Technologie a management zpracování dřeva

Studijní program: Technologie a management zpracování dřeva
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů:  90/30 (prez./komb.)
Navazující studijní programy: Technologie a management zpracování dřeva (prezenčně, kombinovaně),
Dřevařské inženýrství (prezenčně, kombinovaně),
Stavby na bázi dřeva (prezenčně)
 

Co je Technologie a management zpracování dřeva?

Bakalářské studium Technologie a management zpracování dřeva připravuje absolventy – techniky schopné zastávat odbornou technickou činnost při řízení základních pracovišť podniků orientovaných na zpracování trvale obnovitelné suroviny – dřeva.

Studijní program zajistí odborné vzdělání budoucích techniků v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje. Měřítkem úspěšnosti nejsou již jen technické, spotřební a ekonomické atributy výrobku, ale zejména zdraví spotřebitele, stav životního a pracovního prostředí, energetické vstupy výroby a materiálů, likvidace odpadů a výrobků po spotřebě.

 

Vyučované předměty
 

Proč Technologie a management zpracování dřeva?​

 • Dřevo je materiál budoucnosti
 • Získáš praktické dovednosti, porozumíš materiálu – dřevu, technologickým a pracovním postupům – jak na pracovištích LDF, tak při exkurzích do firem
 • Naučíme tě jak pracovat s lidmi
 • Budeš umět založit a řídit dřevařskou firmu
 • Zvládneš návrh výrobků, výrobní procesy, uplatnění produktů
 • Seznámíš se se základy Průmyslu 4.0
 • Během studia se budeš připravovat ve špičkových laboratořích, zkušebnách a dílnách

​Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

Absolventi bakalářského studijního programu Technologie a management zpracování dřeva získávají akademický titul Bc. a mohou si podat přihlášku na některý z navazujících magisterských studijních programů nebo odcházejí do praxe, kde se uplatňují zejména na pozicích jako:

 • Samostatný dřevařský technik-manažer provozu
 • Samostatný dřevařský technik-technolog
 • Samostatný dřevařský technik - konstruktér
 • Samostatný dřevařský technik-kontrolor jakosti
 • Samostatný papírenský technik
 • Mistr odborného výcviku
 • Technický pracovník pro výzkum
 • Technický pracovník zkušeben

Cíl studia

Výuka postihuje technologie základního zpracování dřeva, navrhování výrobků, výrobní procesy, jejich management a uplatnění produktů v procesu spotřeby a bydlení. Cílem vzdělání je dosažení nového způsobu myšlení, které je nezbytnou potřebou pro interdisciplinární chápání problematiky a aplikace nových poznatků z jiných oborů, včetně přípravy studentů a absolventů pro koncept Průmysl 4.0 v dřevozpracujícím sektoru.

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​

 

TMZD1 

.