Materiálové inženýrství dřeva – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Wood Material Engineering)

Cílem doktorského studijního programu Materiálové inženýrství dřeva je příprava kvalifikovaných pracovníků pro vědecko-výzkumnou činnost v oblasti materiálových věd se zaměřením na dřevo a materiály na jeho bázi, dále v oblasti experimentálního vývoje nových materiálů na bázi dřeva a v oblasti aplikace nových poznatků o dřevě ve výrobcích (konstrukcích, stavbách, nábytku, speciálních výrobcích ze dřeva apod.). Studium je zaměřeno na poznání teoretického základu oboru, teoretického i praktického zvládnutí experimentálních a výpočetních technik, které se ve výzkumu dřeva používají, a dále na pokročilé zvládnutí specializovaných znalostí a dovedností souvisejících s tématem disertační práce. Studium je orientováno na přípravu k vědecko-výzkumné praxi ve zvoleném zaměření.

Obor je progresivní svým zaměřením na obnovitelné zdroje surovin nejen v České republice, ale i ve světě, respektování principů trvalé udržitelnosti a ohleduplnost k životnímu prostředí, a to díky stále se rozšiřujícímu poli aplikací, které jsou umožněny novými vědeckými poznatky – moderními technologiemi, materiály, výrobky a kombinací interdisciplinárních přístupů materiálového inženýrství.

Absolvent získá potřebné znalosti z oblasti nauky o materiálu, chemického složení dřeva, struktury dřeva a lignocelulozových materiálů, fyzikálních a mechanických vlastností dřeva, kompozitních materiálů, procesů modifikace vlastností dřeva, degradačních procesů dřeva a materiálů na bázi dřeva. Dále získá znalosti o tvorbě nových produktů, o aplikacích moderních materiálů v dřevěných konstrukcích a dřevostavbách a životním cyklu výrobků. Bude kompetentní k rozvoji a využití získaných znalostí při vývoji nových materiálů i optimalizaci technologických postupů v praxi, které zahrnují dřevo a materiály na jeho bázi.

Absolvent také získá dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti projektového managementu a informačních technologií, což zvýší jeho konkurenceschopnost při podávání žádosti o grantovou podporu, plánování a řízení výzkumu, vývoje a inovací v evropském vědecko-výzkumném sektoru, univerzitním prostředí a praxi.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU