Slovo děkana k zahájení akademického roku 2019/2020

23. 9. 2019 -

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s novým akademickým rokem 2019/2020 vstupuje naše Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně do dalšího století své existence. S počtem akademických školních roků je to s ohledem na historii a uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 složitější a stý akademický rok oslavíme až v následujících letech.


Již krátce po zahájení semestru nás čeká 10. října hlavní událost stoletých oslav, a to Slavnostní zasedání Vědecké a umělecké rady naší fakulty. 17. listopadu si připomeneme 80. výročí uzavření vysokých škol nacisty po pohřbu Jana Opletala 15. listopadu 1939 a následného brutálního potlačení studentské manifestace. Tento den byl vyhlášen v Londýně roku 1941 za Mezinárodní den studentstva. V tento den si rovněž připomeneme 30 let od rovněž brutálního policejního zásahu tehdejší totalitní komunistické moci proti studentskému průvodu na Národní třídě v Praze, který inicioval společenské změny v tehdejším Československu. Třicet let oslaví také spolek posluchačů LDF MENDELU, jako jedna z nejvýraznějších studentských organizací Mendelovy univerzity v Brně.

V letošním akademickém roce nás s nástupem nových studentů čeká zahájení implementace nově akreditovaných studijních programů. První studenti nastupují do nového SP Technologie a management zpracování dřeva. V očekávání je dokončení akreditačního procesu dalších studijních programů, rozpracovány jsou záměry akreditovat nové studijní programy v anglickém jazyce. Připravuje se záměr studijních programů zaměřených na praktickou ochranu přírody, která navazuje na ty nejlepší tradice a znalosti naší fakulty i univerzity, založené především na komplexním poznání lesa a krajiny. Rád bych na jaře přijímal studenty do magisterského studijního programu Technická biologie dřevin. A to vše v období, kdy se budou paralelně připravovat podklady pro institucionální akreditaci Mendelovy univerzity v Brně, mj. i v oboru vzdělávání Lesnictví a dřevařství. Uchazeči o studium na LDF mají dostatečně široký výběr atraktivních oborů. Výuku zajišťují v takřka domácím prostředí renomovaní odborníci, fakulta je schopna vychovávat nové generace osobností ve většině oborů. Zásadní roli zde plní doktorské studium a doktorandi, kteří jsou motorem tvůrčí činnosti. Práce doktorandů je podpořena Interní grantovou agenturou. Podporu mají postdoktorské týmy jako základ vědecké práce na univerzitě. Studentům všech stupňů vzdělání poskytuje servis vynikající, možná na univerzitě nejlepší pedagogické oddělení děkanátu.

Očekávám, že v tomto akademickém roce budou úspěšně završeny akreditace nových habilitačních a profesorských řízení. Byl bych velmi rád, aby se naplnily ambice akreditovat habilitační řízení zaměřené na tvorbu nábytku jako obor snoubící umění, techniku a znalost materiálů. Na univerzitě vstoupí v platnost nová kritéria pro habilitační a profesorská řízení. Zde doufám, že nové žádosti o zahájení habilitačních a prof. řízení postupně naplní programy vědeckých rad a bude pokračovat proces zvyšování akademické kvalifikace akademických pracovníků naší fakulty jako základní předpoklad pro zajištění akreditací studijních programů.

Silnou stránkou fakulty je projektová aktivita pracovníků v prakticky celém spektru projektových příležitostí. Fakulta je spolu s univerzitou úspěšná v projektech Erasmus, které umožnují studentům i akademickým pracovníkům realizovat pobyty na partnerských pracovištích v zahraničí. Mezinárodní spolupráce je jednou z priorit současné fakulty, podporovány jsou výjezdy studentů, akademických, technických i administrativních pracovníků.

V nadcházejícím roce plánujeme pokračování oprav prostor budovy B a T. Fakulta má ambice řešit své prostorové nedostatky nejen dílčímu úpravami, ale komplexními velkorysými vizemi, které by podpořily naše tvůrčí týmy vybudováním nových prostor. Příkladem těchto týmů je jistě Výzkumné centrum Josefa Ressela v Útěchově, Výzkumné centrum patogenů z rodu Phytophthora a řada menších výzkumných týmů na ústavech. Těším se na realizaci záměru vzniku a vybudování Mendel Design Labu.

Spolu s univerzitou nás v nadcházejícím roce čeká implementace nového mzdového předpisu a přechod na nový účetní systém a zmíněná příprava podkladů pro institucionální akreditaci. Fakulta je dnes pevnou součástí univerzity a dobré vztahy se současným vedením univerzity v čele s paní rektorkou jsou dobrým základem.

Nesmím zapomenout ani na spolupráci s naším Školním lesním podnikem „Masarykův les" Křtiny, který má ambici stát se vzorem hospodaření v lesích, navazující na tradici Lichtenštejnského Adamovského statku. Po nástupu nového ředitele dochází k naplnění poslání prosperujících a funkčních lesů a navázání na odkazy jejich zakladatelů, a to i přes aktuální problémy, které zasáhly celé lesnictví ČR, majetek ŠLP nevyjímaje. Školní lesní podnik je jeden z důvodů, proč je naše fakulta tak atraktivní pro studenty nejen v lesnických oborech a jak s oblibou říkám: „v kukuřici se lesnictví učí velmi obtížně". Stejně tak je prostředí funkcionalistických Černých Polí tou pravou inspirací pro rozvoj oborů výroby a designu nábytku a interiérové tvorby.

Čeho si nejvíce cením a co je velmi zavazující, je po letech poklesu zájmu o studijní obory na LDF zřejmý výrazný vzestup zájmu uchazečů o studijní programy na fakultě. Je však zřejmé, že bez kvalitního naplnění stávajících studijních programů a nových, resp. inovovaných akreditací bude obtížné tento zájem udržet. S radostí vítám nové studenty na fakultě, děkuji jim, že dali důvěru vzdělání, které naše fakulta poskytuje. Upřímně si přeji, aby i oni byli hrdi, že naší alma mater viridis je Lesnická a dřevařská fakulta. Přeji všem studentům radost ze studia, radost z poznávání a objevování nového, aby úspěšně plnili své studijní povinnosti a případně spolu se svými učiteli překonávali všechny těžkosti.

Jsem rád, že naše fakulta vstupuje do nového akademického roku v dobré kondici, s obnovenou reputací, důvěrou odborné veřejnosti a plnící rovněž svou 3. roli univerzit vyjadřováním se k významným tématům. Zároveň stoupá ohlas a důvěryhodnost našich akademických pracovníků, naši absolventi se uplatňují v praxi, lídři oborů si vychovávají své nástupce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, mohl bych dále pokračovat, zvýrazňovat přednosti a obtíže naší fakulty. Budoucnost fakulty je jen v našich rukou, navazujeme na tradice zakladatelů fakulty a všech osobností v její stoleté historii. Fakulta, to jsme my, studenti, akademičtí, techničtí i administrativní pracovníci, kteří přejímají jako nositelé vzdělanosti odpovědnost za udržení vzdělání v našich oborech. V dnešní době slyšíme nářek, že dnešní doba postrádá osobnosti. Podle mne nepostrádá. Jen osobnosti mají výrazně těžší se prosadit. Jako děkan LDF pevně věřím, že naše fakulta generuje a do budoucna bude generovat osobnosti, které se prosadí stejně jako zakladatelé fakulty. Naše budoucnost je jen na nás, na našich naplněných ambicích a vizích, na naší práci.

Přeji všem našim studentům i zaměstnancům úspěšný nejen tento akademický rok, pevně věřím, že se nám podaří překonat všechny problémy a navážeme na zavazující odkaz naší stoleté historie a práci všech našich předchůdců.

Libor Jankovský

Září 2019