Průběh mezinárodního projektu iWATERMAP

8. 10. 2019 -

Projekt iWATERMAP, ktererý slouží k podpoře inovací technologií v oboru vodního hospodářství, úspěšně ukončil druhý semestr. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA Hydro&Energy, Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje.


V rámci druhého semestru proběhlo projektové setkání v partnerském Rumunsku, kterého se zúčastnili zástupci klastru CREA Hydro&Energy, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a zástupce Jihomoravského kraje. Setkání bylo spojené s účastí na evropské konferenci inovativních regionů a součástí agendy setkání bylo projednání vzniku nové platformy WATER SMART TERRITORIES, která bude umožňovat účast jihomoravského regionu v evropských projektech zaměřených na oblast vodního hospodářství.

Cílem druhého semestru byla identifikace a využití příkladů dobré praxe ostatních regionů a nalezení společné cesty, nástrojů a metodik. Mezi aktuální výstupy patří vytvoření návrhu tzv. cestovních map pro oblasti lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy. Návrhy cestovních map budou následně sloužit k tvorbě akčních plánů, praktického nástroje k naplnění stanovených cílů projektu.

Jedním z dalších výstupů je realizace projektu Platform of Vocational Excellence WATER (PoVE Water) a následný návrh vytvoření odborného centra „VODA“ v Brně za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební. Cílem tohoto projektu je přenesení odborného vzdělávání do popředí výzkumů a technologického vývoje v odvětví vody, zajištění přístupu budoucích odborníků vodního hospodářství ke znalostem a schopnostem, které vyžaduje rychle se měnící vodní průmysl EU, identifikace potřeb trhu práce a zvýšení schopnosti na tyto potřeby reagovat a v neposlední řadě podpora synergie, spolupráce a vzájemného obohacování ve vodohospodářském sektoru.

Začátkem září se konalo prvotní setkání k projektu PoVE WATER v Bruselu. Setkání se zúčastnil proděkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. spolu s Ing. MSc. Michaelou Menšíkovou, Ph.D. a manažerem klastru CREA Hydro&Energy Ing. Břetislavem Skácelem.