Rekonstrukce střechy na budově "B"

 

Příštích šest měsíců budou probíhat na budově „B“ stavební práce spojené s výměnou střešní krytiny a skladby střešního pláště.  Akce zahrnuje i další úpravy, jejichž cílem je zlepšení uživatelských podmínek v 6. patře budovy.

Na tomto místě vás budeme pravidelně informovat o postupu jednotlivých stavebních prací, případně o omezeních, která mohou v této souvislosti nastat.

Věříme, že všechny stavební úpravy proběhnou bez větších problémů a dílo bude předáno ke konci února 2021.

Sledujte i náš FB, kde budeme zveřejňovat zajímavé fotografie či videa.

Dodavatel: Wellco Brno, s.r.o.

Dokumenty:

Situace zařízení staveniště

Harmonogram prací

Upravený harmonogram prací (30. 9. 2020)

Informace pro uživatele ke dni 10. 2. 2021:

S ohledem na předpokládanou změnu rozsahu realizace výměny střešního pláště (doplnění opravy komínů - tato část není aktuáoně zasmluvněna se zhotovitelem) lze předpokládat prodloužení termínu dokončení díla v řádu měsíců, tj. dle rozsahu provádění díla v termínu do července 2021 až října 2021.

Na KD bylo dohodnuto, že v termínu 20.1. - 27.1. bude zjištěna funkčnost stávajících klimatizačních jednotek za účasti uživatelů. Následně bude projednán se správcem objektu způsob jejich odpojení tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jednotky budou dočesně přemístěny po dobu provádění stavebních prací dle informace od správce objektu (sdělení prostoru pro uskladnění).

Dle sdělení zhotovitele budou stavební práce v letošním roce probíhat do 18.12.2020. Stavební práce budou obnoveny dne 6.1.2021.

Z důvodu zajištění likvidace azbestu z půdního prostoru a budoucích úprav spojených se statickým řešením krovu a opravou komínů lze předpokládat prodloužení termínu dokončení stavby do cca 04-05/2021.

V půdním prostoru dochází k lokálnímu zatečení. Tato zatečení nejsou v souvislosti s prováděnými pracemi.

Na základě protokolu č. 46881/2020 vyhotoveným Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě je možné v severní části objektu provádět stavební práce. Do doby odstranění azbestocementových trub ze západní části objektu není možné v této části provádět stavební práce. Výše uvedené nemá vliv na uživatele objektu B.

Zhotoviteli byly předány klíče od půdních prostor a tudíž není možné bez dohody se stavbyvedoucím do prostor vstupovat, resp. do prostor celého staveniště. Kanceláří v 6. NP se práce v příštím týdnu nedotknou, je možný občasný hluk při vyklízení, průzkumných prací a deratizaci. Parkování ve dvorní části podél budovy B nebude zatím omezeno. Jen v místech výstavby lešení či staveništního výtahu - bude vyznačeno páskou. Prosíme o respektování značení a dodržování zákazu parkování soukromých vozidel přes noc v areálu.

Popelnice před objektem byly přemístěny do prostoru před objektem L. Po 8 hodině je možné v prostoru před popelnicemi parkovat.

Příští kontrolní den se uskuteční 17. 2. 2021.

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU