Výzkumná témata, konference a další odborné aktivity

Základním motivem vědy a výzkumu na LDF je společné aplikování poznatků biologických, technických a společensko-vědních disciplín v lesnictví, krajinářství a dřevařství, a rovněž uměleckých disciplín v nábytkářství, a to na úrovni základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Společným jmenovatelem těchto aktivit jsou široké aspekty managementu lesa i krajiny, produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, včetně technologií jeho zpracování, a uplatnění dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného energetického zdroje. Výsledky jsou aplikovány v lesnické, dřevařské, nábytkářské a environmentální praxi.

Tradičně je věnována pozornost studiu lesních ekosystémů a krajiny. Nově jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biomechaniky, aplikovány jsou komplexní výpočetní metody fyzikálních a biologických procesů, technologického transferu, modifikace vlastností přírodních materiálů a v oblasti průmyslového výzkumu problematika užitého designu v oblasti bydlení. V biologických disciplínách nachází uplatnění aplikace genetiky a molekulární biologie.

Je poskytována poradenská činnost v podobě expertíz a studií, organizujeme konference, semináře, výstavy, workshopy či kurzy. V rámci expertní činnosti spolupracují specialisté fakulty na koncepční činnosti rezortních ministerstev, na formulování priorit grantových agentur apod. Významná je úloha LDF jako koordinátora České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH). Výzkumnou základnu pro LDF představuje zázemí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, včetně jeho výzkumné stanice.

Vybrané odborné aktivity:

Journal of Landscape Management

Odborný časopis publikující originální vědecké články, recenze a nové informace z oblasti tvorby a ochrany krajiny, vodního hospodářství, lesního hospodářství a lesního inženýrství. Časopis byl založen v roce 2010 a je vydáván 2x ročně.

http://www.utok.cz/node/129

jlm

Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin 

Rozsáhlá moderní publikace zachycující srozumitelnou formou vše podstatné o obecných vlastnostech půdy a o aplikaci pedologických poznatků v lesnické praxi. Autory jsou Dušan Vavříček a Aleš Kučera, kteří působí jako akademičtí pracovníci Ústavu geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

kniha

 

Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického vzdělávání v Brně

Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na historii lesnických majetků, informace o významných lesnických osobnostech, zhodnocení historického vývoje lesnických disciplín, zhodnocení lesnických historických milníků, význam lesnických historických událostí, apod.

Odborný garant konference: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.

https://www.ldf.mendelu.cz/31557n-konference-a-exkurze-vyznam-historie-pro-lesnictvi-s-ohlednutim-za-100-lety-lesnickeho-vzdelavani-v-brne

 

Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruku v ruce (RaOP)

Mezinárodní vědecká konference RaOP je unikátní platformou pro prezentaci trendů v oblastech rekreačního využívání krajinného prostoru, vlivu hodnocení dopadu na životní prostředí, využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje a environmentálního vzdělávání. Je každoročně pořádaná Českou společností krajinných inženýrů a Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

http://utok.mendelu.cz/node/2

krajina

Právo v praxi krajinného inženýra (15. 2. 2019)

Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranou aktuální právní úpravou stavebního zákona s ohledem na plánování, povolování a realizaci inženýrských staveb v krajině.Seminář pořádá Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU a Ústavem aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU ke 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně.

 

Nové poznatky v introdukci dřevin (7.- 8. 11. 2019)

Mezioborová diskuse z rozmanitých úhlů pohledu – od hodnocení růstu přes péči a pěstování až po význam pro lesnictví a další využití.

introdukce

International Symposium on Wild Boar and Other Suids

Jedná se o mezinárodní vědeckou konferenci, na kterou se sjíždí výzkumníci z celého světa, aby si vyměnili své aktuální poznatky týkající se biologie, ekologie a doprovodných životních projevů prasete divokého. 12. ročník konference v roce 2018 pořádala LDF Mendelovy univerzity v Brně. 

prase

SilvaNet-Woodnet

Studentská vědecká konference každoročně pořádaná Radou Interní grantové agentury LDF MENDELU.

silva

Expedice Mongolia

Jedná se o skupinu akademických pracovníků a studentů převážně z LDF Mendelu, kteří si dali za cíl prozkoumat a přiblížit světu unikátní a rychle mizející přírodu Mongolska. Jednou z priorit expedice je výzkum úbytku posledních reliktů horského permafrostu na světě nacházejícího se v málo prozkoumaných a těžce přístupných pralesních ekosystémech národního parku "Khan Khentii strictly protected area" na severu Mongolska u hranic s Ruskem. Dále se expedice zaměřuje na vyhledávání a hodnocení vhodných vodních zdrojů pro místní araty, průzkum dnes již mizejících unikátních modřínových pralesů a pedologicko-geologickému průzkum oblasti. 

