Lokalizace historických prvků krajiny pomocí Digitálního modelu reliéfu 5. generace

11. 12. 2018 -

Pozůstatky lidské činnosti v podobě specifických terénních tvarů jsou na území LP Křivoklátsko stále viditelné jak v podobě lokalit milířů, tak starých cest a chodníků, které sloužily pro přibližování dříví i odvoz dřevěného uhlí. Vědci z Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky LDF zmapovali výskyt zhruba tisícovky milířů, které dokládají výrobu dřevěného uhlí na dnešním Křivoklátsku. Stopy po milířích starých 50 let i několik století jsou dodnes v terénu patrné. Kromě toho se vědcům podařilo identifikovat kilometry starých cest a chodníků.


Jako výchozí podklad k inventarizaci milířů byl zvolen výškopis v podobě tzv. digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR5G). Data DMR 5G byla zakoupena pro celé zájmové území LP Křivoklátsko od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a dále zpracovávána v softwaru ArcGIS for Desktop 10.5. Data DMR 5G byla interpolována do podoby digitálního modelu terénu (DMT) s rozlišením 1 metr.

Pozůstatky milířů jsou v terénu dobře rozpoznatelné, neboť se jedná převážně o kruhové plochy o průměru 5-10 metrů s terénem precizně urovnaným do roviny. V případě cest se pak jedná o terénní zářezy liniového tvaru. Oba typy útvarů jsou na DMR 5G velmi dobře rozeznatelné. Následným krokem bylo terénní ověření výsledků vektorizace. Ověření v terénu probíhalo pomocí aplikace Collector for ArcGIS, kdy pro uživatele byly připraveny nejen vrstvy milířů a cest, ale rovněž základní vrstvy pro orientaci v terénu.


 

Kontakt pro bližší informace: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, LDF, tomas.mikita@mendelu.cz, tel.: 545 134 021