Pěstování lesa – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Silviculture)

Doktorský studijní program Pěstování lesa (Silviculture) je koncipován tak, aby rozšiřoval základní znalosti studentů získané v magisterském stupni studia v odborných lesnických disciplínách jako jsou - genetika a šlechtění lesních dřevin, semenářství, školkařství, zakládání a pěstění lesních porostů, obnova lesa, zakládání a pěstování dřevinné vegetace či lesa ve specifických podmínkách, intenzivní lesní kultury, agro-lesnictví atd. V rámci těchto disciplín je možné se dále hlouběji specializovat například na anatomii a morfologii semenáčů, sazenic i vzrostlých stromů a jejich orgánů, fenologii, ekofyziologii, synekologii, produkční ekologii atd., a to i ve vazbě na další disciplíny jako jsou lesnická geobiocenologie a typologie, ochrana lesa, hospodářská úprava lesa, dálkový průzkum Země, lesnická ekonomie aj. Cílem studia je příprava a výchova absolventů pro lesnickou vědeckou, expertní, popřípadě pedagogickou činnost.

Studenti doktorského studijního programu Pěstování lesa - Silviculture by měli být schopni analyzovat možnosti využívání přírodních procesů nebo navození účelných umělých postupů k dosahování polyfunkčních případně konkrétních specifických užitků z lesních ekosystémů, ale i porostů dřevin mimo les. Zvládnutí biotechnických principů disciplíny pěstování lesů je podkladem pro splnění teoretické i praktické náplně hlavních cílů pěstování lesů – zajištění produkčních i všech mimoprodukčních funkcí lesů, ale i dřevinné vegetace v krajině. Při studiu je kladen zvýšený důraz na aktuální problémy v lesnictví a pěstování lesů (volba dřevin, přirozená obnova, odrůstání dřevin aj.) ve vazbě na ekosystémové služby, a především globální změnu klimatu a antropogenní ovlivnění stanovištních podmínek odrážejících se v diferencovaném přístupu v pěstování lesů.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU