Mendelova univerzita díky prostředkům České rozvojové agentury podpoří rozvoj lesnického hospodaření na Kavkaze

3. 1. 2018 - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.

Již do třetího roku řešení letos vstupuje projekt „Lesnická inventarizace a trvale udržitelné hospodaření v chráněných územích Tusheti“. Projekt je realizován v pohoří Velký Kavkaz v Gruzii. Hlavním koordinátorem a garantem projektu je prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D., který tak zhodnocuje své více než 5-ti leté zkušenosti z obdobného projektu na Zakarpatské Ukrajině.


 

V oblasti Tušheti v Gruzii existuje několik chráněných území (národní park, přísná přírodní rezervace a chráněná krajinná oblast). Péče o ně měla doposud značné mezery: sházela inventarizace a zásady lesnického managementu (lesní hospodářský plán a lesnické mapy) a v neposlední řadě zejména technické vybavení.

Cílem projektu je nastavení základního modelu udržitelného lesnického hospodaření vycházející z aktuálně získaných dat o stavu lesních ekosystémů promítnutých do lesního hospodářského plánu. V rámci řešení projektu je sestavován vzorový lesní hospodářský plán včetně série lesnických map a množství metodik pro potřeby provádění lesnického managementu. Tyto podklady by měly zajistit přehled o možnostech využití dříví pro místní obyvatelstvo s ohledem na současný stav lesních porostů. Důraz je také kladen na podchycení negativních činitelů, především výskyt hmyzích škůdců lesa, a preventivní opatření proti požárům v letním období.

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci Agentury chráněných území Gruzie, lesníci v Národním parku v Tusheti a lesníci Chráněné krajinné oblasti Tusheti a také studenti lesnictví Zemědělské univerzity Gruzie. Projekt se zaměřuje jak na rozvoj a prohloubení teoretických znalostí, ale i na rozvoj praktických dovedností včetně vybavení dendrometrickými měřicími přístroji, přes tablety využitelné při práci v terénu až po technické vybavení.

V rámci projektu tak členové cílové skupiny procházejí množstvím školení, která jsou zaměřena na lesnickou inventarizaci a lesnické plánování, včetně managementu (střídavě jak v České republice, tak v Gruzii), účastní se diskuzí, workshopů, přednášek, ale i konference. Rovněž je cílová skupina postupně vybavována přístroji pro sběr dat o lesních ekosystémech v terénu, tak technickým zabezpečením, které umožní základní rozvoj lesnického hospodaření.

K poslednímu zmiňovanému byl z prostředků České rozvojové agentury pořízen traktor se speciální lesnickou nástavbou, který těsně na konci roku 2017 přivezen na půdu Mendelovy univerzity v Brně a v letošním roce bude převezen do Gruzie, kde ho čeká náročná cesta do kavkazských hor. Zde bude využíván pro lesnické hospodaření. Správa chráněné krajinné oblasti Tusheti tak bude mít možnost zajištění vlastních finančních zdrojů, a může tak vytvořit vlastní finanční kapitál včetně vlastního rozvoje služeb pro místní obyvatelstvo a tvorby pracovních míst. Bude tak zajištěn  vznik samostatné společnosti, která bude soběstačná.