Hospodářská úprava lesa – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Forest Management)

Cílem studia je rozšířit teoretické i praktické znalosti doktorandů v oblasti hospodářské úpravy lesa. Při studiu je kladen důraz na sběr a analýzu dendrometrických veličin pozemními metodami i metodami dálkového průzkumu Země, modelování růstu a dynamiky lesa, vliv stanovištních a klimatických podmínek a následné řešení teoretických i praktických problémů hospodářské úpravy lesa a jejích dílčích disciplín. Jedná se o komplexní syntézní obor zahrnující moderní metody sběru dat, užití systémů pro podporu rozhodování, matematické modelování a růstové simulátory či hodnocení vlivu škodlivých činitelů na produkci a obhospodařování lesa. Absolvent je uplatnitelný v akademické sféře a výzkumných organizacích jako např. akademický pracovník vysoké školy, vědecko-výzkumný pracovník ústavů Akademie věd, oborových výzkumných ústavů apod., jako vedoucí pracovník v oblasti managementu lesního hospodářství a krajiny, ve státní a komunální správě lesa, a rovněž ve společnostech zabývajících se sběrem a správou prostorových dat o lesích a krajině. Dále je absolvent uplatnitelný v mezinárodních organizacích jako expert FAO, EU, MMF apod.

Absolvent doktorského studia Hospodářské úpravy lesa je schopen využívat široké teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti managementu lesních majetků s ohledem na různorodé přírodní, hospodářské a legislativní podmínky. Je schopen metodicky vést a provádět inventarizace lesa a také detailní biometrické, geostatistické a prostorové analýzy dat pořízených metodami dálkového průzkumu Země i pozemním šetřením. Na základě těchto dat (s využitím systémů pro podporu rozhodování) dokáže také rozhodovat o optimální volbě hospodářsko-úpravnického managementu v různých časoprostorových měřítcích lesního ekosystému. Syntéza prvků hospodářské úpravy lesa s vazbou na technologie aplikované geoinformatiky vytvářejí základní předpoklad pro reálné uplatnění konceptu precizního lesnictví, které je přístupem s řadou multioborových přesahů rozvíjejících jednak klasické a bezkontaktní metody zjišťování stavu lesa a matematicko-statistické zpracování biometrických dat, a jednak nauku o růstu a produkci lesa a diferencovaný adaptabilní management lesa se zohledněním společensko-ekonomických podmínek.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU