MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE

 

Program

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (Prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem)

Název a číslo projektu

Mendelu Research Infrastructure (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0261)

Doba řešení

1. 1. 2014 - 30. 6. 2015

Cíl projektu

V rámci projektu dojde k modernizaci části areálu vědecko-technického parku MENDELU v Útěchově vč. úprav vnitřních dispozic. Současně bude pořízeno nové, příp. upgradováno stávající přístrojové vybavení, a budou náležitě vybaveny vytvořené laboratoře a učebny -- ty budou sloužit jak pro účely výzkumu, tak výuky. 

Realizací projektu vzniknou kvalitní podmínky pro realizaci špičkové vědy v oblasti lesnictví a dřevařství a její propojení s výukou včetně praktických demonstrací a zapojení studentů do vědecké odborné činnosti.

Příjemce

Příjemce: Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Horáček

Způsobilé výdaje projektu

 51 278 328 Kč (výše příspěvku EU: 43 586 578,80 Kč, státní rozpočet: 7 691 749,20 Kč).

 

Odkazy

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informace pro účely webu MENDELU

 

 

Tisková zpráva o zahájení projektu

V Brně dne: 7.1 2014

Lesnická a dřevařská fakulta vybuduje s podporou EU moderní výzkumné pracoviště

Unikátní místo pro realizaci špičkové vědy vznikne v Útěchově v prostorách vědecko-technického parku MENDELU. Projekt s názvem MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE bude  za více než 51 milionů korun.

Cílem rozsáhlého projektu je vytvořit kvalitní podmínky pro realizaci špičkové vědy v oblasti lesnictví a dřevařství. Podobné místo prozatím -- nejen v Brně -- chybí. Věda a výzkum zde budou přímo propojeny s výukou, a to včetně praktických demonstrací a zapojení studentů do vědecké odborné činnosti.

V rámci projektu dojde k modernizaci části areálu vědecko-technického parku MENDELU v Útěchově včetně úprav vnitřních dispozic. Současně bude pořízeno nové, případně modernizováno stávající přístrojové vybavení. Vzniknou nové laboratoře a učebny s potřebným vybavením a budou sloužit jak pro účely výzkumu, tak výuky. Realizace proběhne v termínu 1. 1. 2014 až 30. 6. 2015.

Příjemcem projektu MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE je Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Způsobilé výdaje projektu činí 51 278 328 korun, z nichž 43 586 578,80 Kč uhradí Evropská unie a 7 691 749,20 Kč půjde ze státního rozpočtu.

Dotace budou poskytnuty z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tato dotační výzva má podpořit stabilizaci a rozvoj infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích a výzkumných infrastruktur z minulosti. Zároveň se umožňuje selektivní podpora vysokých škol, resp. jejich součástí, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky vědy a výzkumu.

"Vytvoření moderního pracoviště v Útěchově poskytne Lesnické a dřevařské fakultě a celé Mendelově univerzitě možnost se ve větší míře zapojovat do mezinárodních projektů a sítí.", sděluje manažer projektu doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického oboru, který byl na této univerzitě zřízen již v roce 1919. Současný moderní vzdělávací proces je zaměřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifikovaně působí v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem.

Vedle samotného areálu školy probíhá výzkumná a vzdělávací činnost také v Lednici či ve Školním lesním podniku "Masarykův les" ve Křtinách.

Lesnická a dřevařská fakulta patří k úspěšným příjemcům dotací např. z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). S podporou EU realizuje již 23 projektů zaměřených na excelentní vědecké týmy, inovaci výukových předmětů, networking a zvýšení excelence nejen vědeckých a akademických pracovníků, ale také studentů.

 

Kontakt pro média:

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Tomáš Mečíř, Zemědělská 3, 613 00 Brno, email: tomas.mecir@centrum.cz

 

Tisková zpráva o ukončení projektu

Ke stažení zde

 

Napsali o projektu

Mendelova univerzita otvírá první výzkumné centrum pro studium dřeva v ČR