Fytologie lesa – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Forest Phytology)

Fytologie lesa je široce koncipovaná přírodovědná disciplína zaměřená na studium rostlinných organismů, jejichž životním prostředím je lesní ekosystém nebo jeho náhradní společenstvo, a to ve všech biomech světa, kde se lesy mohou vyskytovat. Předmětem studia jsou struktura, vzájemné vztahy i vztahy rostlin s abiotickými faktory v lesních ekosystémech. Cílem doktorského studia je vychovávat specialisty pro rozvoj vědy a její aplikaci v lesním hospodářství i pro pedagogickou činnost na nejvyšší úrovni.

Absolvent doktorského studijního programu získá všeobecné, odborné a speciální znalosti a dovednosti pro samostatnou vědeckou a tvůrčí odbornou práci. Absolvent DSP Fytologie lesa je specialista, který je schopen na základě kvantifikovaných fyziologických a strukturálních parametrů (zjištěných převážně s použitím moderní přístrojové techniky) u rostlin (dřevin a bylin) studovaných v laboratoři, ale zejména v terénu, řešit širokou problematiku jejich vlastností, anatomických a morfologických struktur a životních funkcí, posuzovat stav i trend jejich vývoje. Je schopen zhodnotit dřeviny, dominantní rostlinné složky lesních ekosystémů, případně byliny po stránce ekologické, chorologické i taxonomické a jejich dílčí roli v ekosystému. Je dále schopen vypracovat koncepci opatření pro zlepšení stavu zejména dřevinné složky lesních ekosystémů. Dokáže připravit návrh opatření zlepšujících funkční (případně i mechanickou) stabilitu dřevin a navrhnout scénáře jejich budoucího vývoje včetně možnosti jeho ovlivnění lesnickými zásahy, a to jak v podmínkách střední Evropy, tak i v jiných (např. subtropických, tropických nebo naopak boreálních) oblastech. Výše zmíněnou problematiku je schopen aplikovat jak na lesní či zemědělské půdě, tak i v intravilánu.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU