto činnosti optimálně technologicky vybavit, ze strojně technologického řešení a dispozic lidských zdrojů zvolit co nejpřiměřenější a zorganizovat a řídit výrobní procesy tak, aby požadovaných účinků bylo dosaženo co nejefektivněji a s ohledem na šetrné přístupy k přírodnímu prostředí.

Absolvent je schopen identifikovat a klasifikovat antropické vlivy na lesní ekosystémy, navrhovat v tomto smyslu příslušná koncepční opatření včetně orientace v příslušné legislativě. Odborné znalosti dovede aplikovat v normativních, organizačních, technických a technologických postupech a na základě funkčně integrovaného lesního hospodářství posoudit funkční potenciál území a reálné, ekologicky a ekonomicky opodstatněné možnosti rozvíjení požadovaných funkcí, při respektování principů udržitelného využívání přírodních zdrojů.

Absolvent je schopen používat základní a některé pokročilé výzkumné postupy a to jak v praktické činnosti např. při diagnostice apod., tak ve výzkumu a vývoji jako takovém.

Absolvent je schopen věcné a podložené argumentace ve svém oboru včetně public relations.

Uplatnitelnost absolventa:

Absolventi s profilem lesního inženýra mají široké uplatnění v sektoru lesního hospodářství, na všech úrovních státní a komunální správy lesů, zeleně, v oblasti ochrany přírody a krajiny a příbuzných oborech a na různých úrovních manažerských pozic. Jde o rozmanité subjekty:

 • Orgány statní správy MZe a MŽP, Krajské úřady a obce. Absolvent po absolvování potřebné praxe může požádat o licenci Odborného lesního hospodáře.
 • Subjekty spravující státní lesy, Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
 • Nestátní vlastníky lesů všech forem, uplatnění na různých nižších i středních technicko-hospodářských funkcích, ale i pro manažerské pozice komplexní správy majetku.
 • Organizační složka státu Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, uplatnění na různých pozicích, převážně projektantů.
 • Organizace zabývající se zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
 • Podnikatelské subjekty zabývající se službami pro vlastníky lesů, lesním školkařstvím a logistikou lesní výroby.
 • Subjekty projekční a stavební, uplatnění při projektování a realizaci staveb pro plnění funkcí lesa

Z hlediska profese podle kartotéky typových pozic v národní soustavě povolání (NSP) má absolvent dosaženu nejvyšší kvalifikační úroveň pro různé pozice v různých odborných směrech, například:

 V lesním hospodářství:

 • Lesní inženýr správce
 • Lesní inženýr zařizovatel
 • Lesní inženýr pro těžební činnost
 • Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství
 • Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví

Ve státní správě:

 • V odborech životního prostředí: Lesník pro ochranu přírody a krajiny
 • V odborech vodního hospodářství: Projektant vodních staveb specialista

Ve veřejné správě s ohledem na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, lze využít všechny výše uvedené odborné specializace. Za předpokladu, že absolvent vystudoval vhodný bakalářský studijní program, může být jeho profil vhodný i pro další pozice nedefinované v NSP, například:

 • Samostatný odborný lesní hospodář
 • Samostatný referent správy toků
 • Samostatný lesní technik zařizovatel
 • Samostatný lesník národního parku
 • Samostatný lesník – referent, specialista
 • Samostatný strážce přírody
 • Krajinář specialista
 • Samostatný krajinář

Cíle studia:

Koncepce studijního programu vychází z komplexního pojetí lesnictví, které je postaveno na základních znalostech lesních ekosystémů, lesní techniky a technologie, hospodářské úpravy lesa včetně bohatě strukturovaných lesů, rozvoji a aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření, znalosti o produkci lesa a využívání jeho produkčních možností, mimoprodukčních funkcí a lesnických činností v chráněných územích, až po rozvinuté znalosti o ekonomickém pojetí výrobních faktorů v lesním hospodářství, včetně managementu lidských zdrojů a lesnické politiky.