Odborný seminář: Právo v praxi krajinného inženýra

7. 1. 2019 -

15. 2. 2019

Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.
Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranou aktuální právní úpravou stavebního zákona s ohledem na plánování, povolování a realizaci inženýrských staveb v krajině.


Seminář pořádá Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU a Ústavem aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU ke 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně

PROGRAM
Dopolední blok: 9.00 – 12.00
• JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) – vymezení základních pojmů, orgány vykonávající správu na daném úseku (stavební úřady, dotčené orgány), pravidla pro povolování staveb (umístění, realizace), kolaudace a odstraňování staveb, dále dojde k seznámení s aktuálním stavem novely
• Diskuse k dopolednímu bloku

Pauza na oběd: 12.00 – 13:00

Odpolední blok: 13.00 – 15.00
• JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
- pokračování dopoledního bloku
• Diskuse a závěr semináře

ORGANIZAČNÍ POKYNY

• Seminář proběhne v zasedací místnosti LDF MENDELU v 1. patře budovy B (Zemědělská 3 – u zastávky tramvaje 9 a 11)

• Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do 25.1.2019 (elektronickou poštou nebo písemně) na adresu: Ing. Irena Sokolová (sokolova@volny.cz), Senovážné nám. 5, 370 01 České Budějovice, tel. 602 446 979

• Na 1 přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou platbou. 

• Vložné na seminář činí 1000,- Kč (pro členy ČSKI 650,- Kč) cena je konečná, v ceně jsou zahrnuty organizační výdaje a občerstvení. Oběd není zahrnut v ceně semináře. Vložné je potřeba uhradit nejpozději do 30.1.2019 fakturou, která vám bude zaslána na mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Platba v hotovosti na místě bohužel není možná. Faktury budou zasílány v lednu. V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací, ale je možné za sebe vyslat náhradníka.

• V organizačních záležitostech kontaktujte Ing. Jitku Fialovou, MSc., Ph.D., (jitka.fialova@mendelu.cz), Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Zemědělská 3, 613 00 Brno, tel. 545 134 096.
• Počet účastníků je limitován kapacitou místnosti – 40 osob.

• Začátek semináře je plánován na 9:00, prosíme všechny přihlášené o příchod mezi 8:30 – 9:00.
• Bylo zažádáno o zařazení akce do systému celoživotního vzdělávání České komory architektů