Konference: Nové poznatky v introdukci dřevin

7. 1. 2019 -

15. - 16. 2. 2019

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2019


Konference poskytne prostor pro mezioborové společné diskuse z rozmanitých úhlů pohledu – od hodnocení růstu přes péči a pěstování až po význam pro lesnictví a další využití.

RÁMCOVÝ PROGRAM
Pátek 15. 2. 2019:
9:30 – 10:00 prezence účastníků – LDF MENDELU Brno
10:00 zahájení konference
10:15 – 12:15 1. blok příspěvků
12:15 – 13:30 oběd
13:45 – 15:45 2. blok příspěvků
15:45 – 16:15 přestávka, občerstvení, postery
16:15 – 18:00 3. blok příspěvků
18:30 večeře

Sobota 16. 2. 2019:
9:00 – 12:00 Exkurze na ŠLP ML Křtiny, Arboretum Řícmanice (bus z Brna a zpět, případně vlastní doprava, malé občerstvení)

TERMÍNY
Předběžná přihláška a abstrakt příspěvku: prodlouženo do 20. ledna 2019
Závazná přihláška: do 31. ledna 2019
III. cirkulář s konečným programem: 7. února 2019
Úhrada vložného: do 13. února 2019, (výše vložného 600 Kč), případně po domluvě na místě.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Vložné
Konferenční poplatek je složen z vložného (cca 200 Kč), které obsahuje sborník abstraktů (příspěvků), občerstvení během konferenčního jednání, oběd v průběhu konference (menza MENDELU) a exkurze (obsahuje dopravu, odborného průvodce a občerstvení během exkurze). K úhradě poplatku budou účastníci vyzváni po uzávěrce závazných přihlášek, platba proběhne před konferencí prostřednictvím bankovního převodu na účet NFPAB (č. ú. 102620200/0300, variabilní symbol 13). V odůvodněných případech je možné zaplatit poplatky v hotovosti při prezenci.

Ubytování
Konference se koná v budově LDF MENDELU. Ubytování je možné individuálně nebo na kolejích MENDELU, je možno využít dvoulůžkové pokoje. Cena ubytování je 1400 Kč (dvoulůžkový pokoj/noc) či 1200 Kč (jednolůžkový pokoj/noc).

Stravování
Bude zajištěno v menze MENDELU, oběd a večeře 15. 2. Snídaně 16. 2. individuální, Oběd a večeře v pátek i občerstvení v rámci exkurze je v ceně vložného, podobně i občerstvení v průběhu konference.

Předběžná přihláška
Přihlaste se, prosím, elektronicky: martin.sramek@mendelu.cz, kopie: boleslav.jelinek@mendelu.cz

 

ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ - abstrakt nebo příspěvek, poster
Abstrakty účastníků budou otištěny ve sborníku abstraktů. Sborník vyjde v černobílé podobě, bude opatřen ISBN.
Příspěvky budou otištěny ve sborníku (příp. v elektronické podobě), bude opatřen ISBN
Pokyny pro zpracování abstraktu: Text abstraktu psát v textovém editoru MS Word či OpenOffice, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman, velikost písma 12, nepoužívat žádné styly a formáty, vědecké názvy kurzívou. Maximální rozsah 1 strana.
Členění abstraktu: Název (česky, anglicky), autor a jeho adresa spolu s dalšími kontakty, vlastní text abstraktu.
Pokyny pro zpracování příspěvku: Text v textovém editoru MS Word či OpenOffice, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman, velikost písma 12, nepoužívat žádné styly a formáty, vědecké názvy kurzívou. Maximální rozsah 12 stran. Časově max. délka prezentace 25 minut.
Členění příspěvku: Název (česky, anglicky), autor a jeho adresa spolu s dalšími kontakty, vlastní text v klasickém členění vědeckého článku.
Poster: Maximální velikost 90 x 110 cm

 

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

prof. Dr. Ing. Petr Maděra – Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Václav Bažant, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. – ŠLP ML Křtiny, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Václav Hurt, Ph.D. – ŠLP ML Křtiny, Mendelova univerzita v Brně