Ochrana lesa a myslivost

Tento studijní program lze studovat ve dvou specializacích, a to Ochrana lesa a Myslivost.

Ochrana lesa

Ochrana lesa je chápána komplexně, tj. na úrovni lesního ekosystému při zohlednění trvalých ekologických podmínek a také na aplikaci získaných poznatků do lesnického hospodaření a péče o lesní ekosystémy. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblastech lesnické entomologie, lesnické fytopatologie a stresové ekologie dřevin a lesních ekosystémů. Absolvent je specialistou schopným diagnostikovat fytofágy a zoofágy (včetně invazních druhů) a podle symptomů stanovit příčiny poškození dřevin a lesního ekosystému různými stresory, má schopnost komplexně analyzovat příčiny vzniku nemocí dřevin a narušení ekologické stability lesa. Získané terénní a laboratorní poznatky umí vědecky analyzovat, vyhodnotit a navrhnout cílená efektivní ochranná a obranná opatření, která by akceptovala hlavní zásady ekosystémového pojetí a antirezistentní strategie.

Myslivost

Myslivost je zaměřena na studium biologie, ekologie savců a ptáků řazených mezi zvěř a na dopady jejich existence na prostředí a možnosti hospodaření s jejich populacemi. Základem je ekosystémové pojetí existence zvěře, jako jedné ze součástí krajiny, a studium vzájemných interakcí v lokálním i krajinném měřítku, a to z hlediska vitality a funkční stability za krátkodobě i dlouhodobě proměnlivých životních podmínek. Absolvent je schopen řešit široké spektrum otázek souvisejících s existencí savců a ptáků v současné krajině. Zejména jde o metodickou podporu monitoringu stavu populací a jejich dopadů na prostředí, hodnocení faktorů ovlivňujících distribuci a početnost ohrožených druhů a analýzu faktorů a optimalizaci managementu pro druhy, které je třeba trvale regulovat. Absolvent je dále schopen vypracovat koncepci opatření pro zlepšení stavu ekosystémů s důrazem na existenci zvěře a navrhnout optimální způsob hospodaření pro zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU