Aktuální informace v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření COVID-19

Terms of emergency measures against the spread of coronavirus COVID-19

Zkouškové období - aktuální stav

Končící ročníky:
Bc: 27. – 22. 5. 2020
Mgr: 27. 4. – 15. 5. 2020

Nekončící ročníky:
18. 5. – 10. 7. 2020

Odevzdání ZP:
BP:   4. 5. 2020
DP: 21. 4. 2020

Exam Period- actual status

Graduating years:
Bc:
 27th  April – 22nd  May 2020
Mgr: 27th April  – 15th  May 2020

Continuing years:
18th  May – 10th July 2020

Submission of Final Thesis (ZP):
BP:
   4th  May 2020
DP: 21st  May 2020

Dokumenty a články / Documents and Articles

Často kladené otázky (FAQ)

Máte dotaz?

Můžete ho po přihlášení do o365 položit zde

Have a question?

After logging into O365, you can place it here: zde

Kdo může vstoupit do areálu univerzity od pondělí 20. 4. 2020?

Uvolnění opatření se týká pouze studentů končících ročníků všech stupňů a forem studia a to především za účelem konzultací, zkoušení a dalších forem výuky za přítomnosti max. 5 studentů a při dodržení předepsaných hygienických opatření. Ostatním studentům nebude vstup do areálu umožněn.

Who can enter into the university area from Monday April 20th, 2020? 

The relieved measure deals only with the students of graduating years of all levels and all forms of studies and this mainly because of consultations, examinations and other forms of teaching with the presence of maximally 5 students and by keeping all directed measurements. The other students will not be allowed to enter into the university area.

Proč nemůžou být státnice až v září?

Důvodů je několik, ale k těm momentálně nejdůležitějším patří univerzitní omezení konce akademického roku do 31. 8. 2020 a obava z možné další vlny koronavirové nákazy v této době.

Why can’t state exams be in September?

The reasons are many, but among the most important is the university’s limited term of ending the academic year by 31st August 2020 and the concern of another wave of infection of coronavirus during this time. 

Bude ještě v tomto AR nějaká kontaktní výuka?

U nekončících ročníků nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět, primárně záleží na termínu zrušení zákazu kontaktní výuky na VŠ vládou ČR, ale rádi bychom realizovali alespoň 14 dní kontaktní výuky, pokud to bude jen trochu možné. Pro končící ročníky bude možno od 20. 4. 2020 jistou část kontaktní výuky realizovat po dohodě s vyučujícími v max. počtu do 5 osob na jednom místě a za dodržení doporučení MZ ČR.

Will there be any contact teaching in this academic year?

For continuing years, there isn’t a direct answer. Primarily it depends on the date of lifting the ban on contact teaching at universities by the Czech government, but we would like the realize at least 14 days of contact teaching, if at all possible. For graduating years, from 20th April 2020, certain parts of contact teaching will be able to be realized after agreement with the teacher with max. of 5 people in one place and following the directions of Ministry of Health.

Došlo k nějakým změnám oproti původnímu Harmonogramu AR 2019/2020?

Ano, došlo k posunu termínů odevzdání elektronické verze závěrečné práce do UIS pro NMgr. SP z termínu 14. 4. 2020 na 21. 4. 2020, u Bc. SP z termínu 27. 4. 2020 na 4. 5. 2020 a k posunu nutnosti odevzdat tištěnou verzi ZP na ústav nebo studijní oddělení týden před zahájením SZZ (vždy do pondělí týdne předcházejícího SZZ). Dále došlo k posunu Státních závěrečných zkoušek u Bc. SP Lesnictví z termínu 15. - 17. 6. 2020 na termín 29. 6. - 1. 7. 2020.

Were there any changes compared to the original academic year schedule 2019/2020?

Yes, the term of submitting an electronic version of Final Thesis to UIS for NMgr. SP was moved from the term 14th April 2020 to 21st April 2020, for Bc. SP from the term 27th April 2020 to 4th May 2020 and there was a postponement of the necessary submission of a printed version of the Final Thesis to the department or the study division a week before the start of SZZ (the Final State Examination) (always by the Monday, a week preceding the SZZ). Also, there was a postponement of the Final State Examinations for Bc. SP Forestry from the term 15th -17th June 2020 to the term 29th June -1st July.2020.

Jak to bude se studenty cizinci, kteří jsou za hranicemi?

Vláda ČR přislíbila najít řešení především pro končící studenty, které by jim umožnilo přímou účast u SZZ. Doposud se tak ale nestalo. Momentálně je tedy aktuální varianta pro tyto studenty konání SZZ distanční formou. Detailní pravidla pro konání distanční SZZ jsou v gesci univerzity a jsou ve fázi přípravy. U nekončících zahraničních studentů, pokud nebude možný návrat do ČR, bude vše (výuka i zkoušení) realizováno distanční formou.

What will happen to foreign students that are abroad?

The Czech government has promised a solution especially for students in their graduating years, which will allow them to directly participate in the Final State Exams. However, so far it has not happened. Momentarily, there is a current variant for these students of holding Final State Exams in a distance format. Detailed rules for holding distance Final State Exams are under the responsibility of the University and are in the preparation phase. For foreign students in continuing years, if there isn’t a possibility of return to the Czech Republic, everything (teaching and exams) will be realized in distance format.

Co když nemohu kvůli omezením dokončit ZP v původně plánovaném rozsahu?

Řešení je více. Buď se provede změna zadání ZP tak, aby odpovídala skutečnosti, nebo lze odůvodnit v závěru práce, proč nebylo možno zcela naplnit původní zadání. Funkční modely, vzorky nebo prototypy lze odevzdat s patřičným komentářem v závěru práce v rozpracované verzi, nahradit 3D virtuální prezentací nebo nahradit modelem z papíru nebo překližky. Obraťte se na vedoucího ZP, případně vedoucího ústavu, kteří zvolí nejvhodnější variantu řešení.

What if I can’t finish my Final Thesis in the original term due to the restrictions?

There are many solutions. Either changes for submission of the Final Thesis assignment will be carried out, to reflect reality, or it can be justified at the end of the Final Thesis why it was not possible to fulfil the original assignment. Functional models, samples or prototypes can be submitted with appropriate comments at the end of the thesis in unfinished versions, can be replaced by 3D virtual presentations, or can be replaced with paper or plywood models. Contact the head of your Final Thesis, or the head of the department, who will decide on the best solution.

Jak budou probíhat státnice? Normálně nebo distančně?

LDF jednoznačně preferuje přímou osobní účast studentů u SZZ a pevně věříme, že tomu tak i bude. Je ale možné, že pokud se nepodaří vládě ČR vyřešit návrat zahraničních studentů do ČR, budou tito skládat SZZ distanční formou. Tato varianta by připadala také v úvahu např. v případě uvalení karantény na studenta.

How will Final State Exams be held? Normally or in distance format?

The FFWT clearly prefers personal attendance of students at the Final State Exams and we strongly believe, that this will be the case. However, it is possible that if the Czech government does not resolve the return of foreign students to the Czech Republic, these students will take the Final State Exams in distance format. This option could also be considered, for example, if the student is in quarantine.

Pokud nezvládnu aktuálně přípravu na SZZ budu muset rok čekat na novou šanci?

LDF organizaci mimořádných SZZ např. v lednu 2021 dle vývoje situace nevylučuje.

If I cannot currently manage to prepare for the Final State Examinations, will I have to wait a year for a new chance?

The FFWT organization does not exclude the possibility of extraordinary Final State Examinations, for example in January 2021, based on the development of the situation.

Máte dotaz?

Můžete ho po přihlášení do o365 položit zde

Have a question?

After logging into O365, you can place it here: zde
.