Postup podávání projektů na LDF

I. Při přípravě projektu

1. Co nejdříve po vyhlášení výzvy k podávání projektů, žádostí o dotace nebo nabídek k dlouhodobému smluvnímu výzkumu s charakterem projektu (dále jen „projekt“) zaregistrujte váš projekt vyplněním formuláře „Project proposal“ (Návrh projektu). Na základě vámi vyplněného formuláře připravuje Projektové oddělení LDF (dále jen PO) podklady k projednání vašeho návrhu projektu na Kolegiu děkana. Formulář také využijte v případě, že chcete informovat projektové oddělení o vašem plánu podat v budoucnu projekt s určitým tématem a chcete pomoci s nalezením vhodného dotačního titulu, partnerů atd. 

Následné potvrzení finálního Průvodního listu projektu děkanem je možné pouze v případě, že vedení fakulty i projektové oddělení byli se záměrem seznámeni v dostatečném časovém předstihu a doporučili návrh projektu k podání do veřejné soutěže.

2. Do data určeného Projektovým oddělením LDF nebo nejpozději 4 dny před ukončením soutěžní lhůty odevzdejte na Projektové oddělení LDF vyplněný a podepsaný „Průvodní list projektu“ spolu s dokumenty k podpisu statutárního zástupce Mendelu (pokud jsou vyžadovány). „Průvodní list projektu“ musí být podepsán v kolonce č. 2 (váš podpis, resp. řešitele za LDF), a pak v kolonkách č. 8. „Spoluúčast financována“ (jen pokud bude spolufinanc. LDF) a v kolonce č. 11 „Neuznatelné náklady“ (vždy), kde kompetentní osoba (vedoucí ústavu nebo tajemník) potvrzuje svým podpisem uvedený zdroj financování.

3. Veškerá projektová dokumentace vyžadující podpis statutárního zástupce Mendelu musí jít přes projektové oddělení LDF. Zde je dokumentace opatřena „Průvodním listem pro předkládání dokumentů k podpisu paní rektorce“, který musí podepsat projektový manažer PO a následně pan děkan. Projektová dokumentace s podepsanými průvodními listy je shromažďována k podpisu statutárního zástupce na OPTČ, a to denně do 10. hodiny a jsou podepsány téhož dne (až na výjimky). Předání na OPTČ zajišťují projektoví manažeři PO. Při pozdějším doručení dokumentů na OPTČ budou dokumenty podepsány až následující den.

Pokud se jedná o podpis smluv, musí být dokument před podpisem schválen právní oddělení Mendelu. Předání dokumentu ke kontrole na právní oddělení zajišťují také projektoví manažeři PO.

Jak je patrné z uvedeného postupu, trvá zajištění podpisu nejméně 2 dny. V případě smluv se několik dní zdrží dokument na právním oddělení. Proto doporučujeme předkládat dokumenty k podpisu včas. Po podepsání požadovaných dokumentů statutárním zástupcem si můžete podepsané dokumenty vyzvednout na PO. 

4. Odesílání, resp. podání návrhu projektu elektronickou formou nebo v listinné podobě si zajišťují řešitelé projektu, odeslání prostřednictví datové schránky může zajistit po domluvě  PO LDF.

II. Po vyhlášení výsledků veřejné soutěže

V případě přijetí vašeho projektu pošlete na Projektové oddělení LDF (olga.komzakova@mendelu.cz) návrh vašeho projektu a oponentské posudky, resp. hodnotící zprávu k evidenci na PO.

 

Grafické znázornění postupu

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU