Projekty řešené na LDF 

(vybraní poskytovatelé)

V současné době je na LDF řešeno cca 60 vědecko-výzkumných projektů.

Poskytovatel/program: EU/ Eramus+

 

 • Dary interpretace (2018-1-CZ01-KA104-047544) 

  Řešitel: Ing. Jitka Fialová, MSc. Ph.D.

  Poskytovatel/program: EU/Erasmus+

  Období řešení projektu: 1.9. 2018 - 31.12. 2019

  Příjemce: SIMID

  Partner: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Projekt vznikl na základě potřeb zapojených institucí (SIMID, muzea a další organizace), které vnímají potřebu inovovat svoji činnost a přizpůsobit svoji nabídku potřebám návštěvníků ve 21. století. Hlavním cílem je  poskytnout zapojeným organizacím konkrétní podněty, konkrétní metody a nástroje k jejich rozvoji (capacity building) a vylepšit jejich činnosti v oblasti interpretace místního dědictví (zejména při přípravě nových expozic a programů pro návštěvníky). Hlavní aktivitou jsou školení v zahraničí (realizované organizací Interpret Europe) a  stínování v organizaci zabývající se interpretací ve Velké Británii

 

 • European Utility Arborist (2018-1-UK01-KA202-048110)

  Řešitel: Ing. Pavel Nevrkla

  Poskytovatel/program: EU/Erasmus +

  Koordinátor: Velká Británie (A1 Arborists LTD/Limited)

  Partneři: Česká republika (Mendelova univerita v Brně), Lotyšsko, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Irsko

  Období řešení projektu: 1.9. 2018 - 31.8.2021

  Cíl projektu: Projekt EU-ARB byl navržen tak, aby splňoval potřeby arboristů zapojených do činností s vysokým rizikem práce při  speciálních zásazích na dřevinách jako je rizikové kácení, stabilizační opatření atd. Nedávné evropské a britské statistiky naznačují rostoucí míru úmrtnosti na pracovišti spojenou s nebezpečnou prací prováděnou arboristy. Předchozí výzkum partnerů projektu také informoval o souvisejících obavách týkajících se zdraví a bezpečnosti v tomto sektoru a vypracoval rámec pro společné evropské standardy odborné způsobilosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Tento projekt zároveň usiluje o zlepšení dosavadních postupů, o vysoce kvalitní výuku v oblasti arboristických kurzů v Evropě i mimo ni, o výměnu znalostí , a to vše pro zvýšení bezpečnosti arboristů při výkonu práce.

  www projektu

   

Poskytovatel/program: MŠMT/OP VVV

 • Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora (EF15_003/0000453)

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

  Poskytovatel/program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/OP VVV

  Období řešení projektu: 2016 – 2022

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit excelentní interdisciplinární a multioborový výzkumný tým se zaměřením na výzkum chorob dřevin rodu Phytophthora. Aplikací a implementací inovativních technologií na bázi mikrobiologie, bioinformatiky, biologie, ekofyziologie, anatomie dřevin, genomiky a bioklimatologie přispět k hlubšímu poznání faktorů ovlivňujících diverzitu, adaptaci a hybridizační procesy, které probíhají u rodu Phytopthora.

  http://www.phytophthora.org/

   

   

Poskytovatel/program: EU/Horizon 2020

 • HOMED: Holistic Management of Emerging forest pests and Diseases (771271) 

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

  Poskytovatel/program: EU/Horizon 2020

  Trvání projektu: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022

  Koordinátor: Institut National De La Recherche Agronomique 
  + 22 dalších účastníku z Austrálie, Bulharska, Číny, ČR, Finska, Francie, Itálie, Jižní Afriky, Nizozemí, Nového Zélandu, Portugalska, Švédska, Velké Británie a USA

  Cíl projektu: Projekt HOMED je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu evropských lesů. V posledních desetiletích způsobil narůstající počet nepůvodních škůdců a patogenů dramatické ztráty evropských stromů a lesů. Cílem projektu je shromáždění vědeckých poznatků a navržení praktických řešení pro management ochrany před původními a nepůvodními škůdci a patogeny lesních ekosystémů. Prostřednictvím holistického přístupu budou zdokonalovány strategie hodnocení rizik a managementu zaměřené na jednotlivé fáze invaze škůdců a budou vypracovány metody pro prevenci, detekci, diagnostiku, sledování a jejich eradikaci. 

  http://homed-project.eu/

 • Emphasis: Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions (634179)

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

  Poskytovatel/program: EU/Horizon 2020

  Trvání projektu: 1. 3. 2015 - 30. 3. 2019

  Koordinátor: Universita Degli Studi di Torino
  + 22 dalších účastníků z Belgie, ČR, Itálie, Francie, Litvy, Nizozemí, Španělska a Velké Británie

  Cíl projektu: Projekt je zaměřen na zabezpečení evropského systému dostupnosti potravin a na ochranu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Cílem je vyvinout integrované mechanismy a opatření sloužící k minimalizaci rizik souvisejících s výskytem původních i nepůvodních rostlinných škůdců a patogenů a jejich vlivu na zemědělské i přírodní ekosystémy.

  http://www.emphasisproject.eu/

Poskytovatel/program: EU/INTERREG

 • HARDIS: Mechanická dezintegrace tvrdých dřev (ATCZ21) 

  Řešitel:Ing. Jan Tippner, Ph.D.

  Poskytovatel/program: EU/INTERREG AT-CZ

  Trvání projektu: 2017-2020

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Partner: Wood K plus (Austria)

  Cíl projektu: Cílem projektu je získání poznatků o mechanismech, které probíhají během dezintegrace tvrdého dřeva. Proto bude vyvinuta zkušební sestava, která umožní důkladnou analýzu dezintegračního procesu při řezné rychlosti přibližně 100 m/s. Proces je analyzován prostřednictvím podrobné analýzy řezné síly a deformace, aplikováním synchronizovaného měření síly a vysokorychlostních videozáznamů. Tato data budou použita jako základ pro vývoj konečnoprvkového modelu, který následně poslouží jako nástroj pro optimalizaci znalostní báze. Mechanická dezintagrace tvrdých dřev je řešen ve spolupráci mezi Ústavem nauky o dřevě, Lesnickou a dřevařskou fakultou, Mendelovou univerzitou v Brně a Wood K plus, Technologie povrchových dřevěných materiálů (Kompetenzzentrum Holz GmbH), Tulln.

  https://hardis.org/

Poskytovatel/program: MK/NAKI II

 • Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva (DG16P02M026)

  Řešitel: Ing. Jan Tippner, Ph.D.

  Poskytovatel/program: Ministerstvo kultury/NAKI II

  Období řešení projektu: 2016 – 2020

  Příjemce:  Mendelova univerzita v Brně

  Další účastník projektu: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

  Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je komplexní kritický rozbor postupů užívaných při řemeslném opracování dřeva a při navrhování tradičních tesařských konstrukcí a z něho vycházející konkrétní návrhy pro optimalizaci restaurování, konzervace, oprav a údržby historických dřevěných konstrukcí. Dílčími cíli jsou: 1. Analýza a systematizace krovových konstrukcí na základě konstrukčně-typologického zařazení; 2. Aplikace pokročilých metod v diagnostice a monitoringu fyzikálně-mechanického chování dřevěných konstrukcí; 3. Návrh konstrukčně-sanačních opatření vhodných pro obnovu památek na základě tradičních řemeslných postupů opracování stavebního dřeva.

 • Významné stromy - živé symboly národní a kulturní identity (DG18P02OVV027)

  Řešitel: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

  Poskytovatel/program: Ministerstvo kultury/ NAKI II

  Období řešení projektu: 2018 – 2022

  Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy. Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se o významné stromy jako symboly kulturní a regionální identity; výzkumné testování moderních neinvazních metod akustické tomografie a vodního potenciálu k hodnocení provozního a zdravotního stavu významných stromů jako základ pro návazné vypracování certifikované metodiky identifikace a hodnocení významných stromů; návazně na tuto metodiku realizovat vývoj software Registr významných stromů ČR včetně webové a mobilní aplikace; přípravu certifikované metodiky péče o významné stromy zohledňující jejich specifika a vývoj navazujícího software k ekonomickému oceňování významných stromů jako biotopů v kulturní krajině; monografické zpracování vazby nehmotné lidové kultury na významné stromy; průběžnou prezentaci výsledků projektu odborné i laické veřejnosti s cílem podpořit vnímání významných stromů v kontextu národní a kulturní identity. Projekt by měl také přispět k propojení památkové péče a ochrany přírody do společného a systematicky realizovaného úsilí k trvale udržitelné péči o významné stromy v rámci ochrany a managementu našeho kulturního dědictví a entit místní identity.

Poskytovatel/program: MŠMT/INTER-EXCELLENCE

 • Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry – CZECLIMO (LTC17007)

  Řešitel: doc. RNDr. Irena Marková, CSc.

  Poskytovatel/program: MŠMT/INTER-EXCELLENCE/Cost CZ

  Období řešení projektu: 2017 – 2020

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Definování „smartness" parametrů v rámci koncepce „Climate-Smart Forestry", které bude realizováno popisem měřitelných charakteristik lesních porostů významně ovlivňujících schopnost horských lesních ekosystémů poutat a dlouhodobě ukládat vzdušný uhlík.

 • Působení českých vědců v experimentu SBE (LTT17017)

  Řešitel: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

  Poskytovatel/program: MŠMT/INTER-EXCELLENCE/Inter-Transfer

  Období řešení projektu: 2017-2021

  Příjemce:  Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Cílem projektu je realizovat aktivní účast vědeckého týmu Mendelovy univerzity v mezinárodním experimentu SBE (Sabah Biodiversity Experiment) - v rámci experimentu SBE pomocí metod statistického modelování analyzovat růst a mortalitu sazenic původních druhů dřevin v ekosystému selektivně protěženého tropického deštného lesa na ostrově Borneo.

 • Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE (LTT17033)

  Řešitel: Ing. Radim Matula, Ph.D.

