LDF s pomocí svých studentů odborně spravuje farmu v Nikaragui

27. 4. 2019 -

Studenti LDF především studijního programu Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí vyjíždí pravidelně do středoamerické Nikaragui, kde bylo vybudováno vlastní ubytovací zařízení na tamní farmě. V letech 2011 až do dnešních dnů absolvovaly výjezd do Nikaraguy desítky studentů celé univerzity, kteří se zde podílejí i na vědecko-výzkumné činnosti, řeší své závěrečné práce a také jsou od roku 2014 pověřeni odbornou správou farmy.


Projekt „Posílení konkurenceschopnosti absolventů Mendelu v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa" (NIKAZAM) byl řešen společně s českou společností HFC a.s. v letech 2011 – 2014 na území Nikaragui, v rámci projektu byla navázána také spolupráce se švýcarskou soukromou rezervací Green Fields Reserva Privada a se zemědělskou univerzitou Universidad Nacionale Agraria v Managui.

Právě v rámci tohoto projektu byla vybudována vlastní ubytovací zařízení na farmě HFC a.s, byly zde zahájeny výzkumné práce, založeny výzkumné plochy, vypracován management plán, zrealizována dendrologická naučná stezka a zadány mnohé bakalářské, diplomové i disertační práce studentů MENDELU v Brně. Farma je zaměřena na plantážnické pěstování týku a mahagonu, pracují zde místní obyvatelé, správce a několik dělníků dle potřeby.

Spolupráce pokračovala i v době udržitelnosti projektu, kdy LDF převzala odbornou správu farmy, která je realizována ve formě odborných praxí zejména studentů studijního oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů. Studenti zde vykonávají jak dělnické práce na plantáži jako vyznačování a realizace probírek, vyvětvování, tak se podílejí i na vědecko-výzkumné činnosti. Součástí odborných praxí jsou i exkurze do přírodních rezervací v Nikaragui, návštěvy rozmanitých plantáží, či zpracovatelských kapacit přírodních produktů tropů a subtropů. 

V rámci projektu „Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření“ podpořeného Švýcarskými fondy partnerství provedla skupina studentů a pedagogů statistickou provozní inventarizaci lesů v soukromé přírodní rezervaci Green Fields, vypočítala zásobu uhlíku a vypracovala management plán rezervace. Podařilo se navázat i spolupráci s českou ambasádou v Mexiku a získat pro farmu malý lokální projekt na vyčištění jednoho z potoků protékajících farmou.

Výzkumné aktivity na lesnické farmě jsou zaměřeny především na výzkum růstu dřevin na plantáži týku a mahagonu v závislosti na mikrostanovištních podmínkách či na rozmanitých výchovných zásazích, ale i na výzkum růstu původních dřevin v sekundárním savanovém lese a na tato témata je také zadávána většina závěrečných prací.

Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Petr Maděra (ULBDG)