Technika a technologie lesnických procesů

Doktorský studijní program Technika a technologie lesnických procesů je zpracován jako homogenní materiál bez vymezených specializací, zároveň však studentům umožňuje vhodným výběrem odborných předmětů a tématu disertační práce prohloubit znalosti dle jejich potřeb a odborného zaměření. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory, které jsou nabízeny na LDF MENDELU či v jiných studijních oborech vhodného zaměření, a to při základních znalostech problematiky lesního hospodářství. Základním cílem doktorského studijního programu Technika a technologie lesnických procesů je výzkum, vzdělávání a vědecká příprava v aplikovaných oborech zabývajících se technologickými procesy v lesnictví a také příbuzných oborech, tj. např. v lesní těžbě či obnově lesa, péči o mimolesní zeleň, energetickém využití biomasy apod. Cílem studia je příprava a výchova absolventů pro vědeckou, expertní, provozní, manažerskou, popřípadě pedagogickou činnost tak, aby byli schopni exaktně navrhovat a řídit realizaci výrobních procesů v lesnictví a příbuzných oborech při zachování principů trvale udržitelného hospodaření.

Absolventi budou schopni na základě multidisciplinární analýzy formulovat stěžejní parametry, potřeby i omezení výrobních procesů a technických prostředků, které je zabezpečují, způsobem, aby byly použity optimální, progresivní, ekologicky šetrné a ekonomicky přijatelné výrobní technologie a v nich zařazené technické prostředky. Cílem je vychovávat specialisty pro rozvoj vědy i její aplikaci v lesním hospodářství a příbuzných oborech i pro pedagogickou činnost na nejvyšší úrovni.

Základním cílem studijního programu TTLP je připravit mladé nadějné absolventy magisterského studia univerzit k vědecké a vědecko-pedagogické práci v oblasti aplikovaného výzkumu.

Odborné znalosti

  • zná legislativu a oborové pracovní postupy,
  • má níže svým zaměřením vymezené oborové znalosti.

Odborné dovednosti

  • dokáže rozpoznat a pochopit složitější odborné problémy a navrhovat jejich řešení,
  • umí zpracovat, interpretovat a aplikovat výzkumné výsledky do praktické činnosti,
  • dokáže při tvůrčí práci pracovat v interdisciplinárním týmu a v mezinárodním kontextu.

Kompetence

  • je schopen na odpovídající úrovni vědecky pracovat, podle svého individuálního zaměření bude schopen v rámci týmu i samostatně studovat, vědecky pracovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Je schopen samostatně zvládnout a řešit vědecko-výzkumné úkoly a projekty,
  • je schopen odborně komunikovat ve světovém jazyce a prezentovat své výsledky i v zahraničí,
  • je kompetentní řídit a vést procesy spojené s uplatněním techniky, mechanizace a pracovníků šetrnou, efektivní a bezpečnou formou ve výrobních a pracovních procesech v lesnictví a dalších oblastech činnosti,
  • je schopen vzdělávat odbornou i laickou veřejnost a vést s ní odbornou diskusi.

Všeobecné, odborné a speciální znalosti i dovednosti jej předurčuji k působení ve vědecko-výzkumných institucích, v ústavech Akademie věd ČR, na univerzitách a vysokých školách. Rozsáhlý přehled ve studovaném oboru i schopnost syntézy při řešení odborné problematiky jej dále výrazně zvýhodňují i pro vedoucí funkce v odborné praxi. Odpovídající znalost světového jazyka mu navíc umožní uplatnit se i v zahraničí.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU