Studijní program: Lesní inženýrství

Specializace:  Lesní inženýrství tropů a subtropů
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   15
 Podat přihlášku
 

Magisterský SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství tropů a subtropů je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský SP Lesnictví, specializace Lesnictví tropů a subtropů.

Proč si vybrat SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství tropů a subtropů:

 • budeš dále rozvíjet své znalosti vycházející z komplexního pojetí lesnictví získané v průběhu bakalářského studia,
 • budeš studovat SP, který preferuje schopnost adaptability absolventa na problematiku konkrétního lesního objektu,
 • získáš kompetence k tvůrčí inženýrské práci ve vyšších řídících pozicích.

 

 
Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • na osvojených základech hlouběji porozumět lesním ekosystémům, lesní technice a technologii a hospodářské úpravě lesa,
 • aplikovat přírodě blízké způsoby hospodaření,
 • znalosti o produkci lesa a lesnické činnosti v chráněných územích,
 • přemýšlet nejen o produkčních možnostech lesa, ale také o jeho mimoprodukčních funkcích,
 • propojit otázky funkce lesa a lesnictví s ekonomickým pojetím výrobních faktorů v lesním hospodářství,
 • zásady středoevropského komplexního pojetí lesnictví aplikovat v podmínkách zemí tropů a subtropů s přihlédnutím k místním podmínkám.

Uplatníš se jako:

 • pracovník v sektoru lesního hospodářství na všech úrovních státní a komunální správy lesů, zeleně, v oblasti ochrany přírody a krajiny a příbuzných oborech a na různých úrovních manažerských pozic,
 • expertní projektový pracovník v zemích tropického a subtropického pásma v oborech lesního hospodářství, zemědělské prvovýrobě, výzkumu, službách, zpracovatelském průmyslu, ve školství všech úrovní, ale i kontrolní činnosti.
On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU