Ekologie lesa – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Forest Ecology)

Ekologie lesa je multioborová přírodovědná disciplína zabývající se systémovým studiem procesů v lesních ekosystémech ovlivňujících distribuci a abundanci organismů, vzájemné působení mezi prvky ekosystému a prostředím, transformací a toky energie a hmoty. Předmětem studia jsou především vzájemné vztahy organismů a abiotických faktorů a disturbancí v lesních ekosystémech. Studium klade důraz na systémový přístup, který má rozhodující význam pro pochopení mechanizmů ovlivňujících distribuci organizmů v prostoru, dynamiku populací, toky a transformaci energie a hmoty. Les je v tomto pojetí chápán nejen jako producent dřeva, ale jako ekosystém se schopností udržovat vysokou míru biodiverzity, zajišťovat půdoochranné funkce, vázat a dlouhodobě skladovat uhlík, příznivě ovlivňovat klima a vodní režim krajiny, odolávat disturbancím, případně se samovolně obnovovat. Zároveň se jedná o ekosystém, který se vlivem změny klimatu a nesprávného hospodaření může stát vysoce citlivým k různým druhům stresu a směřovat až k jeho rozvratu.

Absolvent studijního programu Ekologie lesa je specialistou schopným posuzovat stav i trend vývoje lesních ekosystémů v různých podmínkách. Je schopen vypracovat koncepci opatření pro zlepšení stavu lesních ekosystémů a navrhnout optimální způsob hospodaření pro zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa. Podobně je schopen pracovat na úrovni ekologie krajiny, zvláště se zaměřením na ekologické vazby a interakce lesa v krajině, a to jak v podmínkách Evropy, tak i v jiných oblastech, např. subtropických a tropických. Ucelené spektrum znalostí a dovedností absolventům umožní kvalifikovaně řešit konkrétní situace nejen z pohledu současného stavu, ale i z hlediska predikace vývoje lesních ekosystémů s cílem dosáhnout ekonomických a ekologických přínosů a jejich realizace v optimálním časovém okamžiku. Studijní program Ekologie lesa spojuje krásu lesa a ekologie v krajině.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU