Lesnická fytopatologie a mykologie – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Forest Phytopatology and Mycology)

Cílem studia je vědecká příprava specialistů se zaměřením na fytopatologii dřevin a mykologii se zřetelem na lesní ekosystémy a dřeviny rostoucí mimo les. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory, které jsou nabízeny na LDF MENDELU či v jiných, zejména biologických a zemědělských oborech. Základním cílem doktorského studijního programu Lesnická fytopatologie a mykologie je výzkum, vzdělávání a vědecká příprava v oblastech problematiky patogenů, saprotrofů a endofytů dřevin i diverzitě mykobioty lesních ekosystémů a získání zkušenosti v aplikacích standardních mikrobiologických a molekulárně biologických metodách používaných ve fytopatologii dřevin a mykologii. Cílem studia je příprava a výchova absolventů pro vědeckou, expertní, popřípadě pedagogickou činnost v lesnických nebo biologických oborech a rostlinolékařství. Dílčími cíli studia je získat orientaci v metodice výzkumu a naučit se publikovat výsledky svého výzkumu v mezinárodně akceptovatelných vědeckých publikacích.

Základním cílem studijního programu Lesnická fytopatologie a mykologie je připravit nadějné absolventy magisterského studia univerzit k vědecké a vědecko-pedagogické práci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v oblasti fytopatologie a ochrany dřevin nebo mykologie a příbuzných zemědělských a přírodovědných oborů.

Všeobecné, odborné a speciální znalosti i dovednosti absolventa předurčuji k působení ve vědecko-výzkumných institucích (resortní výzkumné ústavy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR; fytopatologická pracoviště ÚKZUZ), v ústavech Akademie věd ČR (např. Mikrobiologický a Botanický ústav AVČR), na univerzitách a jiných vysokých školách. Rozsáhlý přehled ve studovaném oboru i schopnost syntézy při řešení odborné problematiky jej dále výrazně zvýhodňují i pro vedoucí funkce v odborné praxi. Odpovídající znalost světového jazyka mu navíc umožní uplatnit se v zahraničí. Absolvent studijního programu je schopen komplexně analyzovat příčiny vzniku a původce chorob dřevin, má základní přehled o patogenech dřevin i diverzitě mykobioty lesních ekosystémů, umí aplikovat standardní mikroskopické, mikrobiologické a molekulárně-biologické metody používané ve fytopatologii dřevin a mykologii. Absolvent se orientuje v metodice výzkumu, získané terénní a laboratorní poznatky vědecky analyzuje, vyhodnocuje a navrhuje cílená efektivní ochranná opatření, která akceptují hlavní zásady integrované ochrany lesů. Absolvent publikuje výsledky svého výzkumu v mezinárodně akceptovaných vědeckých publikacích, je schopen práce ve vědeckých týmech, běžně komunikuje o odborných tématech v anglickém jazyce, pohybuje se ve vědecké komunitě a zvládá další dovednosti a znalosti v oblasti technologie vědy a výzkumu.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU