Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině – doktorský studijní program lze studovat i v anglickém jazyce (Landscape Management and Engineering)

Cílem studia doktorského studijního programu je připravit doktorandy k odborné, vědecké a tvůrčí práci v oboru krajinné biotechniky (ekosystémové procesy v krajině, jejich řízené ovlivňování, autoregulace a stabilita krajinných složek a jejich aplikace v projekčně-technické sféře) a environmentalistiky v oblastech celospolečenských vztahů (humánní – antropické utilizace krajiny, její optimalizace a rozvoj) a jejich společná transformace do managementu a projektování krajiny (tvorby a ochrany krajiny). Doktorandi jsou připravováni pro potřeby sféry výzkumu, vývoje, vyšších řídících funkcí a pedagogicko-vědecké základny oboru. Smyslem studia je zejména prohloubení a zkvalitnění znalostí z vědních disciplín krajinného inženýrství a staveb pro plnění funkcí lesa, především v oblasti vodního hospodářství krajiny, lesnických staveb, začleňování staveb do krajiny, dřevěných konstrukcí v tvorbě a ochraně krajiny, krajinného a územního plánování, krajinné ekologie a revitalizace krajiny včetně revitalizace toků. Důraz je kladen především na schopnost aplikace získaných vědomostí při řešení složitých vědecko-výzkumných i praktických projektů z oblasti krajinného inženýrství a staveb pro plnění funkcí lesa, schopnost posoudit navrhovaná biotechnická a technická řešení z pohledu krajinného rázu a jeho nevratného porušení, a to nad rámec běžných inženýrsko-technických postupů.

Absolvent získá schopnost spojovat ve svých kompetencích jak prvky znalosti přírodního prostředí, tak prvky znalosti stavebních konstrukcí v krajině a jejich projektování a managementu. Základním výstupem doktorského studia je schopnost studenta řešit ve vědecko-výzkumné a speciálně aplikační úrovni tzv. biotechniku krajiny, tzn. v obecné rovině řešit konkrétní problémy v krajině s využitím jak stavebních, tak přírodních konstrukcí a procesů a jejich vzájemných kombinací, a to v rámci multifunkčního pojetí biotechnických opatření v krajině v procesech optimalizace využití krajinného prostoru.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU