Odešla mimořádná osobnost naší univerzity Radomír Mrkva

20. 12. 2018 -

Ve věku 84 let zemřel v úterý 18. prosince lesník, ochranář, kaktusář, bonsaista a především skvělý člověk prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc. Prof. Mrkva byl profesorem LDF Mendelovy univerzity v Brně v oboru ochrana lesa a myslivost, od roku 2012 emeritním profesorem, v letech 1994–1998 pak byl vedoucím Ústavu ochrany lesů LDF. Za jeho působení se podařilo transformovat ústav a založit moderní principy ochrany lesů na LDF MENDELU v Brně, jeho koncepce je i nadále rozvíjena pracovníky stávajícího ústavu. Jeho činnost měla zásadní vliv na změny pohledu na ochranu lesů v ČR.


Prof. Radomír Mrkva nastoupil po praxi v lesním provozu, kde působil v letech 1957–1960 jako technik na polesí v Nových Hradech a později jako referent na LZ Břeclav, na Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav n. Vltavou. Na tehdejší Lesnickou fakultu VŠZ v Brně nastoupil v roce 1964 jako asistent v oboru ochrana lesa se širokým profesním záběrem. Po prověrkách počátkem 70. let byl přeřazen na Ústav ekologie lesa jako samostatný vědecký pracovník, kde působil až do roku 1990, kdy se vrátil zpět na Ústav ochrany lesů tehdejší Lesnické fakulty VŠZ v Brně. V krátké době prošel všemi pedagogickými stupni. V letech 1994–1998 byl vedoucím ústavu a zásadně se zasadil o transformaci ústavu a nastavení jeho nové koncepce a zaměření. Studentům zprostředkovával nejnovější poznatky, zapojoval je do řešení aktuálních otázek ochrany lesa, byl respektovaným pedagogem.

Ve vědecké práci se orientoval na lesnickou entomologii (především na úlohu hmyzu v přirozených lesních ekosystémech, zvláště ve fázi generační obměny), škody v lesích způsobené abiotickými činiteli se zvláštním zřetelem na škody imisemi, škody zvěří a řešení nerovnováhy mezi hospodařením lesnickým a mysliveckým, možné dopady klimatické změny na zdravotní stav dřevin.

Prof. Radomír Mrkva je zakladatelem vědecké školy, zaměřené na komplexním zhodnocení působení biotických a biotických stresorů na lesní ekosystémy a hodnocení příčin dopadů, dnes označovaném jako komplexní choroba. Jeho školu je dnes dále na ústavu rozvíjena a to, že je jím založená koncepce životaschopná a správná, svědčí především dynamický rozvoj oboru i celého Ústavu ochrany lesů a myslivosti v posledních 20 letech.

Prof. Radomír Mrkva byl osobností ve svém oboru uznávanou českými lesníky. Jeho práce přispěla a stále přispívá k dobrému jménu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho odchodem ztrácí české lesnictví významnou osobnost, která se zasloužila jak o jeho rozvoj, tak o výchovu generací českých lesníků na brněnské fakultě.

Autoři: Petr Čermák, Libor Jankovský - UOLM LDF 

Curriculum vitae

prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.

Datum narozeni: 3. 9. 1934, Rychvald u Karviné

 

Vzdělání:

Ing. (lesní inženýrství) – Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně,1957

CSc. – lesnická fytopatologie a ochrana rostlin, Lesnická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně (LF VŠZ), 1967

doc. – ochrana lesa, LF VŠZ Brno, 1990 (habilitační práce obhájena 1992)

prof. – ochrana lesa, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 1995

 

Zaměstnání:

1957–1960 – Lesní závod Horní Hvozd v Nových Hradech a Lesní závod Břeclav, technik na polesí, referent na LZ;

1962–1964 – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav n. Vltavou, ing. asistent;

1964–1972 – Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta, Ústav ochrany lesa, asistent;

1972–1990 – Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta, Ústav ekologie lesa, samostatný odborný pracovník

1990–1995 – Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická fakulta, Ústav ochrany lesů, docent;

1995–2011 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, profesor, vědecký pracovník.

V letech 1993–1998 vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti.

 

Vědecké a studijní pobyty:

1994 – 1 měsíc – Polsko, Lesnická fakulta v Krakově (studium škůdců v přirozených ekosystémech)

 

Pedagogická činnost:

V pregraduálním studiu garantoval povinné předměty Lesnická fytopatologie, Ochrana lesa (později magisterský předmět Ochrana lesa II) a volitelný předmět Ochrana životního prostředí a speciální ochrana lesa. Vedl 30 obhájených diplomových prací. Školitel, člen oborové rady a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v doktorském studijním programu "Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin" a následně "Ochrana lesa", byl školitelem 3 obhájených disertačních prací.

 

Vědecká orientace:

 • lesnická entomologie
 • škody v lesích způsobené abiotickými činiteli se zvláštním zřetelem na škody imisemi
 • škody zvěří a řešení nerovnováhy mezi hospodařením lesnickým a mysliveckým
 • úloha hmyzu v přirozených lesních ekosystémech, zvláště ve fázi generační obměny
 • možné dopady klimatické změny na zdravotní stav dřevin a návrhy změn hospodaření
 • změny druhového zastoupení synusie kůrovců smrku se zřetelem na invazní druhy

 

Publikační aktivita:

Na Web of Science 2 publikace, 59 citací SCI.

Celkem 30 publikací ve vědeckých periodicích, spoluautor 4 monografií, 36 publikací ve sbornících z konferencí, 98 odborných a popularizačních článků a sdělení, 30 oponovaných výzkumných zpráv.

 

Výběr nejvýznamnějších publikací:

Mrkva, R., 1968. Embryogenesis of winter moth (Operopthera brumata L.) ACTA ENTOMOLOGICA BOHEMOSLOVACA, 65(6): 403–410.

Mrkva, R., Grunda, B., 1969. Einfluss von Immissionen auf die Waldboden und ihre Microflora im Gebiet von Sudmahren. ActaUniv. Agric. Brno, Ser. C, 38: 247–269.

Vinš B., R. Mrkva, 1973. The diameter increment losses of Pine stands as a result of injurious immissions. ActaUniv. Agric. Brno, Ser. C, 42: 25–46.

Mrkva, R., 1993. Ochrana lesa: ekologické pojetí a rozvoj. Lesnictví–Forestry, 39(8–9): 357–364.

Mrkva, R., 1994. Korovnice kavkazská (Adelges [=Dreyfusia] nordmannianae Eckstein), ochrana proti ní a její podíl na ústupu jedle. Lesnictví–Forestry, 40(9): 361–370.

Jankovský, L., Novotný, D., Mrkva, R., 2003. Induced wound response of Norway spruce Picea abies Karst. after artificial inoculation by imagoes of Ips typographus L. Journal of Forest Science, 49(9): 403–411.

ČERMÁK, P., MRKVA, R., 2003. Browsing damage to broadleaves in some national nature reserves in 2000–2001. Ekológia (Bratislava), 22(4): 394-403.

ČERMÁK, P., MRKVA, R., 2006. Effects of game on the condition and development of natural regeneration in the National Nature Reserve Vrapač (Litovelské Pomoraví). Journal of Forest Science, 52(7): 316–323.

ČERMÁK, P., HORSÁK, P., ŠPIŘÍK M., MRKVA, R., 2009. Relationships between browsing damage and woody species dominance. Journal of Forest Science, 55(1): 23–31.

ČERMÁK, P., MRKVA, R. 2009. Influence of Game over Forest Ecosystem of Vrapac NNR. In: MACHAR, I., ANTONÍN, V., ČERMÁK, P., HORČIČKO, I., HRADÍLEK, Z., JANKOVSKÝ, L., JOHN, F., KOSTKAN, V., KULHAVÝ, J., KURFÜRST, P., LACINA, J., MÁČKA, Z., MERTA, L., MRKVA, R., SÁŇKA, M., SIMON, J., VÁGNER, A. History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest (Case study of National Nature Reserve of Vrapac, Czech Republic). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: 121–129.

SIMON, J., BERÁNEK, J. BUČEK, A., ČERMÁK, P., DRÁPELA, K., DUNDEK, P., DVOŘÁK, M., FORMÁNEK, P., HLAVÁČKOVÁ P., JANEČEK, A., JANKOVSKÝ L., KALOUSEK, F., KLVAČ, P., KUČERA, A., KUPEC, P., LIČKA, D., MAROSZ, K., MAZAL, P., MIKLEŠ, M., MRKVA, R., REBROŠOVÁ, K., REJŠEK, K., SAMEC, P., SCHNEIDER, J., SKOUPÝ, A., SUCHOMEL, J. SVÁTEK, M., SÝKORA, J., ŠTYKAR, J., TICHÁ, S., TOMŠOVSKÝ, M., VACEK, S., VALENTA, M., VRÁNOVÁ, V., VYSKOT. I., 2010. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. Lesnická práce, s.r.o., 568 s.

ČERMÁK, P., Mrkva, R., HORSÁK, P., ŠPIŘÍK M., BERANOVÁ, P., ORÁLKOVÁ, J., PLŠEK, J., KADLEC, M., ZÁRYBNICKÝ, O., SVATOŠ, M. 2011. Impact of ungulate browning on forest dynamics. Lesnická práce, Folia Forestalia Bohemica, 82 s. ISBN 978-80-87154-94-6.

Granty:

Řešitel a spoluřešitel cca tří desítek projektů, například: "Škody zvěří a jejich řešení" (GA ČR 513/93/0797, 1993–1996), "Rozšíření, hospodářský význam a obrana proti lýkožroutu severskému Ips duplicatus Shlb." (MZe ČR 9931/93, 1993–1997), "Aktivita patogenů vaskulárních pletiv na smrku a jejich role v procesu chřadnutí lesa" (MZe ČR 9904/95, 1995–1997), " Aplikace fungistatických prostředků k destrukci symbiotické vazby podkorní hmyz–patogeni vaskulárních pletiv, jako ekologická metoda boje proti kůrovcům" (EP 7204/1997, grant NAZV ČR, 1997–1998), "Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích" (MŽP ČR, SE/610/10/00, 2000–2003). 

Jiná činnost:

 • člen vědecké rady MZLU v Brně (1993–1999)
 • člen vědecké sekce Rady NP Šumava (1997–2006)
 • místopředseda odboru lesního hospodářství ČAZV (1993 - 2011)
 • předseda komise ochrany lesa a myslivosti odboru LH ČAZV (1993–2011),
 • člen předsednictva Národního lesnického komitétu (1993–2005), vedoucí sekce ochrany lesa NLK (1993–2005)
 • poradenská činnost v ochraně lesa (stále), soudní znalec v oboru čistota ovzduší, ekonomika, ochrana přírody, škody imisemi (1992–dosud)

 Ocenění: 

Stříbrná medaile za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru – 2010