100 let lesnického vzdělávání v Brně

25. 9. 2019 -

„Kdo neví, odkud pochází, neví ani, kam jde, protože neví, kde se nachází". Tento citát Otto von Habsburg-Lothringena provázel konferenci „Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického vzdělávání v Brně" i jubilejní exkurzi. Na 80 účastníků se sešlo ve Křtinách 18. - 19. 9. 2019, aby diskutovali historii, současné problémy i vize lesnického oboru a současně v praxi zhlédli výsledky příkladné práce lesníků na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, to vše v rámci oslav 100. výročí založení Vysoké školy zemědělské v Brně, dnešní Mendelovy univerzity v Brně.


Konferenci zahájil současný děkan Lesnické a dřevařské fakulty prof. Dr. Ing. Libor Jankovský. Celou konferencí potom prováděl pan prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D., který také přednesl plenární přednášku o historii Lesnické a dřevařské fakulty a významných osobnostech, které pro lesnictví a vysokoškolské lesnické vzdělání na území současné České republiky položili základy. Podrobně byli vzpomenuti nejvýznamnější profesoři, kteří působili na lesnické fakultě i na školním statku. Nejvíce rezonovala tzv. „slavná pětka“ - prof. Rudolf Haša, prof. Josef Opletal, prof. Josef Konšel, prof. Antonín Dyk a prof. Ferdinand Müller. Hovořilo se i o historii a vizích některých ústavů, kateder a lesnických oborech. Mezi přednášejícími byli, kromě současných i emeritních akademiků, též praktičtí lesníci nebo profesionální historikové či advokáti zabývající se historií lesnické legislativy.

O tom, že pěstování pestrých a stabilních lesních porostů není pouhým snem a že lesníci ŠLP Křtiny, na univerzitním lesním majetku o rozloze větší než 10 000 ha, nacházející se severně od Brna, umí tyto sny již více jak 95 let přetvářet v realitu, se mohli přesvědčit účastníci exkurze, která ve svém duchu navazovala na konferenci. V pořadí 3. Jubilejní exkurzi, konanou na školním lesním statku po trase z let 1929 a 1979, zahájili v lese pan prorektor doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. a pan ředitel ŠLP doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, organizace se ujal pracovník ŠLP Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. Účastníci všech věkových kategorií mohli zpětně posoudit vynikající výsledky práce předchozích i současných generací lesníků ŠLP jak po stránce produkční, tak i estetické. Na rozdíl od jiných lesních majetků jsme na školním statku měli štěstí, že hlavní ideový směr lesnického hospodaření zde v roce 1923 nastavili profesoři lesnické fakulty a zároveň zkušení praktici již zmíněné tzv. „slavné pětky“. V rámci exkurze byla uctěna památka zakladatele a obránce statku prof. Rudolfa Haši a vysazena jubilejní lípa.

Přejme si, aby lesnictví a lesnické vzdělávání v České republice bylo kvalitní, navazovalo na historii a aktuální poznání, utvářelo pestré a odolné lesy, produkovalo kvalitní dříví jako udržitelnou surovinu a zaměstnávalo spokojené a hrdé pracovníky. Aby lesníci mohli vykonávat svou práci tak, jak oni sami chtějí a umějí, a aby je politické zadání či množství předpisů a byrokracie v tomto neomezovalo, ale naopak využívalo jejich vzdělání a tvořivého potenciálu.