  Poskytovatel/program: MŠMT/INTER-EXCELLENCE/Inter-Transfer

  Období řešení projektu: 2017 – 2021

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Projekt má za cíl napojení výzkumu českých vědců v oblasti diverzity dřevin a fungování lesa na špičkovou mezinárodní platformu FunDivEUROPE a na studium výzkumných objektů této panevropské platformy ve spolupráci s jejími zahraničními partnery. Vědci se budou zabývat zkoumáním role diverzity a druhové identity dřevin na klíčové procesy v evropských lesních ekosystémech a poskytnou důležité informace pro budoucí plánování managementu lesních porostů v podmínkách měnícího se klimatu a to jak ve vztahu k ochraně přírody, tak i ve vztahu k produkci dřeva.

Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

 • Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje (TH02010978)

  Řešitel: Ing. Jan Tippner, PhD.

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2017 – 2020

  Příjemce: PETROF, spol. s r.o.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Sobriety s.r.o.

  Cíl projektu: Cílem projektu je redukovat množství servisních zásahů ze strany uživatele při převozech a provozu pian. Prvním cílem je eliminovat vliv změn vlhkosti hlavní části piana technologickými postupy a to konkrétně modifikací povrchu dřeva vybraných částí piana. Budou zkoumány sorpční / desorpční vlastnosti před a po modifikaci dřeva a vliv na změnu akustických parametrů s využitím moderních metod numerických simulací a experimentálního testování v klimatické komoře. Druhým cílem je vývoj funkčního vzorku jednoduché a moderní klimatizační jednotky za účelem regulace vlhkosti malých dřevěných nástrojů. Tato jednotka bude zakomponována do konstrukce piana a přepravního boxu s cílem regulovat změny vlhkosti při přepravě a provozu pian.

 • Konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovních a divadelních prostor (TH02020984)

  Řešitel: Ing. Karel Krontorád, CSc.

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2017 – 2019

  Příjemce: Kloboucká lesní s.r.o.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout novou konstrukci plošných podlahových prvků pro specifická použití, zejména v prostorech pro sportovní a kulturní činnost. Podlahový prvek bude splňovat požadavky na mechanickou a požární odolnost nejen dle evropských standardů, nýbrž i podle standardů Ruské federace. Navíc však bude kladen důraz na tlumení vibrací, kročejového hluku a kluznosti. Zároveň ve spolupráci s designery bude kladen důraz i na estetické hodnoty výrobku. Hodnotu výrobku z hlediska životního cyklu bude zvyšovat využití biopolymerů v konstrukčním řešení a nanotechnologií v konečné povrchové úpravě. Dalším cílem projektu je podstatné zvýšení mechanické stability a odolnosti vůči mikroklimatickým změnám, oproti nyní používaným podlahovým materiálům.

 • Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik (TH02030169)

  Řešitel: Ing. Martin Brtnický

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2017 – 2020

  Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Agrotest fyto, s.r.o., ZEPO Bělohrad a.s., Zemědělská společnost Sloveč, a.s.; Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA; Česká zemědělská univerzita v Praze

  Cíl projektu: Cílem projektu je experimentálně ověřit, kvantitativně definovat a pro zemědělskou praxi doporučit optimální dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty - BTOH (statkových hnojiv) a biouhlu, pro zvýšení stability produkčních vlastn. půd a biodiverzity za současného snížení environm. rizik. Dalším cílem je pokračovat v ověřování účinnosti aktivátorů BTOH statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, zlepšení ekonomiky výroby statkových hnojiv. Praktické výstupy projektu získané vyhodnocením 4-7 letých experimentálních dat maloparcelových a poloprovozních polních pokusů budou definovat potenciál aplikované BTOH a biouhlu, na zlepšení fyzikálně-chemicko-biologických vlastností půd, výnosového potenciálu a snížení energetické náročnosti na zpracování půd.

 • Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (TH02010115)

  Řešitel: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2017 – 2020

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastník projektu: Vysoké učení technické v Brně

  Cíl projektu: Hlavními cíli projektu jsou výzkum, vývoj, výroba funkčniho vzorku a prototypu vyvážecí traktorové soupravy do lesních porostů pro výchovné lesní těžby, funkční a provozní ověření funkčního vzorku s hybridním pohonem pojezdu, vybaveného systémy navigace pomocí GPS/Glonas pro přípravu lesních porostů majiteli lesů, tak i pro operátory TDS. Navazujícími dílčími cíli jsou výsledky šetření aplikovaného výzkumu účinků provozu VTS na prostředí, zejména na půdu a kořenový systém stromů, provozní spolehlivost stroje, technicko - ekonomické ukazatele a optimální ergonomické parametry VTS.

 • Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Maděra

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2017 – 2020

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastníci projektu: Dibaq a.s., Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

  Cíl projektu: Ověření využití určitých rostlin a extraktů z nich jako krmivových doplňků ke zlepšení zdravotního stavu chovných zvířat i volně žijící zvěře, včetně zjištění jejich biologické bezpečnosti. Cíl je v souladu s cílem zlepšení užitných vlastností krmiv i výrazného zvýšení množství, kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a exp. vývoje v oblasti materiálů, které budou aplikovány v podobě inovací krmivových směsí. Interdisciplinarita oborů v projektu vychází z komplexního přístupu k jeho řešení. Projekt naplňuje požadavek na zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve VaVaI mezi jednotlivými subjekty, podniky (Dibaq,VUOS) a několika pracovišti Mendelovy univerzity v Brně jako výzkumnou organizací.

 • Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené kultury s využitím jetelovin (TH03030236)

  Řešitel: : Ing. Martin Brtnický

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2018 – 2021

  Příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, P & L, spol. s r.o., Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.

  Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit efektivnost výroby kukuřičného zrna, technologií řízeného systému smíšené kultury s využitím jetelovin, účelem podpory je realizace experimentů vedoucí k upřesnění metodických postupů umožnující zavedení technologie do zemědělské praxe. V projektu bude dosaženo certifikace metodiky zkoumané technologie a ověření výsledku v poloprovozu. Vzhledem k harmonogramu jednotlivých prací a nutnosti jejich ročníkových zkoušek bude dosaženo výsledků až v poslední roce projektu.

 • Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd (TH03030319)

  Řešitel: : Ing. Martin Brtnický

  Poskytovatel/program: Technologická agentura České republiky/Epsilon

  Období řešení projektu: 2018 – 2022

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastníci projektu: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Zemědělská společnost Sloveč, a.s., Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

  Cíl projektu: Cílem projektu je podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací stabilních org. hmot. Toho dosáhneme také nalezením metodických postupů a návrhu zařízení pro úpravu (aktivaci) především biouhlu a také digestátu. Dojde tak k odstranění jejich negativních dopadů na půdu a zlepšení ekologické i ekonomické stránky zemědělské produkce. Projekt bude mít za následek zlepšení půdních vlastností, podporu funkční diverzity, podporu úrodnosti a také navracení uhlíku zpět do půdy. V projektu bude dosaženo certifikace metodik zkoumaných technologií, návrh zařízení na aktivaci org. hmoty a ověření výsledku v poloprovozu. Cíle projetu budou dosaženy vzhledem k terénním pokusům během posledního roku- tedy do ukončení projektu.

Řešitel: Ing. Karel Krontorád, CSc.

Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

Období řešení projektu: 2018 - 2019

Příjemce: KATRES spol. s r.o.

Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout nové zařízení pro komplexní hydrotermickou úpravu dřeva obtížně sušitelných dřevin, zejména tropického původu a tím umožnit světovému dřevařskému průmyslu využít málo žádané dřeviny nízké hodnoty, jejichž zpracování je v současné době neekonomické nebo nemožné (zejména dřeviny ze STŘ a J Ameriky, Afriky, Indonésie, Malajsie). Mimoto také zvýšit využití dubu a buku a jiných dostupných tvrdých listnatých dřevin ve zpracovatelském průmyslu. A to hlavně díky snížení výskytu vad způsobených špatným sušením. Jde o zcela novou koncepci chemicky a fyzikálně odolné komory stavebnicového charakteru s progresívním řešením aerodynamiky, řízenou nově vyvinutým softwarem, který bude respektovat druh hydrotermicky upravované dřeviny dosud nepoužívaným systémem sběru dat.

 • Ochrana konstrukcí vodních staveb a přirozených břehů před účinky oscilačních větrových vln (TH03030182)

Řešitel: Ing. Petr. Pelikán, Ph.D.

Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

Období řešení projektu: 2018 - 2021

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně, AQUATIS a.s

Cíl projektu: 1) příprava systému pro stanovení parametrů vln v závislosti na jejich zdroji (konkrétně na parametrech větru) v podmínkách vodních nádrží a inundačních území, 2) sestavení postupu pro hodnocení ohrožení břehů vodních nádrží a inundačních území větrovými vlnami a opatření pro jejich stabilizaci.

 • Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým (TH04030444)

  Řešitel: doc.Ing. Jiří Kamler Ph.D

  Poskytovatel/program: TAČR/EPSILON

  Období řešení projektu: 2019 - 2022

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastníci projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, LST a.s., Dendria s.r.o.

  Cíl projektu: Účelem projektu je vytvoření metodiky pro omezení škod působených divokými prasaty na listnatých výsadbách v lesích. Tato metodika bude založena na rozsáhlé inventarizaci škod a experimentech a bude zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, včetně zkoušek používaných rašelinových substrátů a systémů výživy. Výstupem šetření bude podrobná analýza faktorů, které riziko vzniku škod snižují či zvyšují, a návody na praktická opatření. Hlavním výsledkem bude certifikovaná metodika s termínem dosažení 10/2022. Dílčí výsledky budou uživatelům zpřístupňovány průběžně formou článků v odborném tisku a na internetu.

Poskytovatel/progaram: TAČR/ZÉTA 

 • Dubový spojovací prostředek v dřevěných konstrukcích: podklady pro normativní ukotvení (TJ01000412)

  Řešitel: Ing. Jaromír Milch, Ph.D

  Poskytovatel/program: Technologická agentura České republiky/ZÉTA

  Období řešení projektu: 2018 – 2029

  Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Dřevěné spojovací prostředky jsou výhodné (nejen) při opravách dřevěných konstrukcí z mechanického, funkčního a estetického hlediska. Absence normativních podkladů pro bezpečný návrh jejich použití je na trhu ve srovnání s ocelovými spojovacími prostředky diskvalifikuje. Cílem je během řešení projektu experimentálně otestovat statisticky dostatečně široký soubor vzorků a chování prvku také numericky modelovat. Vznikne tak soubor dat, který bude sloužit jako podklad pro normativní zařazení dřevěného kolíku. Tento soubor bude obsahovat údaje o únosnosti a tuhosti dubového kolíku pro návrh dle teorie mezních stavů tak, jak jej v současnosti vyžadují české stavební předpisy, především EC 5. Součástí bude i popis dlouhodobého chování v různých podmínkách okolí.

Řešitel:  Ing. Martin Brtnický

Poskytovatel/program: Technologická agentura České republiky/ZÉTA

Řešitel: Ing. Martin Brtnický

Období řešení projektu: 2018 - 2021

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Další účastníci projektu: ARCHAIA Brno z. ú., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Masarykova univerzita

Cíl projektu: Cílem projektu je kvantifikovat znečištění vlivem dopravy a jeho vnímání občany ve vybraných parcích Brna. Budou provedeny analýzy znečištění půd a biomasy, sezónní měření znečištění ovzduší, kvantifikace dopravy v okolí, subjektivní pocit znečištění návštěvníky, míra významnosti reálného vers. pociťovaného znečištění, pocitové důvody k návštěvám parku, význam parků pro život, reálná návštěvnost parků, zhodnocení historického vývoje území parků. Tento multidisciplinární pohled (propojení environmentální a společenské části projektu) umožní syntézu výsledků, kterých by v izolovaném výzkumu nebylo dosaženo.

Řešitel: Ing. Jan Světlík, Ph.D

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky/ZÉTA

Období řešení projektu: 2018 – 2019

Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně

Cíl projektu: Navrhovaný projekt je založen na vývoji a posouzení nové, rychlé a neinvazivní metody hodnocení stresu smrku ztepilého (jedinci/porosty v mýtné zralosti) s důrazem na zachycení prvotních fyziologických změn stromů. Cílem projektu je certifikovaná metodika stanovení stresu smrku ztepilého přímými metodami pomocí termokamery a systému umožňujícímu měření transpiračního proudu. Pomocí této metody bude možno odhalit oslabeného (stresovaného) jedincem ještě bez znatelných vizuálních symptomů. Cílem je, aby byla metoda dostatečně spolehlivá, rychlá a použitelná s eliminací faktoru subjektivity při hodnocení každého stromu.

Poskytovatel/program: TAČR/ÉTA

 • Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (TL01000298)

  Řešitel:Ing. Antonín Martiník, Ph.D

  Poskytovatel/program: Technologická agentura České  republiky/ÉTA

  Období řešení projektu: 2018 – 2020

  Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Asociace soukromého zemědělství České republiky, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

  Cíl projektu: Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

 • Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)

  Řešitel: doc. Mgr. Aleš Bajer Ph.D.

  Poskytovatel/program: TAČR/ÉTA

  Období řešení projektu: 2019 - 2021

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastníci projektu: Ústav geoniky AV ČR, Technická univerzita v Liberci, ARCHAIA Brno

  Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zhodnocení a prezentace potenciálu geodiverzity v městském prostředí z hlediska turismu, rekreace a vzdělávání s ohledem na ochranu a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví. Dalším cílem je propagace geodiverzity a jejího významu (podklady pro propagační materiály, audiovizuální tvorba) v urbánním prostoru a konkrétní návhry na racionální a udržitelné využívání pro turistické, rekreační a vzdělávací účely. Jde především o návrh geoturistických stezek jako alternativního nástroje pro prezentaci přírodního a kulturního dědictví v rámci měst a workshopy zaměřené na roli geodiverzity v urbánním prostoru. Tyto a další aktivity v rámci projektu přispějí k rozvoji městského geoturismu jako nové, udržitelné formy turismu.

 • Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů (TL02000505)

  Řešitel: doc.Ing. Jiří Kamler Ph.D

  Poskytovatel/program: TAČR/ÉTA

  Období řešení projektu: 2019 - 2021

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastníci projektu : SocioFactor s.r.o., NAKOLO s.r.o.

  Cíl projektu: Předmětem řešení projektu je podrobné zmapování vlivu singletrailů na životní prostředí a návrhy na optimalizaci jejich budování. Dopady přítomnosti singletrailů v krajině budou monitorovány na třech modelových lokalitách - singletrailu v Jedovnicích v Moravském krasu, singletrailu mezi Líšní a Mariánským údolím v Brně a vzdálenější stezce Černá Voda v Rychlebských horách. Porovnávána bude situace v příměstských lokalitách (Jedovnice, trať Líšeň-Mariánské údolí) v méně dotčené krajině Rychlebských hor. Sledován bude dopad na biodiverzitu lokalit, společenské prostředí a život okolních obyvatel a dopad na turismus v regionu.

 • Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie (TL02000222)

  Řešitel: Ing. Jan Šebesta, Ph.D.

  Poskytovatel/program: TAČR/ÉTA

  Období řešení projektu: 2019 - 2021

  Příjemce: Ústav geoniky AV ČR

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

  Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit kolekci krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny. Tyto výstupy představit formou tří putovních výstav a audiovizuální tvorby (4 dokumentární pořady z míst malířské inspirace) a trvale je poskytnout veřejnosti k využívání formou infotabulí či QR kódů v terénu, ale především na webových stránkách k projektu (také jako mobilní aplikaci), na stránkách zúčastněných institucí a jednotlivých aplikačních garantů.

 • Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského,hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)

  Řešitel: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.

  Poskytovatel/program: TAČR/ÉTA

  Období řešení projektu: 2019 - 2022

  Příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Hnutí DUHA

  Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit obnovu výmladkového hospodaření v ČR. Jde o prozkoumání a překonání bariér, které mají komplexní povahu. Řešení proto vyžaduje aplikačně orientovaný výzkum propojující několik různých disciplín. V rámci projektu budou vytvořeny a aplikovány komunikační a informační nástroje cílené na lesní hospodáře (LČR, soukromé vlastníky), ochranu přírody (MŽP, AOPK) a obecní samosprávy. Během projektu budeme provádět terénní výzkum na několika lokalitách, což přinese data využitelná ve výstupech projektu. Ke konci projektu, v roce 2022, budou na základě práce s uvedenými cílovými skupinami a terénního výzkumu vytvořeny výstupy projektu, které budou dále sloužit k šíření informací o environmentálních, ekonomických a sociálních přínosech výmladkového hospodaření.

Poskytovatel/program: MV/Bezpečnostní výzkum

 • Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat (VI20152020044)

  Řešitel: doc.Ing. Jiří Kamler Ph.D

  Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra/Bezpečnostní výzkum

  Období řešení projektu: 2015 - 2020

  Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Vojenský veterinární ústav Hlučín, Vojenský zdravotní ústav Praha, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

  Cíl projektu: Validace screeningové xMAP multiplexní arraye, založené na MOL-PCR, pro detekci a semikvantifikaci až 50 patogenních agens, významných z pohledu ochrany zdraví obyvatelstva, potravinových zdrojů a prostředí, v jedné analýze. Výsledky projektu budou certifikované metodiky a prototypy pro rychlý jednokrokový screening patogenních agens, nastavení efektivních nástrojů pro management rizik, kompletní edukace v rámci bezpečnostních a krizových opatření a odhalování bioterorismu.

Poskytovatel/program: MZe-NAZV/Země

 • Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách (QK1920433)

  Řešitel: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

  Poskytovatel/program: Mze/NAZV

  Období řešení projektu: 2019 – 2023

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastníci projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze

  Cíl projektu: Optimalizovat aktuálně užívaná kontrolní a obranná opatření (lapáky odvětvené, neodvětvené, stojící, otrávené lapáky a trojnožky, feromonové lapače, otrávené sítě) u hospodářsky významných druhů kůrovců smrku a modřínu (Ips typographus, Ips duplicatus, Pityogenes chalcographus, Ips cembrae) v podmínkách základního stavu populace a při gradaci. Optimalizovat efektivitu kalamitního základu pro zvýšení efektivity realizovaných kontrolních a obranných opatření. Vypracovat certifikované metodiky a předložit návrh státní technické normy ke kontrole kalamitních a hospodářsky významných kůrovců smrku a modřínu.

 • Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy (QK1910232

  Řešitel: Ing. Martin Brtnický

  Poskytovatel/program: Mze/NAZV

  Období řešení projektu: 2019 – 2023

  Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně , ALGABEST s.r.o., Envi Produkt, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze

  Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit a aktualizovat datové informace o půdních a stanovištních podmínkách tak, aby bylo možné podle požadavku Evropské komise vygenerovat finální syntetickou mapu stanovišť neúrodné, či degradované zemědělské půdy vhodných pro zalesnění. Druhým cílem je pro tyto plochy vymezit metodický postup, který bude definovat jakým způsobem mají být tato stanoviště zalesněna (metody, druhy dřevin, úprava půdních vlastností) a jaká má být následná péče a výchova porostu. Tyto cíle patří i k cílům strategie 2030 MZe a Národního akčního plánu MŽP na boj proti klimatickým změnám a emisí skleníkových plynů do atmosféry (fixace uhlíku lesním porostem).

 • Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa (QK1920328)

  Řešitel: Ing. Antonín Martiník, PhD.

  Poskytovatel/program: Mze/NAZV

  Období řešení projektu: 2019 – 2023

  Příjemce: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze

  Cíl projektu: Cílem projektu je výzkumně ověřit a optimalizovat nové pojetí pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa s efektivním využitím alternativní druhové skladby dřevin při obnově tak, aby byly předloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy a lesa a současně byla dlouhodobě zajištěna bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a mimoprodukčních funkcí lesa včetně reflektování možných klimatických změn. Navrhované postupy by měly v prvé řadě zajistit obnovu stabilních porostů a také umožnit rozložení období obnovy kalamitních ploch do delšího časového horizontu, aby výsledkem byly také věkově diferencované porosty. 

 • Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR (QK1920184)

  Řešitel: doc.Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

   Poskytovatel/program: Mze/NAZV

   Období řešení projektu: 2019 – 2023

   Příjemce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

   Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

   Cíl projektu: V reakci na nákazovou situaci AMP budou navrženy a ověřeny terénní technické a biologické postupy pro lokalizaci potenciálních zdrojů a prevenci šíření infekce v populaci divokých prasat, analýza dopadu hospodářských a anti-AMP opatření na populační dynamiku a chování divokých prasat v základních typech environmentálních podmínek lokalit s výskytem černé zvěře v ČR. V roce 2021 bude vypracována metodika certifikovaná odborným orgánem státní správy, která na základě výsledků projektu (způsoby lokalizace živých zvířat a kadáverů, odhad populační hustoty v oblasti a predikce chování prasat v daném místě, potenciální vektory šíření) a rešerše aktuálních poznatků shrne, jak efektivně postupovat v případě výskytu AMP v populaci divokých prasat na našem území.

 • Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny (QK1720303)

  Řešitel:  Ing. Martin Brtnický

  Poskytovatel/program: Ministerstvo zemědělství-Národní agentura pro zemědělský výzkum/ZEMĚ

  Období řešení projektu: 2017 – 2019

  Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Univerzita Palackého v Olomouci

  Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit metody a nástroje pro zvýšení retenční schopnosti půdy a krajiny prostřednictvím komplexního návrhu adaptačních opatření na základě kvantifikace a vyhodnocení jejich retenční a adaptační funkce.

 • Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)

  Řešitel: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.

  Poskytovatel/program: Ministerstvo zemědělství-Národní agentura pro zemědělský výzkum/ZEMĚ

  Období řešení projektu: 2018 – 2020

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: 1. poskytnout informační a metodickou podporu rozhodovacím procesům v lesnicko-dřevařském odvětví 2. zpracování metodik analýz a sběru informací zaměřených na hodnocení potenciálu strukturálních změn. 3. umožnit stakeholderům v lesnictví a zpracování dřeva komplexní pojetí surovinové základny a její materiálové transformace v rámci zpracování. 3. ukázat a odhalit slabé a silné stránky současné struktury a umožnit identifikaci příležitosti. 4. analýza současného toku dříví od vlastníků lesa do primárního zpracování a její metodika 5. analýza zpracovatelských kapacit a její metodika 6. analýza potenciálu zpracovatelských kapacit. Vytvoření modelu.

 • Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)

  Řešitel: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.

  Poskytovatel/program: Ministerstvo zemědělství-Národní agentura pro zemědělský výzkum/ZEMĚ

  Období řešení projektu: 2015 - 2018

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Další účastník projektu: LESCUS Cetkovice, s.r.o.

  Cíl projektu: Cílem řešení projektu je podat exaktní vědecké podklady o růstu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého, borovice lesní, buku lesního a douglasky tisolisté na všech rozhodujících stanovištích ČR (15 souborů lesní typů). Sledovány budou růstové, morfologické a fyziologické charakteristiky rostlin včetně vývoje kořenového systému a jeho případných deformací. Další sledovanou problematikou bude vliv manipulace, vliv dlouhodobého skladování a způsob výsadby krytokořenného sadebního materiálu na jeho následný růst po výsadbě. Na základě těchto šetření bude možno provést komparaci sledovaných charakteristik u prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu a bude tak možno navrhnout doporučení použití typu sadebního materiálu, jeho skladování, manipulaci a způsob výsadby pro konkrétní typy stanovišť s ohledem na jeho úspěšný růst jako základ stabilních lesních porostů trvale udržitelného lesního hospodářství České republiky. Studie takového rozsahu dosud nebyla zpracována v České republice ani v zahraničí.

 • Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR (QK1920184)

  Řešitel: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

  Poskytovatel/program:Ministerstvo zemědělství-NAZV/Země

  Období řešení projektu: 2019 - 2021

  Příjemce: Výzkumný ústav živočišné výroby

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav zemědělské techniky
  Cíl projektu: V reakci na nákazovou situaci AMP budou navrženy a ověřeny terénní technické a biologické postupy pro lokalizaci potenciálních zdrojů a prevenci šíření infekce v populaci divokých prasat, analýza dopadu hospodářských a anti-AMP opatření na populační dynamiku a chování divokých prasat v základních typech environmentálních podmínek lokalit s výskytem černé zvěře v ČR. V roce 2021 bude vypracována metodika certifikovaná odborným orgánem státní správy, která na základě výsledků projektu (způsoby lokalizace živých zvířat a kadáverů, odhad populační hustoty v oblasti a predikce chování prasat v daném místě, potenciální vektory šíření) a rešerše aktuálních poznatků shrne, jak efektivně postupovat v případě výskytu AMP v populaci divokých prasat na našem území.

 • Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy (QK1910232)

  Řešitel:  Ing. Martin Brtnický

  Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství-NAZV/Země

  Období řešení projektu: 2019-2023

  Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

  Další účastníci projektu: Agrio s.r.o.;, ALGABEST s.r.o.; Česká zemědělská univerzita v Praze ,,Envi Produkt, s.r.o.; Ing. Tomáš Broukal; Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Cílem projektu je modelově realizovat různé scénáře prioritního zalesnění zemědělských půd ve vazbě na adaptaci krajiny ČR na změnu klimatu , sekvestraci CO2 a zadržení vody v krajině.

Poskytovatel/program: MZe-NAZV/KUS

Poskytovatel/program: Ministerstvo průmyslu a obchodu/TRIO

 • Kompositní sendvičové elementy pro konstrukci dřevo–skleněných fasádních systémů (FV20290)

  Řešitel: Ing. Karel Krontorád, CSc.

  Poskytovatel/program: Ministerstvo průmyslu a obchodu/TRIO

  Období řešení projektu: 2017 – 2019

  Řešitel za LDF: Ing. Karel Krontorád, CSc.

  Příjemce: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

  Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Cílem projektu je vývoj odlehčených fasádních elementů, jejímiž hlavními složkami budou dřevo a sklo s minimálním dopadem na životní prostředí a to jak ve stadiu výroby a užití, tak ve stadiu odpadů. Řešena bude rovněž jednoduchá, ale účinná konstrukce spojů a montáže na budovy. Bude vyvinut kompozit v kombinaci dřevo – sklo v inovativní konstrukci fasádních dílců sendvičového systému a zároveň i využity málo žádané listnaté dřeviny nízké hodnoty, jejichž zpracování je v současné době neekonomické. Jde o zcela novou koncepci s širokým využitím řešení opláštění budov jako celku i jednotlivých stavebních otvorů systémového stavebnicového charakteru s progresívním řešením dřevoskelných kompozitů, které dosud nebylo v České republice vyrobeno. Podstatnými sledovanými parametry bude i vysoký stupeň tepelné a zvukové izolace.

Poskytovatel/program: Ministerstvo průmyslu a obchodu/OP PIK

 • Vyhodnocení digitálních dat získaných z výrobního procesu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011488)

  Řešitel: Ing. Karel Krontorád, CSc.

  Poskytovatel/program: Ministerstvo průmyslu a obchodu/OP PIK/ Partnerství znalostního transferu

  Období řešení projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020

  Příjemce (hlavní): HON, a.s.

  Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na modernizaci výrobních procesů a inovaci přenosu informací ve firmě. To znamená přenosu všech informací v elektronické podobě, od příjmu zakázky, kde díky digitalizaci je možné okamžitě reagovat na požadavky a nápady zákazníka a posunout nabídku od současné prezentace formou vizualizace po prezentaci výrobků v reálné velikosti, a to v prostředí virtuální reality, po konečný výrobek. Díky projektu splňujícímu požadavky Průmyslu 4.0 se firma posune dopředu a připraví se tak na budoucnost.

  logo EU

Poskytovatel/program: GAČR

 • Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)

  Řešitel: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

  Poskytovatel/program: Grantová agentura České republiky/standartní projekt

  Období řešení projektu: 2018 – 2020

  Řešitel: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D

  Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

  Cíl projektu: V několika posledních desetiletích byly v Evropě sestaveny století a tisíciletí dlouhé dubové letokruhové chronologie. Nejnovější verze české dubové standardní chronologie, která obsahuje téměř 4000 vzorků z živých stromů, historických dřevěných konstrukcí, archeologických a subfosilních vzorků pokrývá náš letopočet. Cílem tohoto projektu je ovšem zásadní prodloužení této chronologie minimálně o tisíc let před náš letopočet na základě letokruhů archeologického a subfosilního dubového dřeva. Nově získané letokruhové křivky budou datovány podle dostupných standardních chronologií v naší nebo zahraničních dendrochronologických laboratořích, které disponují delšími standardními chronologiemi. Pokud nebude možné letokruhové křivky dendrochronologicky datovat, budou vzorky poslány na C14 analýzu. Dobře spolu korelující křivky budou použity k prodloužení české dubové standardní chronologie. Tato chronologie bude sloužit pro dendrochronologické datování archeologických dubových vzorků a dalším možným paleoklimatologickým účelům.

 • Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů (GA18-17295S)

  Řešitel: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.

  Poskytovatel: Grantová agentura České republiky/standartní projekt

  Řešitel za LDF: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2018 - 2020

  Příjemce: Česká geologická služba

  Další účastníci projektu: Mendelova univerzita v Brně, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

  Cíl projektu: Letokruhy stromů, díky svým fyzikálně-chemickým charakteristikám, slouží jako unikátní záznam změn prostředí. Růst stromů ovlivňují mnohé globální změny – vzrůst teploty a CO2, sucho, acidifikace, O3 nebo N depozice. Všechny tyto vlivy znesnadňují predikci budoucího vývoje koloběhu uhlíku v lesích. Znečištění ovzduší (imise SO2, NOx a NH3) a kyselá depozice významně poklesla na území České republiky od 80. let minulého století. Produktivita horských lesů byla v době vrcholící acidifikace významně snížena, přičemž v posledních 20 letech dochází k bezprecedentnímu zvýšení přírůstu stromů a to v kontextu celého 20. století. Cílem navrhovaného projektu je objasnit význam klimatu, kyselé depozice a N eutrofizace v interpretaci vývoje letokruhů pomocí studia fyzikálních (šířka letokruhů) a chemických (δ13C ve dřevě a celulóze) parametrů. Letokruhy budou odebírány z horských porostů reprezentujících depoziční a živinový gradient v rámci ČR. Interpretace letokruhových měření bude dále vztažena k živinové úrovni stanoviště, pomocí měření přirozeného δ15N v asimilačních orgánech a lesní půdě.