http://mongolia.mendelu.cz/

mongolsko

Pomoc v rozvojových oblastech  protřednictvím projektů České rozvojové agentury (ČRA)

Kambodža - prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry and Environment RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která umožní budoucí společnou publikační činnost. Vědci a studenti Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie pracují  na zavedení praktického vzdělávání v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA se neprovádí. Vyučujícím z RUA jsou předávány ověřené výukové plány a postupy a je s nimi rozvíjena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

kambodža

Kavkaz (Gruzie) -  podpora rozvoje lesnického hospodaření, rozvoj a prohloubení teoretických znalostí, rozvoj praktických dovedností včetně vybavení dendrometrickými měřicími přístroji, přes tablety využitelné při práci v terénu až po technické vybavení.Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci Agentury chráněných území Gruzie, lesníci v Národním parku v Tusheti a lesníci Chráněné krajinné oblasti Tusheti a také studenti lesnictví Zemědělské univerzity Gruzie. V oblasti Tušheti v Gruzii existuje několik chráněných území (národní park, přísná přírodní rezervace a chráněná krajinná oblast). Péče o ně měla doposud značné mezery: sházela inventarizace a zásady lesnického managementu (lesní hospodářský plán a lesnické mapy) a v neposlední řadě zejména technické vybavení.

kavkaz

Etiopie - ochrana zemědělského půdního fondu v zóně Kembata Tembaro spolu se současnou podporou zemědělské produkce místních drobných farmářů. Stěžejní aktivitou je vybudování zavlažovacího systému, doplněné o další protierozní opatření, která mají umožnit efektivnější hospodaření s dešťovou vodou. V rámci projektu byla také založena dvě pokusná pole o rozloze minimálně 2 500 m2, na nichž probíhají školení v režimu Farmer Field Schools. Ta následně poslouží místním farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik a přispěje k vytvoření udržitelného zemědělského a pastevního systému využívání přírodních zdrojů s využitím holistického přístupu. 

etiopie

Jemen (Sokotra)- zvýšení úrovně a odbornosti VŠ výuky v Jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapojení vysokoškolských pedagogů MENDELU a podpory meziuniverzitní spolupráce, podpoření cílové skupiny obyvatel ostrova Sokotra ve snaze o zvýšení jejich potravinové bezpečnosti a nutriční kvality stravy a pomocí edukačních aktivit v oblasti drobného zemědělství zvýšit potravinovou a ekonomickou soběstačnost místní komunit, záchrana endemických dřevin na ostrově Sokotra (vysázeno bylo již 10 tisíc stromů).

sokotra

Zambiezvýšení příjmů a tím zvýšení životních standardů malých a středních farmářů v Západní provincii, a to prostřednictvím zvýšení produktivity rostlinné i živočišné produkce a rozvojem farem skrze obchodní aktivity farmářů, vybudováním dostatečných kapacit farmářů pro správný management živočišné i rostlinné produkce, jejich integrací a praktickou aplikaci na farmách a rehabilitací půdy. 

zambie

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně pomáhá Lesnické fakultě univerzity v Bělehradě vytvořit první studijní program v angličtině.

Za podpory České rozvojové agentury v rámci dotační výzvy „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ je v roce 2019 realizován akademickými pracovníky Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně projekt „Zvýšení pedagogických, výzkumných a networking kapacit Lesnické fakulty Univerzity v Bělehradě zaměřených na dopady klimatické změny, 22-ČRA19-03_05”. Tento projekt je zaměřen primárně na zintenzivnění spolupráce v oblasti terciárního lesnického vzdělávání mezi Českou republikou a Srbskem. Nástrojem této intenzifikace je především výpomoc českých lesnických pedagogů při vytvoření historicky prvního studijního programu vyučovaného na Lesnické fakultě Univerzity v Bělehradě v anglickém jazyce a vytvoření společných vědeckých týmů v oblasti lesnictví. Významným faktem zmíněného projektu je rovněž skutečnost, že nově formulovaný studijní program s názvem „Climate Change Forestry“ je orientovaný na lesnictví, resp. péči o lesy pod vlivem důsledků tzv. globální klimatické změny. Je třeba konstatovat, že dopady globální klimatické změny na lesy Srbska jsou velmi významné stejně jako schopnost srbských lesů, pakliže budou řádně obhospodařovány, tyto dopady eliminovat a zmírnit v rámci celých krajinných komplexů. Potřeba studijního programu zaměřeného na lesnictví pod vlivem klimatické změny byla proklamována rovněž na úrovni srbských ministerstev, a to zejména ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

logo bělehrad 

bělehrad

 

 

 

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU