Technologie a management zpracování dřeva

Studijní program: Technologie a management zpracování dřeva
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Počty přijímaných studentů:  40/20 (prez./komb.)
 

Přijímací zkouška:

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali vybrané bakalářské obory na LDF MENDELU, viz schéma prostupnosti bakalářského a navazujícího magisterského studia. Ostatní uchazeči absolvují souhrnný písemný test z předmětů Nauka o dřevě, Technika a technologie zpracování dřeva, Podnikání a management v dřevařské výrobě. Cizinci, kteří nemají absolvované předchozí vzdělání z oboru vyučovaného v češtině nebo slovenštině, absolvují pohovor v češtině.

 

 

Zaměření studijního programu:

Magisterský studijní program Technologie a management zpracování dřeva přímo navazuje na bakalářský obor stejného názvu. Program je zaměřen na klasické i moderní technologie zpracování materiálů na bázi dřeva se zohledněním manažerských a ekonomických aspektů v dřevozpracujících firmách a společnostech.

Cíleně je navržen pro dřevařské specialisty, management a majitele dřevařských firem orientovaných na technologie zpracování dřeva, vývoj nových materiálů na bázi dřeva, modifikace dřeva, projektování výrobních celků, typologie a trendy v konstrukci stavebně-truhlářských výrobků, dřevěné konstrukce, procesy obrábění a nástroje, techniku a technologie dělení a obrábění dřeva, včetně moderních výrobních systémů Průmyslu 4.0, počítačové modelování a projektování dřevěných konstrukčních prvků. V oblastech řízení je studijní program orientován na management kvality procesů výroby, řízení projektů i výrobních kolektivů s odpovídajícími znalostmi finančního a investičního řízení, informačních technologií řízení dřevařského podniku, jeho managementu a marketingu.

Uplatnění absolventů:

Absolventi magisterského studijního programu Technologie a management zpracování dřeva získávají akademický titul Ing. a mohou si podat přihlášku na některý z oborů doktorského studia nebo odcházejí do praxe, kde se uplatňují zejména jako:

  • majitelé či management firem v oblasti oborů zpracování dřeva, obchodu se dřevem a dřevařskými komoditami;
  • zaměstnanci vědecko-výzkumných a testovacích institucí (univerzit, výzkumných ústavů v ČR i v zahraničí v oblastech zpracování dřeva, inovacích a vývoji nových materiálů na bázi dřeva, zkušeben zabezpečující potřebné certifikáty pro uplatnění výrobků na českém i evropském trhu, ...);
  • dřevařští specialisté – projektanti a technologové výrobních celků, dispečeři automatizovaných výrob a provozů, konstruktéři dřevařských výrobků, pracovníci projekčních organizací, ale i jako specialisté v oborech příbuzných, např. bioenergie a biopaliva.